Niemieckie wojska okupacyjne na Mazowszu 1915–1918

Jacek Emil Szczepański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2018.3.03

Abstrakt


Podczas okupacji niemieckiej 1915–1918 Sztab Generalny Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego tworzył nadrzędną strukturę w stosunku do niemieckiego Zarządu Cywilnego GGW. Wytyczne sztabu realizowało jedenaście gubernatorstw wojskowych, a ich zwierzchnicy de facto nadzorowali działania administracji lokalnej. Sprawując władzę, posługiwali się batalionami landszturmu, które tworzyły trzon wojsk okupacyjnych. Na ziemiach polskich sztab GGW utrzymywał rodzaj frontu wewnętrznego, który istniał przez całą okupację, nawet po ogłoszeniu Aktu 5 listopada 1916 r.

 

During the German occupation of 1915–1918 the General Staff of the General Government of Warsaw established the structure superior to the German Civil Administration of the GGW. Guidelines of the Staff were followed by eleven military governments, and their superiors de facto supervised operations of the local authorities. Military governments used Landsturm troops that formed the core of the occupation army. In the Polish territory, the Staff of the GGW maintained a kind of internal front throughout the whole occupation period, even after the declaration of the 5th November Act of 1916.


Słowa kluczowe


I wojna światowa; okupacja niemiecka; Generalne Gubernatorstwo Warszawskie; gubernatorstwa wojskowe; bataliony landszturmu; First World War; German occupation; General Government of Warsaw; Military Governments; Landsturm battalions

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beseler H., 7. Bericht des Generalgouverneurs über die Verwaltung des Generalgouvernements Warschau. Zeitraum: 1. April 1917 bis 30. September 1917, Warschau 13 X 1917.

Beseler H., 8. Bericht des Generalgouverneurs über die Verwaltung des Generalgouvernements Warschau. Zeitraum: 1. Oktober 1917 bis 31 März 1918, Warschau 13 IV 1918.

Beseler H., 9. Bericht des Generalgouverneurs über die Verwaltung des Generalgouvernements Warschau. Zeitraum: 1. April 1918 bis 30. September 1918, Warschau 13 X 1918.

Busche H., Formationsgeschichte der deutschen Infanterie im Ersten Weltkrieg 1914–1918, Owschlag 1998.

Chmielewski S., O t.zw. „Berichtach” v. Beselera i v. Kriesa, „Drogi Polski” 1923, nr 3.

Cygan W.K., 2 Pułk Ułanów Legionów Polskich w Mińsku Mazowieckim (1916–1917), „Rocznik Mińskomazowiecki” 2006, z. 14.

Das Generalgouvernement Warschau. Eine Bilderreihe aus der Zeit des Weltkrieges, Hrsg. Kaiserlich Deutschen Generalgouvernement Warschau, Oldenburg 1918.

Die Rückführung des Ostheeres, Bd. I, Berlin 1936.

Gumiński T., Pierwsza wojna światowa 1914–1918, w: Łowicz. Dzieje miasta, red. R. Kołodziejczyk, Warszawa 1986.

Kretzschmann W., Die Wiederherstellung der Eisenbahnen auf dem östlichen Kriegsschauplatz, Berlin 1925.

Łukasik J., Samoobrona ludności wiejskiej podczas okupacji niemieckiej w latach 1916–1918 i udział wsi w rozbrajaniu Niemców, „Niepodległość” 1937, t. XV.

Łysoń R., Udział Polaków w niemieckiej administracji Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego w okresie I wojny światowej, „Dzieje Najnowsze” 2011, nr 3.

Olszewski S., Z działalności POW na terenie pow. ciechanowskiego, „Kronika Ciechanowska”, 19 III 1931, nr 6.

Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914–1918, do druku przygot. J. Pajewski, Poznań 1997.

Piotrowicz D., Ciechanów w latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Ciechanów 1998.

Rangliste der Königlich Preußischen Armee und des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps. Nach dem Stande vom 6. Mai 1914, Berlin 1914.

Rangliste des aktiven Dienststandes der Königlich Preußischen Armee. Nach dem Stande vom 6. Oktober 1913, Berlin 1913.

Stempin A., Generał-pułkownik Hans Hartwig von Beseler – generalny gubernator warszawski w latach 1915–1918, „Dzieje Najnowsze” 2011, nr 3.

Stojanowski J., Regestratury b. władz okupacyjnych, „Przegląd Historyczny” 1928, t. XXVII.

Szczepański J., Jabłonna – Ty morderco mojej młodości! Korespondencja żołnierzy niemieckich z garnizonu Jabłonna 1915–1918, Legionowo 2015.

Szczepański J., Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915–1918. Formacja głębokich rezerw, Warszawa 2012.

Świecki T., Wybult F., Mazowsze płockie w czasach wojny światowej i powstania państwa polskiego, Toruń 1932.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism