Pozyskać Francję. Zabiegi Józefa Piłsudskiego o wsparcie Francji po I wojnie światowej

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.2.14

Abstrakt


Artykuł dotyczy okresu po przyjeździe Piłsudskiego do Warszawy w listopadzie 1918 r. Francja była dla Piłsudskiego ważnym mocarstwem polityczno-militarnym. Znaczenie Francji w jego kalkulacjach wzrosło po zakończeniu I wojny, kiedy znalazła się w gronie decydentów przyszłego ładu światowego. Piłsudskiemu i jemu obozowi udało się porozumieć z Komitetem Narodowym w Paryżu i wspólnie występować wobec władz francuskich. Piłsudski wprawdzie zrealizował swój cel pozyskania Francji po I wojnie, ale stosunki z tym mocarstwem w dużym stopniu wiązały się z problemem rosyjskim i konfliktem polsko-bolszewickim.

 

The article deals with the period after Piłsudski’s arrival to Warsaw in November 1918 and covers the whole year 1919, i.e. the duration of the Peace Conference in Paris. For Piłsudski, France was an important political and military European power. The importance of France in his political calculations increased after the end of World War I, when France was included in the group of decision makers on the future world order. Piłsudski and his camp managed to reach an agreement with the National Committee in Paris and jointly act against the French authorities. Although Piłsudski had reached his goal of winning France after World War I, the relations with this power were difficult from the beginning, strained by the Russian problem and the Polish-Bolshevik conflict.


Słowa kluczowe


stosunki polsko-francuskie; I wojna światowa; Komitet Narodowy Polski; Józef Piłsudski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cienciała A., Komarnicki T., From Versailles to Locarno. Keys to Polish Foreign Policy, 1919–1925, Lawrence 1984.

Gmurczyk-Wrońska M., Francja i jej rosyjski „sojusznik” w latach 1917–1921, w: Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, red. J. Olaszek i in., Warszawa 2017, s. 53–68.

Gmurczyk-Wrońska M., Francja wobec wojny i pokoju z bolszewikami (1919–1921), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2015, z. 4, s. 573–590.

Gmurczyk-Wrońska M., Polska, bolszewicy i „biała” Rosja – z wschodniej polityki Francji (1918–1921), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, t. XLIX, nr 1, s. 73–92.

Gmurczyk-Wrońska M., Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914–1939), Warszawa 2013.

Hovi K., Cordon sanitaire or barriere de l’Est? The Emergence of the New French Eastern European Alliance Policy 1917–1919, Turku 1975.

Kidzińska A., Stosunki Erazma Piltza z francuskim MSZ podczas wojny, w: Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795–1918, red. M. Willaume, Lublin 2005, s. 519–528.

Kukułka J., Problem uznania rządu warszawskiego przez Paryż (listopad–grudzień 1918), w: Materiały i Studia, t. I, Warszawa 1960, s. 116–125.

Leczyk M., Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917–1919, Warszawa 1966.

Libera P., Paryska misja Stanisława Hempla (1918–1919), „Zeszyty Historyczne” 2009, z. 170, s. 137–183.

Lundgreen-Nielsen K., The Polish Problem at the Paris Peace Conference. A Study of the Policies of the Great Powers and the Poles, 1918–1919, Odense 1979.

Łossowski P., Aktywność dyplomacji polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu, w: Historia dyplomacji polskiej (połowa X–XX w.), t. IV: 1918–1939, red. G. Labuda, P. Łossowski, oprac. M. Leczyk, Warszawa 1995, s. 101–115.

Nowak A., Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego (1918–1921). Koncepcja i realizacja, „Zeszyty Historyczne” 1994, z. 107.

Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków–Warszawa 2001.

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985.

Pajewski J., Wokół sprawy polskiej. Paryż–Lozanna–Londyn 1914–1918, Poznań 1970.

Rojek W., Wpływ mocarstw sprzymierzonych i stowarzyszonych na historyczno-polityczną genezę II Rzeczypospolitej VIII 1914 – II/VI 1919, w: Naród – państwo. Europa Środkowa w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane Michałowi Puławskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. A. Patek, W. Rojek, Kraków 2006, s. 125–135.

Schramm T., Francuskie Misje Wojskowe w państwach Europy Środkowej 1919–1938, Poznań 1987.

Sibora J., Dyplomacja polska w I wojnie światowej, Warszawa 2013.

Sierpowski S., Działalność Misji Międzysojuszniczej w Polsce w 1919 r., „Dzieje Najnowsze” 2013, nr 3, s. 3–24.

Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.

Szczepaniak A., Od autonomii do niepodległości. Działalność polityczna Erazma Piltza w latach 1914–1929, Opole 2015.

Tebinka J., Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945, Warszawa 1998.

Waingertner P., Geneza Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i jego działalność w latach pierwszej wojny światowej oraz początki kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, w: Rządy bez ziemi. Struktury władzy na uchodźstwie, red. R.P. Żurawski vel Grajewski, Warszawa 2014, s. 101–114.

Wapiński R., Ignacy Paderewski, Wrocław 2009.

Wolsza T., W sprawie prognoz Józefa Piłsudskiego dotyczących przebiegu I wojny, „Dzieje Najnowsze” 1985, nr 3–4, s. 159–166.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism