“Like the Angels in Heaven” (Mark 12:25). The Significance of Comparison and the Celibacy of the Resurrected

Artur Malina

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2019.008

Abstrakt


„Jak aniołowie w niebiosach” (Mk 12,25).  Znaczenie porównania a bezżenność zmartwychwstałych

Przedmiotem studium jest znaczenie porównanie zmartwychwstałych do aniołów. Wielu komentatorów identyfikuje stan bezżenności jako ich cechę wspólną. Wyjaśnienie to opiera się na niektórych tekstach apokaliptyki żydowskiej wskazywanych jako paralelne do odpowiedzi Jezusa. Interpretacja ta niedokładnie oddaje znaczenie spójnika „ale” (ἀλλά), który łączy zdanie przedstawiające zmartwychwstałych jako bezżennych ze zdaniem zawierającym to porównanie. Zdanie wprowadzone przez ten spójnik nie uszczegóławia ani nie wyjaśnia zapowiedzi o bezżenności. Jego treścią jest bowiem obietnica przebywania zmartwychwstałych razem z Bogiem na podobieństwo aniołów, którzy są w niebiosach.


Słowa kluczowe


the Gospel according to St. Mark; eschatology; angelology; the Sadducees

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


The Apostolic Fathers. v. 2: The Shepherd of Hermas. The Martyrdom of Polycarp. The Epistle to Diognetus, trans. K. Lake, London–New York 1917.

Asher J.R., Polarity and Change in 1 Corinthians 15: A Study of Metaphysics, Rhetoric, and Resurrection, Tübinen 2000.

Bartnicki R., Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27–16,20. Część I: Mk 8,27–13,37, Warszawa 2018.

Bock D., Mark, Cambridge 2015.

Boring M.E., Mark. A Commentary, Louisville–London 2006.

The Dead Sea Scrolls Translated, trans. F.G. Martínez, Leiden 1994.

Doedens J.J.T., The Sons of God in Genesis 6:1–4. Analysis and History of Exegesis, Leiden 2019.

Dschulnigg P., Das Markusevangelium, Stuttgart 2007.

Edwards J.R., The Gospel According to Mark, Grand Rapids 2002.

France R.T., The Gospel of Mark. A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids 2002.

Gnilka J., Das Evangelium nach Markus, vol. 2: 8,27–16,20, Leipzig 1980.

Grasso S., Vangelo di Marco. Nuova versione, introduzione e commento, Milano 2003.

Gundry R.H., Mark. A Commentary on His Apology for the Cross, Grand Rapids 1993.

Haenchen E., Der Weg Jesu. Eine Erklärung des Markusevangeliums und der kanonischen Parallelen, Berlin 1966.

Iersel B.M.F. van, Marco. La lettura e la risposta. Un commento, Brescia 2000.

Kiel Y., Sexuality in the Babylonian Talmud. Christian and Sasanian Contexts in Late Antiquity, New York 2016.

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań–Warszawa 1977.

Légasse S., Marco, Roma 2000.

Lohmeyer E., Das Evangelium des Markus, Göttingen 196316.

Lührmann D., Das Markusevangelium, Tübingen 1987.

Malina A., Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii, Katowice 2007.

Malina A., Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia, Katowice 2002.

Marcus J., Mark 8–16. A New Translation with Introduction and Commentary, New Haven–London 2009.

Mateos J., Camacho F., Il Vangelo di Marco, vol. 1: Analisi linguistica e commento esegetico, Assisi 1997.

The Old Testament Pseudoepigrapha, vol. 1–2, red. J.H. Charlesworth, New York 1983–1985.

Perego G., Vangelo secondo Marco. Introduzione, traduzione e commento, Cinisello Balsamo 2011.

Pesch R., Das Markusevangelium. II. Teil. Einleitung und Kommentar zu Kap. 8,27–16,20, Freiburg–Basel–Wien 19914.

Schmithals W., Das Evangelium nach Markus. Kapitel 9,2 – 16,18 (sic!), Gütersloh 1979.

Standaert B., Marco. Vangelo di una notte, vangelo per la vita. Commentario, Bologna 2012.

Swete H.B., The Gospel According to St. Mark. The Greek Text with Introduction, Notes and Indices, London 19082.

Taylor V., The Gospel According to St. Mark, London 19662.

Trocmé É., L’Évangile selon saint Marc, Genève 2000.

Wróbel M., “Faryzeusze i saduceusze wobec zmartwychwstania,” Verbum Vitae 8 no 15 (2009) 143–154.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism