Kulisy mianowania oraz odwołania płk. SG Pawła Aleksandrowicza ze stanowiska attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Tokio

Robert Majzner

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.2.02

Abstrakt


Mianowanie w maju 1920 r. płk. Pawła Aleksandrowicza attaché wojskowym przy Poselstwie RP w Tokio wydawało się w pełni uzasadnione i korzystne z punktu widzenia interesów państwa oraz sił zbrojnych. Jego odwołanie z placówki – oficjalnie motywowane względami finansowymi – w rzeczywistości było jednak wynikiem krytycznej oceny jej efektywności oraz konfliktu z kierownikiem placówki dyplomatycznej, skutkując ostatecznie wdrożeniem postępowania dyscyplinarnego, karnego i honorowego.


Słowa kluczowe


II Rzeczpospolita; Sztab Generalny Wojska Polskiego; wywiad wojskowy; attachaty wojskowe; Japonia; Chiny; Rosja; Poselstwo RP w Tokio

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagiński H., Wojsko Polskie na Wschodzie 1914–1920, Warszawa 1921.

Cabanowski M., Tajemnice Mandżurii. Polacy w Harbinie, Warszawa 1993.

Dmochowski T., Interwencja mocarstw na Syberii i Dalekim Wschodzie (1918–1922), Toruń 1999.

Dyskant J.W., Konflikty i zbrojenia morskie 1918–1939, Gdańsk 1983.

Grochowski K., Polacy na Dalekim Wschodzie, Harbin 1928.

Kajdański E., Chiny. Leksykon. Historia, gospodarka, kultura, Warszawa 2005.

Kaliński J., Jen – od ery Meiji do ery Heisei, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2014, nr 2.

Kałuski M., Polacy w Chinach, Warszawa 2001.

Kijas A., Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku, Poznań 2000.

Kuromiya H., Pepłoński A., Między Warszawą a Tokio. Polsko-japońska współpraca wywiadowcza 1904–1944, Toruń 2009.

Majzner R., Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1945. Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania, wyd. 2, Częstochowa 2014.

Majzner R., System łączności szyfrowej attachatów wojskowych II RP w latach 1918–1939, w: Sukcesy i porażki wywiadu polskiego 1918–1945, red. R. Majzner, Częstochowa 2014, s. 45–64.

Majzner R., Wpływ relacji polsko-radzieckich na organizację i funkcjonowanie Attachatu Wojskowego przy Poselstwie/Ambasadzie RP w Moskwie (1921–1939), w: Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym, red. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, Warszawa–Siedlce 2012, s. 241–257.

Materski W., Bolszewicy i samuraje. Walka dyplomatyczna i zbrojna o rosyjski Daleki Wschód (1917–1925), Warszawa 1990.

Michowicz W., Organizacja polskiego aparatu dyplomatycznego w latach 1918–1939, w: Historia dyplomacji polskiej, t. IV: 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995, s. 5–78.

Paduszek K., Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja, Łomianki 2016.

Pajor J., Okoliczności zawarcia i próba oceny porozumienia Lansing-Ishii, w: Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. D. Jeziorny, S.M. Nowinowski, R.P. Żurawski vel Grajewski, Łódź 2017, s. 53–66.

Pałasz-Rutkowska E., Romer A.T., Historia stosunków polsko-japońskich 1904–1945, Warszawa 1996.

Pepłoński A., Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996.

Polit J., Japonia wobec rewolucji bolszewickiej 1917–1922, „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 4.

Polit J., Odwrót znad Pacyfiku? Wielka Brytania wobec Dalekiego Wschodu (1914–1922), Kraków 1999.

Polska dyplomacja wojskowa 1918–1945, t. IV: Personel wojskowych placówek dyplomatycznych, Warszawa 2015.

Russko-japonskaja wojna 1904–1905 gg, t. IX: Wtorostepiennyje teatry wojennych dijstwij, C.-Peterburg 1910.

Rybarski R., Marka Polska i Złoty Polski, Warszawa 1922.

Watanabe K., Stosunki dyplomatyczne Polski i Japonii w okresie międzywojennym, „Dzieje Najnowsze” 1992, nr 4.

White J.A., The Siberian Intervention, Princeton 1950.

Wołkow E.W., Jegorow N.D., Kupcow I.W., Biełyje generały wostocznowo fronta grażdanskoj wojny. Biograficzeskij sprawocznik, Moskwa 2003.

Wołkow S.W., Baza dannych No 2: Uczastniki biełowo dwiżenija w Rosiji, www.swolkov.org.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism