Liga Kobiet w okręgu łódzkim w latach 1945–1981. Główne obszary działalności organizacji

Małgorzata Dajnowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.4.04

Abstrakt


Liga Kobiet była najliczniejszym oficjalnym, akceptowanym przez władze komunistyczne ruchem kobiecym w Polsce Ludowej. Jej działalność dotyczyła pracy ideowo-propagandowej w środowiskach kobiecych, realizacji polityki ówczesnego rządu wobec kobiet. LK upowszechniała pracę zawodową kobiet, prowadzenie oszczędnego i nowoczesnego gospodarstwa domowego, miała reprezentować interesy różnych środowisk kobiecych. LK w okręgu łódzkim była jedną z najaktywniejszych i najliczniejszych w kraju.

Słowa kluczowe


Liga Kobiet; komunizm; praca propagandowa; działalność kobieca w Polsce Ludowej; oficjalny ruch kobiecy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dajnowicz M., Działalność Ligi Kobiet na obszarze kraju w świetle czasopism organizacji – „Kobiety Dzisiejszej” (1946–1947) i „Kobiety” (1947–1949), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018, t. XXI, nr 3, s. 57–74.

Dajnowicz M., Działalność Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w świetle „Naszej Pracy” (1947–1949), w: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2016, s. 295–307.

Dajnowicz M., Główne kierunki działalności Ligi Kobiet w Polsce Ludowej do 1975 roku (ze szczególnym uwzględnieniem województwa białostockiego), „Prace Historyczne” 2018, nr 145 (3), s. 579–601.

Dajnowicz M., Liga Kobiet w terenie. Kierunki działalności organizacji na przykładzie struktur białostockich w lata 1966–1981, „Niepodległość i Pamięć” 2018, t. XXV, nr 2, s. 161–182.

Dajnowicz M., „Zwierciadło” – platforma polityczna Ligi Kobiet w okresie PRL (1957–1961, 1982–1989), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2017, t. XX, nr 3, s. 67–90.

Fidelis M., Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Warszawa 2015.

Grabowska M., Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, Warszawa 2018.

Jarosz D., Idee, programy i realia: funkcje Ligi Kobiet w porządku instytucjonalnym Polski Ludowej (1945–1957), w: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), t. II, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2009, s. 307–330.

Jarska N., A patriarchal marriage? The women’s movement and the communist party in Poland (1945–1989), „Kwartalnik Historyczny” 2018, nr 2, s. 7–37.

Jarska N., Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Warszawa 2015.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Rola kobiety w Polsce Ludowej w świetle treści propagandowych rozpowszechnianych przez Ligę Kobiet w latach 1946–1956, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 2, s. 149–179.

Miodowski A., Local conditions for the activities of the League of Women structures in the Lower Silesia during the Stalinist period, „Społeczeństwo i Polityka” 2018, nr 4 (57), s. 137–155.

Miodowski A., Udział dolnośląskiej Ligi Kobiet w kampaniach propagandowych na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet ze środowisk patologicznych i aspołecznych (1949–1955), „Niepodległość i Pamięć” 2019, t. XXVI, nr 1, s. 279–302.

Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. III, Warszawa 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism