Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Copernicus Journal of Political Studies (CJPS) jest anglojęzycznym czasopismem naukowym wydawanym w formule open access od 2012 roku. Publikujemy rezultaty prac badawczych przede wszystkim z zakresu nauk o polityce i bezpieczeństwie dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej i obszaru postsowieckiego. Wyjątkowe uwarunkowania historyczne i geopolityczne tego regionu sprawiają, że jest to jeden z najbardziej interesujących obszarów na świecie. Naszym celem jest udostępnianie wyników zarówno interdyscyplinarnych, jak i specjalistycznych badań i analiz odnoszących się do problematyki stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, geopolityki czy polityki wewnętrznej państw w szerokim kontekście. CJPS jest otwarte na tematykę obejmującą najnowsze zmiany w systemie międzynarodowym.

Chętnie publikujemy artykuły teoretyczne, wyniki badań komparatystycznych oraz case studies. CJPS zaprasza autorów do nadsyłania artykułów!

Wszystkie publikowane materiały są recenzowane, a proces wydawniczy jest zgodny z etycznymi standardami Committee on Publication Ethics (COPE).

CJPS jest czasopismem naukowym wydawanym przez Fundację Copernicus przy współpracy Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Universidad Anahuac in Mexico City oraz Grigol Robakidze University in Tbilisi. Rozwijamy się dzięki grantom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Działy

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Review

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

CJPS jest czasopismem, w którym publikowane są wyłącznie materiały recenzowane. Nasza polityka recenzyjna oparta jest o zasadę podwójnie ślepego procesu recenzowania (strictly double-blind peer review process), gdzie autor nie zna nazwiska recenzenta, a recenzent nazwiska autora.

Z formularzem recenzji można zapoznać się tutaj. Zwracamy szczególną uwagę na merytoryczny dobór recenzentów, ale także na to, aby pomiędzy autorem i recenzentem nie zachodził konflikt interesów. Doceniamy zaangażowanie naszych recenzentów w proces wzajemnej oceny.

Redakcja CJPS jest przeciwna wszelkim przejawom nierzetelności naukowej. Z tego powodu wszystkie przesyłane materiały są sprawdzane w systemie antyplagiatowym CrossCheck.

Wszystkich uczestników procesu wydawniczego obowiązują przyjęte w CJPS standardy etyczne. W przypadku odkrycia nierzetelności naukowej redakcja postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE. Z algorytmem postępowania można zapoznać się tutaj.

 

Polityka Open Access

Czasopismo oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0). Oznacza to, że cała jego zawartość jest dostępna nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników - w tym instytucji. Można pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, przeszukiwać pełne teksty ukazujących się na naszych łamach artykułów oraz publikować do nich odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy, redakcji oraz autorów.

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada naukowa

Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
José João Abrantes,
Universidade NOVA de Lisboa, Portugalia
Bernhard Forchtner,
University of Leicester, Wielka Brytania
Mikheil Gogatishvili
, Grigol Robakidze University in Tbilisi  Gruzja
Piotr Grochmalski
, Akademia Sztuki Wojennej, Polska
Miao Huashou
, Peking University, Chiny
Peter Jusko
, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja
Richard J. Krickus
, University of Mary Washington; U.S. Marine Corps University, Stany Zjednoczone
Liu Jian
, Peking University, Chiny
Ralph Schattkowsky
, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Tanju Tosun
, Ege Üniversitesi, Turcja
Laurence Weinbaum
, Israel Council on Foreign Relations, Izrael

 

Redaktorzy tematyczni

Bartosz Bojarczyk,
Manuel Ferez Gil,
Feride Asli Ergul Jorgensen,
Dorota Niedziołka,
Anna Pacześniak,
Radosław Potorski,
Maria Wincławska,
Agata Włodkowska-Bagan

 

Indeksowanie

Digitalizacja artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie CJPS w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 671/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Arianta

Bazhum - pełne teksty

IndexCopernicus

Pol-index

PBN

 

Proces wydawniczy

1. Jakie materiały są publikowane w CJPS?

1.1. Cel i zakres tematyczny czasopisma

Publikujemy rezultaty prac badawczych przede wszystkim z zakresu nauk o polityce i bezpieczeństwie dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej i obszaru postsowieckiego. Wyjątkowe uwarunkowania historyczne i geopolityczne tego regionu sprawiają, że jest to jeden z najbardziej interesujących obszarów na świecie. Naszym celem jest udostępnianie wyników zarówno interdyscyplinarnych, jak i specjalistycznych badań i analiz odnoszących się do problematyki stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, geopolityki czy polityki wewnętrznej państw w szerokim kontekście. CJPS jest otwarte na tematykę obejmującą najnowsze zmiany w systemie międzynarodowym.

1.2. Typy publikacji

Publikujemy przede wszystkim artykuły naukowe, które powinny mieć objętość maksymalnie 10.000 słów (w tym przypisy, spis literatury, abstrakt i słowa kluczowe), raporty analityczne, które powinny mieć maksymalnie 6.000 słów oraz artykuły recenzyjne, które powinny mieć maksymalnie 2.000 słów.

1.3. Polityka wydawnicza

W CJPS publikowane są materiały nigdzie wcześniej nie publikowane. Czasopismo jest udostępniane w systemie open access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

1.4. Standardy edytorskie

W CJPS publikujemy materiały zgodnie z zasadami APA. Ze szczegółowymi wytycznymi można zapoznać się w zakładce Wytyczne dla autorów.

2. Zasady publikowania w CJPS

2.1 Polityka recenzowania

CJPS jest czasopismem, w którym publikowane są wyłącznie materiały recenzowane. Nasza polityka recenzyjna oparta jest o zasadę podwójnie ślepego procesu recenzowania (strictly double-blind peer review process), gdzie autor nie zna nazwiska recenzenta, a recenzent nazwiska autora. Ze szczegółowymi zasadami można zapoznać się w zakładce Polityka recenzowania.

2.2. Autorstwo

Autorstwo przesłanego materiału musi być potwierdzone przez wszystkich współautorów. Muszą oni wyrazić zgodę na publikację oraz zaakceptować standardy etyczne przyjęte w CJPS.

Redakcja CJPS stosuje standardy dotyczące określania autorstwa i przeciwdziała praktykom ghostwriting i guest authorship. Autorem przesłanego materiału może być osoba, która:
- wniosła znaczący wkład koncepcję pracy;
- wniosła znaczący wkład w pozyskanie i interpretację danych;
- opracowała artykuł do publikacji;
- poddała materiał krytycznej weryfikacji.

Pozostałe osoby zaangażowane w proces badawczy lub współpracujące z autorami w innym zakresie powinny być wymienione w zakładce Podziękowania (Acknowledgments).

2.3. Informacja o finansowaniu

Publikowane artykuły naukowe oraz raporty analityczne muszą zawierać oświadczenie o źródłach finansowania badań (Funding Acknowledgements). Prosimy o podanie nazwy instytucji grantowej oraz tytułu i numeru projektu.

2.4. Standardy etyczne

W CJPS stosowane są standardy etyczne zgodne z zasadami rekomendowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE). W całym procesie wydawniczym Redakcja, Rada Naukowa oraz Recenzenci dbają o stosowanie dobrych praktyk wydawniczych i przeciwdziałają próbom ich naruszenia. Ze szczegółowymi zasadami można zapoznać się w zakładce Standardy etyczne.

2.5. Opłaty

Wydawca nie pobiera żadnych opłat związanych z publikowaniem w CJPS.

3. Stosowanie identyfikatorów DOI oraz ORCID

3.1. DOI

Wszystkie materiały publikowane w CJPS mają nadany identyfikator DOI (Digital Object Identifier).

3.2. ORCID

Autorzy materiałów publikowanych w CJPS (a przynajmniej główny autor) powinni posiadać identyfikator ORCID (Open Researcher and Contributor ID). ORCID staje się częścią metadanych publikowanych materiałów, co znacznie ułatwia identyfikację autorów.

Jeśli nie posiadasz jeszcze identyfikatora ORCID, kliknij tutaj, aby go utworzyć.

 

Standardy etyczne

Standardy etyczne, którymi się kierujemy są zgodne z zasadami promowanymi i opracowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE). Obowiązują one na każdym etapie procesu wydawniczego oraz dotyczą wszystkich jego uczestników: autorów, redaktorów, recenzentów oraz członków rady naukowej.

Zasady i zadania obowiązujące Autorów:

1. Oświadczenie o autorstwie nadesłanych materiałów, w szczególności obowiązek ujawnienia wszystkich rzeczywistych autorów. Przestrzegamy przed włączaniem autorów widmo, gościnnych lub grzecznościowych.
2. Oświadczenie o prawdziwości i oryginalności treści. Przestrzegamy przed fabrykowaniem danych, duplikowaniu treści oraz plagiatowaniem.
3. Oświadczenie o uczestnictwie w tylko jednym procesie wydawniczym.
4. Ujawnienie źródeł finansowania przeprowadzonych badań naukowych, w tym finansowanych ze środków grantowych, publicznych czy prywatnych.
5. Ujawnienie ewentualnej wcześniejszej publikacji całości lub fragmentów przesłanych materiałów.
6. Uzyskanie i przekazanie członkom redakcji zgody na przedruk materiałów takich jak ilustracje, zdjęcia czy mapy.
7. Przekazanie informacji o możliwym konflikcie interesów w procesie recenzowania oraz w pracach redakcyjnych.
8. Wyrażanie zgody na publikację w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zasady i zadania obowiązujące członków redakcji CJPS:

1. Realizacja celów i zadań CJPS zaopiniowanych przez Radę Naukową i wydawcę, w szczególności zakresu tematycznego czasopisma.
2. Wspólnie z członkami Rady Naukowej promowanie czasopisma w środowisku naukowym oraz dbanie o jego dobry wizerunek.
3. Rzetelne i precyzyjne określanie zaopiniowanych przez Radę Naukową zasad publikacji w CJPS, w szczególności reguł procesu recenzyjnego.
4. Rzetelne i precyzyjne informowanie Autorów o kolejnych etapach publikacji.
5. Sprawdzenie wszystkich przesyłanych materiałów w systemie antyplagiatowym CrossCheck oraz wyznaczenie recenzentów.
6. Podejmowanie decyzji o publikacji nadesłanych materiałów wyłącznie ze względu na ich wartość merytoryczną.
7. Informowanie Autorów o ostatecznym wyniku procesu wydawniczego: przyjęcie lub odrzucenie publikacji.
8. Przestrzeganie zasady pełnej anonimowości w procesie wzajemnej oceny.
9. Przestrzeganie zasad RODO i odpowiedzialne administrowanie danymi osobowymi oraz nieujawnianie przesłanych materiałów osobom nieuczestniczącym w procesie wydawniczym.
10. Przestrzeganie zasad rzetelności naukowej. W przypadku wykrycia przypadku takiej nierzetelności (w szczególności zduplikowanej publikacji, podejrzenia o plagiat, podejrzenia o sfabrykowanie danych oraz zmian na liście autorów, w tym podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe) członkowie redakcji są zobowiązani do postępowania zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE. Z algorytmem postępowania można zapoznać się tutaj.
11. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji członkowie redakcji podejmują wspólną decyzję, która jest opiniowana przez Radę Naukową.

Zasady i zadania obowiązujące Recenzentów:

1. Wykonanie rzetelnej i bezstronnej recenzji przesłanych materiałów.
2. Przestrzeganie zasady braku występowania konfliktu interesów (szczególnie w przypadku, gdy recenzent w jakiś sposób posiada wiedzę co do personaliów Autora).
3. Przestrzeganie ustalonych z członkami redakcji terminów.
4. Zachowanie zasady poufności oraz nieujawnianie przesłanych materiałów osobom nieuczestniczącym w procesie wydawniczym.
5. Poinformowanie członków redakcji o wykryciu przypadku nierzetelności naukowej (w szczególności zduplikowanej publikacji, podejrzenia o plagiat, podejrzenia o sfabrykowanie danych oraz zmian na liście autorów, w tym podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe).
6. Postępowanie zgodnie z zasadami przestawionymi w przewodniku COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers. Z przewodnikiem i wskazówkami można zapoznać się tutaj.
7. Konsultowanie wątpliwości z członkami redakcji.

Zasady i zadania obowiązujące członków Rady Naukowej:

1. Opiniowanie wspólnie z wydawcą celów zadań CJPS, w szczególności zakresu tematycznego czasopisma.
2. Opiniowanie zasad publikacji w CJPS, w szczególności reguł procesu recenzyjnego.
3. Sprawowanie opieki naukowej nad czasopismem, w szczególności poprzez opiniowanie jego poziomu naukowego oraz przekazywanie uwag merytorycznych i funkcjonalnych.
4. Wspólnie z członkami redakcji promowanie czasopisma w środowisku naukowym oraz dbanie o jego dobry wizerunek.
5. Opiniowanie wspólnych decyzji członków redakcji w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacjiPartnerzy platformy czasopism