Bezpieczeństwo na granicy. Aktywność OUN w latach 1930–1935 na podstawie sprawozdań sytuacyjnych (Wschodnio)małopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej

Magdalena Gibiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2018.1.02

Abstrakt


W niniejszym artykule nakreślono działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów na terenie pogranicza polsko-czechosłowackiego i jej wpływu na tamtejszą ludność. Na podstawie meldunków sytuacyjnych Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej, wytworzonych w latach 1930–1935, starano się ukazać metody zapobiegania aktywności OUN zagrażającej bezpieczeństwu państwa, a także prześledzić sytuację narodowościową na pograniczu.

 

The present article outlines the activity of the Organization of Ukrainian Nationalists in the area of Polish-Czechoslovak borderland and its impact on the local people. On the basis of situation reports of the Lesser Poland Regional Inspectorate of the Border Guard, issued between 1930 and 1935, an attempt was made both to present the methods of prevention of the OUN operations that threatened the security of the Polish State, and to track a nationality situation in the borderland.


Słowa kluczowe


Straż Graniczna; bezpieczeństwo wewnętrzne; ukraiński nacjonalizm; tożsamość; pogranicze; Border Guard; internal security; Ukrainian nationalism; identity; borderland

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, Wrocław 1979.

Gibiec M., Proces kształtowania się tożsamości narodowej na pograniczu polsko-rumuńsko-czechosłowackim w kontekście bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej. Analiza dokumentów Inspektoratu Granicznego „Kołomyja” z lat 1928–1935, w: Kołomyja, Pokucie, Huculszczyzna w II Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia, red. nauk. A.A. Ostanek, A. Smoliński, Warszawa 2017, s. 64–80.

Hryciuk G., Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005.

Jarnecki M., Kołakowski P., „Ukraiński Piemont”. Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938–1939, Warszawa 2017.

Kula H.M., Polska Straż Graniczna w latach 1928–1939, Warszawa 1994.

Lewandowski K., Sprawa ukraińska w polityce zagranicznej Czechosłowacji w latach 1918– 1932, Wrocław 1974.

Litwiński R., Policja wobec UWO i OUN w II Rzeczpospolitej, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 12 (121).

Sanojca K., Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2013.

Wysocki R., Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939, Lublin 2003.

Zięba A.A., Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej. Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932), Kraków 2010.

Żeleński W., Zabójstwo Ministra Pierackiego, „Zeszyty Historyczne” 1973, z. 25.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism