Mosty wzajemnego zrozumienia. Wizyta Billy’ego Grahama w Polsce w październiku 1978 roku – przebieg i skutki

Włodzimierz Batóg, William A. Glass

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.3.13

Abstrakt


W czasie wizyty w Polsce w dniach 6–16 X 1978 r. pastor Billy Graham odwiedził Warszawę, Białystok, Poznań, Wrocław, Katowice i Kraków, przebywał także z krótkimi wizytami w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau i w sanktuarium na Jasnej Górze. Spotkał się również ze środowiskami żydowskimi w Krakowie i odwiedził Tykocin oraz miejsce zagłady Żydów w Treblince. Przeprowadzane przez niego ewangelizacje cieszyły się sporym zainteresowaniem wiernych (od 1200 do 15 tys. osób).


Słowa kluczowe


Billy Graham; religia; stosunki międzynarodowe; dyplomacja; wizyta w Polsce; Kościół katolicki; Kościoły protestanckie; baptyści; ekumenizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aikman D., Billy Graham. His Life and Influence, Nashville 2007.

Allitt P., Religion in America since 1945. A History, New York 2003.

Bębnik G., Od „Górala” do „Gustawa” – zwierzchnicy Kościoła ewangelicko-augsburskiego na Górnym Śląsku wobec aparatu bezpieczeństwa w świetle dokumentów z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej (szkic problemu), „Aparat Represji w Polsce Ludowej” 2008, nr 1 (6), s. 43–78.

Billy Graham w Polsce, red. M. Stankiewicz, Warszawa 1979.

Burns R., Billy Graham. A Biography, Greenwood (Connecticut) 2004.

Cupiał D., Na drodze ewangelizacji i ekumenii. Ruch Światło-Życie w służbie jedności chrześcijan, Lublin 1996.

Derewenda R., Bezpieka wobec ruchu oazowego (1977–1981), „Biuletyn IPN” 2007, nr 4 (75), s. 96–97.

Górka SVD L., Teologiczne podstawy jedności chrześcijan w świetle Dekretu o ekumenizmie (DE 2), „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 2011, t. III (LVIII), s. 17–30.

Hanc W., Z historii soborowego Dekretu o ekumenizmie, „Studia Włocławskie” 2013, t. XV, s. 37–48.

Herring G.C., From Colony To Superpower. U.S. Foreign Relations since 1776, Oxford 2008.

Herzog J.P., The Spiritual-Industrial Complex. America’s Religious Battle against Communism in the Early Cold War, Oxford 2011.

Krzysztofiński M., Sychowicz K., W kręgu „Bizancjum”. Kościół prawosławny w Polsce po 1944 r., Rzeszów 2008.

Mania A., Bridge Building. Polityka USA wobec Europy Wschodniej w latach 1961–1968, Kraków 1996.

Mania A., Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej, styczeń 1969 – styczeń 1981, Kraków 2003.

Schulman B.J., The Seventies. The Great Shift in American Culture, Society, and Politics, New York 2001.

Tyszkiewicz J., Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945–1988, Warszawa 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism