Program czy improwizacja? Idee polityki zagranicznej państwa sowieckiego

Marek Kornat

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.4.05

Abstrakt


Autor analizuje na nowo program sowieckiej polityki zagranicznej, zwracając się polemicznie przeciw zwolennikom tezy, iż bolszewicy nie dysponowali długofalową koncepcją polityki zagranicznej swego państwa. Była nią długofalowa strategia stosowania naprzemiennie dyplomacji i siły oraz wykorzystywania sprzeczności wewnątrz systemu kapitalistycznego.

The author presents a new analysis of the programme of Soviet foreign policy, assuming a critical stance towards the supporters of the thesis that the Bolsheviks did not work out a long-term concept of foreign policy for their state. It was a long-term strategy of using diplomatic means and force alternatively, together with taking advantage of contradictions within the capitalist system.


Słowa kluczowe


Rosja sowiecka; bolszewicy; Polska; polityka międzynarodowa; Soviet Russia; Bolsheviks; Poland; foreign policy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andreus B., Polska a „kapitalistyczna interwencja” w stosunku do ZSRR 1918–1920, Rzym 1945.

Batowski H., Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988.

Conquest R., Stalin, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 1996.

Debo R., Revolution and Survival. The Foreign Policy of Soviet Russia 1917–1918, Liverpool 1979.

Duraczyński E., Polska w polityce Moskwy latem 1939, w: 17 września 1939. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Historyków, Kraków 25–26 października 1993, red. H. Batowski, Kraków 1994, s. 33–52.

Fiddick T.C., Russia’s Retreat from Poland, 1920. From Permanent Revolution to Peaceful Coexistence, London 1990.

Gaddis J.L., Teraz już wiemy… Nowa historia zimnej wojny, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 1997.

Grzybowski K., Lenin a problem demokracji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1960, nr 7, s. 49–58.

Jacobson J., When the Soviet Union Entered World Politics, London 1994.

Korbel J., Poland between East and West. Soviet and German Diplomacy toward Poland 1919–1933, Princeton 1963.

Kornat M., Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.

Malia M., Wiecznie powracająca Polska, „Zeszyty Historyczne” 1984, z. 70.

Narinskij M.N., ZSRR a problemy granic i stref wpływów w Europie 1939–1947, w: II wojna światowa i jej następstwa, red. A. Czubiński, Poznań 1996.

Nowak A., Stosunki polsko-rosyjskie i polsko-sowieckie (1919–1921) a ład wersalski, w: Od Wersalu do Poczdamu. Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918–1945, red. A. Koryn, Warszawa 1996.

Raack R.C., Polska i Europa w planach Stalina, tłum. P. Kościński, Warszawa 1997.

Sorel A., L’Europe et la Révolution française, t. IV: Les limites naturelles, Paris 1892.

Sukiennicki W., East Central Europe during World War I. From Foreign Domination to National Independence, ed. M. Siekierski, Boulder (Col.) 1984.

Sukiennicki W., Pacyfistyczna akcja Sowietów w świetle doktryny komunistycznej. Wykład wygłoszony dn. 13 grudnia 1951 r., [wykład w Instytucie Wschodnim „Reduta”], z. 16, Londyn 1951.

Taylor A.J.P., The Origins of the Second World War, Oxford 1961.

Topitsch E., Wojna Stalina. Długofalowa strategia radziecka wobec Zachodu jako racjonalna polityka siły, tłum. D. Aleksandrowicz, Wrocław 1996.

Tucker R.C., The Emergence of Stalin’s Foreign Policy, „Slavic Review” 1977, vol. XXXVI, no. 4.

Ulam A.B., Expansion and Coexistence. The History of Soviet Foreign Policy, 1917–1973, New York–Washington 1968.

Uldricks T.J., Diplomacy and Ideology. The Origins of Soviet Foreign Relations 1917–1930, London 1979.

Wandycz P., Polska w polityce międzynarodowej, w: idem, Z dziejów dyplomacji, Londyn 1988, s. 7–21.

Wandycz P.S., Soviet-Polish Relations 1917–1921, Harvard 1969.

Weinberg G.L., Świat pod bronią. Historia powszechna II wojny światowej, t. I: 1939–1941, Kraków 2001.

Wheeler-Bennett J., Brest-Litovsk. The Forgotten Peace. March 1918, London 1938. Wołkogonow D., Stalin, tłum. M. Antosiewicz, t. II, Warszawa 1998.

Wyrwa T., Wywiad i polityka w stosunkach polsko-francuskich przed 1939 rokiem, „Zeszyty Historyczne” 1984, z. 67.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism