THE USEFULNESS OF FINANCIAL REPORTING FOR FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE DECISION-MAKING PROCESSES OF INDIVIDUAL INVESTORS

Jarosław Pawłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2018.023

Abstract


This study focuses on the issue of usefulness of financial reporting for financial instruments in the decision-making processes of individual investors. Dynamic development of financial instruments, identified difficulties in application and analysis of the rules of accounting for financial instruments, as well as the importance of individual investors on the financial market were the major reasons to deal with this issue. The main purpose of this study is an assessment of usefulness of reporting data concerning financial instruments in the decision-making processes of individual investors in Poland. To achieve the specified goal, the following research methods have been used:
descriptive, comparative, subject literature review, third party research analysis and analysis of selected results of individual research. A significant part of the study concerns the analysis of the results of a survey conducted in a group of 408 individual investors
in Poland.

Keywords


financial reporting; individual investors; financial instruments

Full Text:

PDF

References


Adamczyk M. (2014), Autoreferat pracy doktorskiej pt. Optymalizacja zakresu informacji o kapitałach własnych w sprawozdaniach finansowych spółek z rynku NewConnect. (Self-review of doctoral dissertation titled Optimization of the scope of information

about equity in the financial statements of NewConnect companies). http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/obrona_dr/adamczyk/adamczyk_autoreferat.pdf.

Błażyńska, J. (2015). Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych. (Usability

of financial statement information) Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Brazel, J. F., Jones, K. L., Thayer, J. & Warne, R.C. (2015). Understanding investor perceptions of financial statement fraud and their use of red flags: evidence from the field. Review of Accounting Studies, 20, 1373-1406.

Burlaud, A. & Colasse, B. (2011). International Accounting Standardisation: Is Politics Back? Accounting in Europe, 8(1), 23–47.

Cichorska, J. (2015). Inwestor Indywidualny. Mechanizmy podejmowania decyzji inwestycyjnych (Individual Investor. Ways of making investment decisions.) In J. Cichorska (Ed.). Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym. (Portfolio management. Individual investor on the financial market.) Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Czyżycki, R. (2016). Inwestor indywidualny na polskim rynku kapitałowym. (An individual investor on the Polish capital market.) Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dziawgo, D. (2011). Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania. (Investor Relations. Evolution – Functioning – Challenges.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dziawgo, D. (2004). Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych. (Associations of individual investors and investment clubs on the securities market.) Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Gos, W. (2006). Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw. (Financial reporting of companies.) Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości.

Ignatowski, R. (2012). Konsolidacja sprawozdań finansowych. (Consolidation of Financial Statements.) Gdańsk: Wydawnictwo ODDK.

Kaniel, R., Saar, G., & Titman, S. (2008). Individual Investor Trading and Stock Returns. The Journal of Finance, LXIII/1, 273–310.

Kamiński, R. (2015). Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa w regulacjach polskich i międzynarodowych. (Corporate financial reporting in Polish and international regulations.) Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Krzywda, D. (2003). Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej. (Financial statement as an accounting product of an economic unit.) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 1/2003, 37–64.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”. (International Accounting Standard 1 “Presentation of Financial Statements”.) Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council (as amended: O.J. of EU 2017, No 291).

Sierpińska, M., & Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. (Evaluation of the company according to global standards.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Świderska, G. K. (Ed.). (2010). Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych. (Impact of the scope of disclosed information on the improvement of investor protection and the competitive position of issuers of securities.) Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 62 z późn. zm.). (The Accounting Act dated 29 September 1994 (as amended: J.L. of 2018, item 62)).

Wędzki, D. (2014). Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego. (Financial statements according to the Polish balance sheet law.) Warszawa: Wolters Kluwer.

Yang, A. S. (2013). Decision Making for Individual Investors: A Measurement of Latent Difficulties. Journal of Financial Services Research, 44, 303–329.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism