Performance of Pension Funds and Stable Growth Open Investment Funds During the Changes in the Polish Retirement System

Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2016.007

Abstract


The conditions of the pension funds (OFE) functioning were essentially changed in the years 2011–2014. The aim of the paper is to find out if these modifications influence the efficiency of the pension funds and to compare the performance of these funds to stable growth open investment funds (FIO). The analysis is provided for selected funds in the years 2009–2015. We conclude that in the examined period, OFE performed better than FIO, and the modifications of the rules for the pension funds caused the increase of risk and decrease of investment efficiency of these funds’ portfolios.

Keywords


pension funds; stable growth open investment funds; investment efficiency; Sharpe model; CAPM; Sharpe; Treynor and Jensen ratios.

Full Text:

PDF

References


Analizy (2013), Wspólny raport Analiz Online oraz Izby Zarządzających funduszami i Akty-wami z dnia 8 marca 2013, Analizy online.

Białek J., Konstrukcja miar efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2009.

Chybalski, F. (2006), Miary oceny działalności inwestycyjnej OFE, Wiadomości Statystyczne, 10, 22–35.

Chybalski, F. (2009) (red.), Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, C.H. Beck, Warszawa.

Dybał, M. (2008), Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu.pl, Warszawa.

Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska D. (2010), Stabilność strategii inwestycyjnych FIO akcji w latach 2003–2009, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 612 „Finanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia”, 28, 409–418.

Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2011), Stability of strategies of Polish open-end investment funds investing in global markets during the financial crisis, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, 10(3), 51–59.

Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2014), Ocena zarządzania portfelami otwartych funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem różnych miar efektywności inwestycyjnej, Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach, Metody 2012, 207, 136–147.

Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. (2014a), The Influence of Pension Funds on the Polish Capital Market, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, 15(1), 50–57.

Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2016), Polish open-end pension funds performance and its persistency, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, Wydawnictwo SGGW, 15(1), 15–25.

Kompa, K., Wiśniewski T. (2015), Dywersyfikacja portfeli otwartych funduszy emerytalnych – kaprys czy konieczność? Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 75, 245–255, DOI: http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-20.

Kompa, K., Witkowska, D. (2014), Pension Funds in Poland: Efficiency Analysis for Years 1999–2013, Dynamic Econometric Models, 14, 105–124, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2014.006.

Kompa, K., Witkowska, D. (2015), Pension system in Poland: Performance of Pension Funds, Estudios De Economia Aplicada, 33(3), 965–984.

Kompa, K., Witkowska, D. (2015), Transformation of Polish Pension System: Government Manipulations Instead of Improvement, in: Montero Lorenzo, J.M., Jiménez, J.M., Salido, R.M. (eds.) Sostenibilidad y Suficiencia de los Sistemas de Pensiones (Sustain-ability and Sufficiency of Pensions Systems), Anales de Economía Aplicada (XXIX), 836–846, Cuenca, ASEPELT. http://www.asepelt.org/modules.php?name=Content&pa =showpage&pid=67

Kompa, K., Witkowska, D. (2016), Efficiency of private pension funds in Poland, AESTIMATIO, the IEB International Journal of Finance, 12, 48-65, DOI: http://dx.doi.org/10.5605/IEB.12.3.

Marcinkiewicz, E. (2009), Analiza stóp zwrotu OFE w: Chybalski F. (red.), Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji człon-ków, C. H. Beck, Warszawa, 135–148.

Mikulec, A. (2004), Ocena efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych, Wiadomości Statystyczne, 9, 26–39.

Ostrowska, E. (2003), Efektywność funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym – wskaźniki Sharpe’a, Treynora i Jensena, [w] Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. nauk. Jajuga, K., Ronka-Chmielowiec, W., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Ostrowska, K. (2013), Jakie opłaty w OFE, Moja Emerytura, serwis dziennika Rzeczpospolita, www.rp.pl/artykul/975301-Jakie-oplaty-w-OFE-.html#ap-1

Perez, K. (2012a), Efektywność funduszy inwestycyjnych. Difin, Warszawa.

Perez, K. (2012b), Persystencja stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych, Finanse, Komitet Nauk o Finansach PAN, 1(5), 81–113.

Podstawka, M. (2005), Podstawy finansów teoria i praktyka, Wyd. SGGW, Warszawa.

Tarczyński, W., Witkowska, D. and Kompa, K. (2013), Współczynnik beta. Teoria i praktyka, Pielaszek Research, Warszawa. https://books.google.pl/books/about/WSP%C3%93%C5%81czynnik_beta_teoria_i_praktyka.html?id=ZnWZAgAAQBAJ&redir_esc=y.

Witkowska, D. (2009), Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005–2007, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głów-nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 74, 39–61.

Witkowska D., Kompa K., Grabska M. (2009), Badanie informacyjnej efektywności rynku w formie silnej na przykładzie wybranych funduszy inwestycyjnych, Metody ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Warszawa, 10, 265–286.

Wojciechowski, W. (2011), Reforma emerytalna: fakty i liczby zamiast błędów i mitów, Liberte Nr 22, 14.01.2011, http://liberte.pl/reforma-emerytalna-fakty-i-liczby-zamiast-bledow-i-mitow.

Zamojska, A. (2012), Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne, C. H. Beck, Warszawa.


ISSN (print) 1234-3862
ISSN (online) 2450-7067

Partnerzy platformy czasopism