Social Security in Poland – cultural, historical and economical issues

Stanisław Adamiak, Ewa Chojnacka, Damian Walczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.013

Abstract


In the first place, the paper analyses the cultural-historical background of the social security in Poland. Given the largely enrooted Catholicism of the country, the development of the social teaching of the Catholic Church is surveyed. It is followed by a short history of the social security legislation in Poland from 1918 to 1997, and finally the current economical conditions of the system are analysed. The paper concludes with the opinion, that the current system, providing large social endowments to various strata of the population, generally answers the expectations of the people as well as corresponds to Catholic social teaching.

Keywords


social security system; Catholic social teaching; social solidarism

Full Text:

PDF

References


Aspalter Ch., Jinsoo K., Sojeung P. (2009), Analysing the Welfare State in Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovenia: An Ideal-Typical Perspective, “Social Policy& Administration”, vol. 43, no. 2, 170–185. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9515.2009.00654.x.

Backer L. C. (2010), Values Economic, Theology and Legitimacy: Catholic Social Thought and Its Implications for Legal Regulatory Systems, “Economics, Management, and Financial Markets”, vol. 5, no. 2, 17–56.

CBOS (2013), Komunikat z badań Powinności państwa wobec obywatela i obywatela wobec państwa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_104_13.PDF (access: 3.10.2013).

Chojnicka K. (2001), Nauka społeczna Kościoła katolickiego (zarys historii), Collegium Columbinum Kraków.

Demography Report 2010 Older, more numerous and diverse Europeans (2011), COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, European Commission, Luxembourg.

Fajth G. (1999), Social Security in a Rapidly Changing Environment: The Case of the Post-communist Transformation, “Social Policy & Administration”, vol. 33, no. 4, 416–

–436. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-9515.00161.

Garbiec R. (2008), Zabezpieczenie społeczne. Istota i elementy systemu, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008–

–2012 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009–2013.

Koczur W. (2012), Zabezpieczenie społeczne. Zarys problematyki, Wyd. UE w Katowicach, Katowice.

Łyskawa K. (1999), Dochody osób w starszym wieku a zarządzanie ryzykiem starości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 1, 183–198.

OECD.StatExtracts, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG (access: 6.12.2013).

Owczarek J., & Więckowska B. (2011), Ryzyko dopłaty do emerytury minimalnej w nowym systemie emerytalnym w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 181, 331–340.

Pelczar J. S. (1915), Zarys dziejów miłosierdzia w Kościele katolickim, Przemyśl.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2008–2012, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa.

Prognoza ludności na lata 2008–2035, Baza Demograficzna GUS, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia(access: 10.10.2013).

Rugina A. N. (1983), About the Doctrine of “Solidarism” in Social Economics, “International Journal of Social Economics”, vol. 10, no. 2, 62–71.

Social Security Programs Throughout the World: Europe (2012), “SSA Publication”, no. 13, 11801.

Sprawozdania z wykonania budżetu państwa w latach 2008–2012 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009–2013.

Strzeszewski C. (1994), Katolicka nauka społeczna, Lublin.

Strzeszewski C. (1960), Bona superflua w etyce społecznej św. Tomasza z Akwinu, „Roczniki Filozoficzne, t. 8, z. 2, 53–59.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2013, nr 0, poz. 182.

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. 2013, nr 0, poz. 743.

Walczak D. (2008), Kierunki zmian ubezpieczeń społecznych rolników, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1197, 444–449.

Walczak, D. (2011), Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce, TNOiK, Toruń, 20–41.

Wyszyński S. (1959), List do kardynała Dominico Tardiniego. 23 września 1959, „Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando”, series II, vol. II, pars II, 679–685.

Zieliński T. (1994), Ubezpieczenia społeczne pracowników, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism