Funding the development of micro enterprises in rural areas from PROW 2007–2013 – results

Agnieszka Żołądkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2012.012

Abstract


Micro enterprises give hope to create new jobs, thereby minimizing unemployment and accelerating economic growth. After Polish accession to the EU enterprises, especially enterprises in rural areas gained access to public funds – Action 312 “Creation and development of micro enterprises”. The article presents basic information about the Action 312 “Creation and development of micro enterprises”. Particular attention was paid to the presentation of the initial results of the implementation of activities under the Action 312, manifested mainly by an increase in employment and improving the financial health of companies.


Keywords


finance; micro enterprises; PROW 2007–2013

Full Text:

PDF (Polish)

References


Anuszkiewicz A. (2011), Mikroprzedsiębiorstwa – realizacja działania w ramach PROW, http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Show_Item.aspx?ID=21264 (dostęp 11.12.2012).

Białkowska J. (2012), Nowe miejsca pracy dzięki unijnym dotacjom dla mikroprzedsiębiorców, Gazeta Podatkowa, nr 64.

Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007–2011 (2011), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzięki wsparciu z ARiMR finansowanemu z PROW 2007–2013 na wsi powstaje około 34 tysięcy nowych miejsc pracy (2012), http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/dzieki-wsparciu-z-arimr-finansowanemu-z-prow-2007-2013-na-wsi-powstajeokolo-34-tysiecy-nowych-mi.html (dostęp 12.12.2012).

Informacja na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (2012), PROWieści, listopad.

Informacja na temat realizacji PROW 2007–2013 (2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kropsz I., Kutkowska B. (2008), Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, Wieś i Rolnictwo, nr 1.

Łapińska I. (2011), Mikroprzedsiębiorstwo – szansą dla ludzi przedsiębiorczych, Wiadomości Rolnicze, październik.

tys. nowych miejsc pracy dla mieszkańców wsi (2012), http://www.eurofundsnews.pl/content/view/17780 (dostęp 14.12.2012).

Ponad 41 miliardów złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007–13, Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej (2012), http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/ponad-215-miliarda-zlotych-wyplacila-arimr-z-prow-2007-13-polskajest-liderem-realizacji-progra.html (dostęp 31.12.2012).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Poradnik dla beneficjentów (2011), ARiMR.

PROW 2007–2013, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013-podstawowe- informacje.html (dostęp 5.12.2012).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (2011).

Sikorska M. (2012), Ukryte bezrobocie na polskiej wsi, http://tvp.info/informacje/agro-info/ukryte-bezrobocie-na-polskiej-wsi/9460270 (dostęp 28.01.2013).

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – stan na dzień 31.10.2012, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wdrazane-programy-i-dzialania-dane-liczbowe/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2007-2013/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw.html (dostęp 6.12.2012).

Walczak D., Żołądkiewicz A. (2012), Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wsi w ramach PROW 2007–2013, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2012, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Szczecin, s. 267–275.

Wyniki badania mikroprzedsiębiorczości na wsi – efekty działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (2012), ARiMR.

Zbiorcze sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji PROW na lata 2007–2013 (2012), http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Monitoring-i-sprawozdawczosc-PROW-2007-2013/Zbiorcze-sprawozdania-biezace-z-realizacji-PROW-2007-2013/(archive)/1 (dostęp 7.12.2012).
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism