Kwestia polsko-czechosłowackiej współpracy wojskowej w Rosji (listopad 1917 – styczeń 1918). Koncepcje Tomáša G. Masaryka

Jan Wiśniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.4.04

Abstrakt


Autor analizuje kwestie związane ze stanowiskiem przywódcy czechosłowackiego ruchu niepodległościowego Tomáša G. Masaryka wobec możliwości współpracy wojskowej między polskimi a czeskosłowackimi wojskami na Ukrainie pod koniec 1917 i na początku 1918 r.

The author analyses problems related to the attitude taken by the leader of Czechoslovak independence movement Tomaš G. Masaryk towards possible military cooperation between the Polish and Czechoslovak troops in Ukraine at the end of 1917 and in the early 1918.


Słowa kluczowe


Korpus Czechosłowacki w Rosji; Tomáš G. Masaryk; Wojsko Polskie w Rosji; bolszewicy; stosunki polsko-czechosłowackie; Stanisław Grabski; Czechoslovak Corps in Russia; Polish Army in Russia; Bolsheviks; Polish-Czechoslovak relations

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Avenel J.D., Interventions alliées pendant la guerre civile russe (1918–1920), Lassay-les-Châteaux 2001.

Bagiński H., Wojsko Polskie na Wschodzie 1914–1920, Warszawa 1990.

Batowski H., T.G. Masaryk a Polska, „Przegląd Współczesny” 1930, t. XXIII, s. 30–47.

Bradley J.F.N., The Czechoslovak Legion in Russia 1914–1920, New York 1991.

Dmochowski T., Interwencja mocarstw na Syberii i Dalekim Wschodzie (1918–1922), Toruń 1999.

Fic V.M., Revolutionary War for Independence and the Russian Question. Czechoslovak Army in Russia 1914–1918, New Delhi 1977.

Fidler J., Zborov 1917. Malý encyklopedický slovník, Brno 2003.

Gruchała J., Tomasz G. Masaryk, Wrocław 1996.

Hryhorijiv N., Autorita prof. Masaryka na Ukrajině, „Naše Revoluce” 1936, č. 2.

Jabłoński H., Polska autonomia narodowościowa na Ukrainie 1917–1918 r., Warszawa 1948.

Kaleniczenko P., Polacy w rewolucji październikowej i wojnie domowej na Ukrainie 1917–1920, tłum. I. Szczyrba, Warszawa 1969.

Kalina A.S., Krví a železem dobyto československé samostatnosti, Praha 1938.

Kalvoda J., Genese Československa, Praha 1998.

Kierski K., Masaryk a Polska, Poznań 1935.

Kozłowski W., Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej, Łódź 1993.

Kratochvíl J., Cesta revoluce, Praha 1928.

Křížek J., První ozbrojené vystoupení čs. legii proti sovětské moci 11.–13. listopadu 1917, „Historie a Vojenství” 1955, č. 3, s. 243–250.

Kudela J., Profesor Masaryk a československé vojsko na Rusi, Praha 1923.

Lazarevský V., Rusko a československé znovuzrození, Praha 1927.

Masaryk a revoluční armáda, Praha 1922.

Mędrzecki W., Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku, Warszawa 2000.

Najdus W., Polacy w rewolucji 1917 roku, Warszawa 1971.

Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 1998.

Pańko G., Masaryk a Polska, w: T.G. Masaryk a střední Evropa, Brno 1994, s. 51–57.

Pichlík K., Klípa B., Zabloudilová J., Českoslovenští legionáři (1914–1920), Praha 1996.

Pichlík K., Zahraniční odboj 1914–1918 bez legend, Praha 1968.

Prokš P., Politikové a vznik republiky 1914–1918, Praha 1998.

Serczyk W., Historia Ukrainy, Wrocław 1979.

Syllaba T., T.G. Masaryk a revoluce v Rusku, Praha 1959.

Tarasiuk D., Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917–1918, Lublin 2014.

Tobolka Z., Politické dějiny československého národa od r. 1848 až dnešní doby, díl IV: 1914–1918, Praha 1937.

Vopička K.J., Taje Balkánu, Praha 1927.

Wiśniewski J., Od „Czeskiej Drużyny” do Korpusu Czechosłowackiego. Czesko-słowackie formacje wojskowe w Rosji w latach 1914–1916, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, nr 4, s. 25–50.

Wiśniewski J., Organizacja oddziałów polskich u boku Korpusu Czechosłowackiego w Rosji w 1918 r., w: Od rywalizacji do współpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej, red. D. Dąbrowski, Wrocław 2003, s. 34–36.

Wiśniewski J., W walce o niepodległe państwo. Czesi i Słowacy wobec Rosji w latach 1914–1917, „Politeja” 2013, nr 4 (26), s. 457–484.

Wrzosek M., Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1917–1918, Warszawa 1969.

Zahradnček T., Jak vyhrát cizí válku. Češi, Poláci a Ukrajinci 1914–1918, Praha 2000.

Висьневски Я., Чехословацкий военный корпус в Сибири во время Парижской мирной конференция 1919 г., Тамбов 2009.

Волков E.В., Егоров Н.Д., Кунцов И.В., Белые генералы Восточного Фронта гражданской войны. Биографический справочник, Москва 2003.

Деникин A.И., Очерки русской смуты, т. II: Борба генерала Корнилова. Aвгуст 1917 – апрель 1918, Минск 2002.

Иванов A.B., К вoпросу o причинх антисоветского выступления чехословацкого корпуса в 1918 г. „Белая армия. Белoe дело” 1997, нp. 4.

Поповић Н., Југословенски добровољци у Русији 1914–1918, Београд, 1977.

Уkpaїнсьka Центральна Рада. Доkументи i матеріали у двох томах, т. I: 4 березня – 9 грудня 1917 р., Kиїв 1996.

Цвeткoв B.Ж., Бeлые apмии югa Poccии, Мocква 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism