Trójmiejskie życie kulturalne w stanie wojennym i… „powojennym”

Joanna Grey

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.4.10

Abstrakt


Artykuł obrazuje realia funkcjonowania ludzi kultury w Trójmieście po wprowadzeniu stanu wojennego. Zanalizowano codzienność twórczą aktorów, pisarzy, plastyków, fotografików, by móc odpowiedzieć na pytanie, czy stan wojenny wpływał na swobodę twórczą środowiska. Zestawiono działania oficjalnych instytucji ze zrodzonymi po ogłoszeniu stanu wojennego formami kultury niezależnej, która swobodnie działała dopiero w Kościele katolickim. Całość uzupełniono prezentacją konkretnych postaw ludzi, dla których stan wojenny wymusił nowy etap działania.

The article describes the reality of people of culture in the Tri-City after the imposition of martial law. It presents an analysis of everyday creativities of actors, writers, artists, and photographers, in order to answer the question whether the martial law in Poland influenced in any way the creative freedom of the community. It compares actions undertaken by official institutions with those forms of independent culture that developed under martial law only within the Catholic Church. This is supplemented with a presentation of individual people forced by martial law to enter a new stage of actions.


Słowa kluczowe


stan wojenny; artyści; kultura niezależna; Komitet Kultury Niezależnej; bojkot aktorski; Kościół katolicki; martial law; artists; independent culture; Committee of Independent Culture; actors’ boycott; Catholic Church

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boruta T., Pokolenie ’80. Niezależne malarstwo młodych w wystawienniczym ruchu przykościelnym, „Biuletyn IPN” 2011, nr 1–2, s. 29–38.

Fułek W., Stinzing-Wojnarowski S., Kurort w cieniu PRL-u. Sopot 1945–1989, Gdańsk 2007.

Grubka M., Sławek – duszpasterz studentów i artystów, fragmenty niepublikowanej pracy doktorskiej, 2006, w: Niepokora. Artyści i naukowcy o Solidarności 1980–1989, red. S. Figlarowicz i in., Gdańsk 2006, s. 41–44.

Grubka OP M., Działania władz państwowych i kościelnych wobec gdańskiego duszpasterza akademickiego o. Sławomira Słomy OP (1979–1985), w: Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów, red. M. Miławicki OP, M. Wenklar, Kraków 2015, s. 270–288.

Guzek Ł., Galeria jako zagadnienie artystyczne w sztuce konceptualnej, „Sztuka i Dokumentacja” 2012, nr 6, s. 123–130.

Kozieł A., Za chwilę dalszy ciąg programu… Telewizja Polska czterech dekad 1952–1989, Warszawa 2003.

Ligarski S., Polityka władz komunistycznych wobec twórców kultury w latach 1945–1989, w: Pokolenie ’80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–1989, red. T. Boruta, Kraków 2010, s. 51–73.

Ligarski S., Ruzikowski T., Kultura niezależna, w: Pokolenie ’80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–1989, red. T. Boruta, Kraków 2010, s. 69–77.

Małachowska E., Duszpasterstwa akademickie a kultura niezależna w Kościele w latach osiemdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, „Biuletyn IPN” 2011, nr 1–2, s. 57–66.

Pick D., Ponad żelazną kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie detente i stanu wojennego, Warszawa 2016.

Przastek D., Scena bez kłamstw. Teatr w kościele po 13 grudnia 1981 roku, „Biuletyn IPN” 2011, nr 1–2, s. 48–56.

Przastek D., Środowisko teatru w okresie stanu wojennego, Warszawa 2005.

Ruciński A., Działalność Komitetu Kultury Niezależnej w latach 1982–1989, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2013, nr 4, s. 47–54.

Skiba K., Janiszewski J., Konnak P., Artyści, wariaci, anarchiści. Opowieść o gdańskiej alternatywie lat 80-tych, Warszawa 2011.

Skotarczak D., Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej, Poznań 2004. Zaremba P., Młodopolacy. Historia Ruchu Młodej Polski, Gdańsk 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism