Współpraca polskiego wywiadu wojskowego z Secret Intelligence Service w drugiej połowie lat trzydziestych XX w.

Piotr Kołakowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.2.14

Abstrakt


Oddział II SGWP przywiązywał dużą wagę do współpracy informacyjnej z Brytyjczykami, jednak dopiero w drugiej połowie lat trzydziestych kontakty na płaszczyźnie wywiadowczej stały się bardziej efektywne. Dotyczyły one zarówno rozpoznania potencjału militarnego ZSRS, jak i Niemiec hitlerowskich. Prawdziwy przełom we współpracy nastąpił w kwietniu 1939 r., po udzieleniu sobie przez Zjednoczone Królestwo i Polskę gwarancji bezpieczeństwa na wypadek agresji III Rzeszy.

 

The Second Department of the Polish General Staff attached great importance to the cooperation with the British, but it was not until the second half of the 1930s that con tacts became more effective. They covered the military potential both of the USSR and Nazi Germany. A true breakthrough in the cooperation took place in April 1939, after the United Kingdom and Poland formalised their mutual military assistance in the event of aggression of the Third Reich.


Słowa kluczowe


polski wywiad wojskowy; Secret Intelligence Service; polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza; III Rzesza; Związek Sowiecki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bennett G., Brytyjski wywiad w okresie II wojny światowej, w: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. I: Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004, s. 137–142.

Ciechanowski J., Brytyjskie służby specjalne, w: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. I: Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004, s. 143–159.

Ćwięk H., W tajnej służbie II Rzeczypospolitej. Wywiad polski wobec Niemiec 1918–1939, Częstochowa 2009.

Gondek L., Wywiad polski w III Rzeszy 1933–1939. Zarys struktury, taktyki i efektów obronnego działania, Warszawa 1982.

Kołakowski P., Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku, Warszawa 2012.

Kołakowski P., Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918–1939, Warszawa 2007.

Majzner R., Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919–1945. Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania, Częstochowa 2014.

Maresch E., Zarząd Operacji Specjalnych, w: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. I: Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004, s. 160–166.

Nowak-Kiełbikowa M., Polska – Wielka Brytania w dobie zabiegów o zbiorowe bezpieczeństwo w Europie 1923–1937, Warszawa 1989.

Nurek M., Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936–1941, Warszawa 1983. Pepłoński A., Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996.

Pepłoński A., Suchcitz A., Tebinka J., Współpraca wywiadowcza w drugiej połowie lat trzydziestych XX w., w: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. I: Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004, s. 177–188.

Suchcitz A., Wrażenia generała Ironside’a z wizyt w Polsce w latach 1925 i 1939, „Mars” 1993, nr 1.

Sword E.R., The Diary and Despatches of a Military Attaché in Warsaw, 1938–1939, London 2001.

Woźny A., Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych w latach 1933–1939, Warszawa 2000.

Zacharias M.J., Polityka Wielkiej Brytanii w przededniu drugiej wojny światowej, w: Droga ku wojnie. Polityka europejska i amerykańska w przededniu drugiej wojny światowej, red. T. Kisielewski, Bydgoszcz 1999, s. 85–104.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism