The impact of the greenhouse gas emission allowances trading system on the enterprise value

Paweł Jankowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.006

Abstract


The purpose of the paper is to present the possibilities to use environmental protection tools to manage and evaluate an enterprise. The paper presents the essence of real options and their basic classification. The way of using simple real options has been presented on the example of an enterprise which produces electricity and heating in co-generation. The potential to use the retard option has been presented on the example of a nuclear energy plant. The manner to use complicated real options has been also shown on the example of transferable units for the greenhouse gas emission while financing an enterprise restructuring.


Keywords


ETS; EU ETS; enterprise value; environmental protection; real options

Full Text:

PDF (Polish)

References


Copeland T. E., Keenan P. T. (1998), How much is exibility worth?, McKinsey Quartely, no. 2.

Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Fabozzi F. J. (2000), Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa.

Field B. (1994), Environmental Economics. An Introduction, McGraw-Hill, New York.

Gajdka J., Walińska E. (2000), Zarządzanie finansami. Teoria i praktyka, t. 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.

Houston J. F., Brigham E. F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, wyd. 2, PWE, Warszawa.

Howell S. (2001), Real Options. Evaluating Corporate Investment Opportunities in a Dynamic World, Pearson Education Limited.

Hull J. (1998), Kontrakty terminowe i opcje, Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa.

Jajuga K., Jajuga T. (2008), Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.

Janney J., Dess G. (2004), Can Real-Options Analysis Improve Decision-Making? Promises and Pitfalls, The Academy of Management Executive, vol. 18, no. 4, 60–75, doi: http:// dx.doi.org/10.5465/AME.2004.15268687.

Managing the Environment. The Role of Economic Instruments, OECD, Paris 1994.

Mizerka J. (2005), Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji, Prace habilitacyjne 20, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Rogowski W. (2008), Opcje realne w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych, [w:] Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, red. W. Rogowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Szablewski A., Tuzimek R. (2004), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.

Śleszyński J. (2000), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, ARIES, Warszawa.

Teach E. (2003), Will real options take root?, CFO, July.

Verbruggen H. (1994), The Trade Effects of Economic Instruments, Environmental Policies and Industrial Competitiveness, OECD, Paris.

Żylicz T. (2004), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism