Cooperation between NATO and the European Union for shaping international security

Zdzisław Polcikiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJPS.2019.004

Abstrakt


Efficient shaping of international security depends on the activity of numerous entities, particularly on the functioning of organizations such as NATO and the European Union. The article presents the contribution of these unions of democratic states to global peace-building and indicates the desired directions of transformation aimed at developing their power, solidarity and credibility. These are the factors that condition the organizations’ central role in shaping Euro-Atlantic and global security. Attention has been also paid to the need for strengthening cooperation between these organizations, which results from new, complex challenges and threats emerging in the currently very unstable security environment, which could not be dealt with by NATO and even less by the EU on their own. Thanks to close cooperation, the organizations have more possibilities and resources to react to various crisis situations as well as they can achieve the desired effect of synergy. Thus power and effectiveness of the EU and NATO is conditioned by their common and consistent security policy. 


Słowa kluczowe


European Union; NATO; threats; security policy; strategy; missions; operational capabilities; transformation; cooperation

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Council Conclusions on the Implementation of the Joint Declaration by the President of the European Council, the President of the European Commission and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization [Annex to the Declaration]. (2016). Retrieved from http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15283-2016-INIT/en/pdf

Czulda, R. (2013). Wyzwanie dla NATO: postępujący rozłam potencjałów. In R. Czulda, R. Łoś & J. Reginia-Zacharski (eds.), NATO wobec wyzwań współczesnego świata (pp. 345-353). Warszawa: Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi.

Dawidczyk, A. (2001). Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku. Warszawa: AON.

Deklaracja końcowa szczytu NATO w Warszawie Wydana przez Szefów Państw i Rządów uczestniczących w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Warszawie w dniach 8 i 9 lipca 2016 r. (2016). Bezpieczeństwo Narodowe, I–IV, 215.

Deklaracja szczytu walijskiego złożona przez Szefów Państw i Rządów uczestniczących w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Walii 5 września 2014 r. (2014). Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (tłumaczenie robocze), Retrieved from https:// www.bbn.gov.pl/ftp/dok/Deklaracja%20szczytu%20walijskiego.pdf

European Reassurance Initiative. (2016). Departament Obrony USA. Retrieved from http:// comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2016/FY 2016_ ERI_J- book. Pdf

Huzarski, M. (2009). Zmienne podstawy obronności i bezpieczeństwa państwa. Warszawa: AON.

Ignatiuk, A. (2016). NATO i UE wobec zagrożeń hybrydowych – nowe otwarcie we wzajemnej współpracy? Bezpieczeństwo Narodowe, 1–4, 86–97.

Juszczak, A. (2014). NATO następnej dekady – uwarunkowania i możliwości. Bezpieczeństwo Narodowe, I, 141.

Kuźniar, R. (2004). Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Polska w Europie, 2, 9.

Lis, E. (2016). Rola UE i NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Annales UMCS 63, sec. G, 1, 124–128.

NATO. (2010). Active Engagement, Modern Defence: Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization. Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit in Lisbon 19-20 November 2010. Retrieved from https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf

SIPRI Yearbook. (2013). Armaments, Disarmament and International Security. Oxford: Oxford University Press.

Spotkanie Rady Europejskiej w Laeken14-15 grudnia 2001 r. Wnioski Prezydencji. (2001). Retrieved from https://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/konkluzje/ laeken 200112.pdf

Stańczyk, J. (2009). Grupy bojowe jako instrument polityki reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Studia Europejskie, 4, 38–39.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2014). Warszawa: BBN.

Terlikowski, M., & Chapell, G. (2011). Turcja w Sojuszu Północnoatlantyckim i jej stanowisko wobec polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Sprawy Międzynarodowe, 4, 22–36.

Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht dnia 7 lutego 1992 r. Retrieved from http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/traktaty/Traktat_z_Maastricht_PL_1.pdf

Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. Retrieved from http://dziennikustaw.gov.pl/du/2000/s/87/970n

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092031569

Wspólna wizja, wspólne działanie: Silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. (2016). Retrieved from https:// europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_pl_version.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism