Ethics in the Revelation of John

Michał Wojciechowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2019.001

Abstrakt


Etyka w Apokalipsie Janowej

Apokalipsa Janowa zawiera w sobie i głosi sądy moralne, co jest często pomijane w badaniach naukowych. Ostatnio temat ten był przedmiotem rozważań, ale nie posiadamy jeszcze satysfakcjonującej syntezy tych badań. W Apokalipsie możemy znaleźć pewne założenia metaetyczne, a dobro i zło przedstawione są w sposób dualistyczny, co implikuje konieczność wyboru i odpowiedniego zachowania („uczynków”), a następnie Boskiego sądu. Należy naśladować Boga i Chrystusa, gdyż nasze zbawienie zależy od naszych działań, nawet jeśli perspektywa kary nie jest postrzegana jako główny motyw ludzkich czynów. Są też pewne upomnienia etyczne. Prawo nie jest wymieniane jako autorytet, ale niektóre przykazania Dekalogu są pośrednio cytowane i przestrzeganie przykazań jest chwalone. Zasady etyczne są częściej przedstawiane za pomocą języka cnót i wad, jakby pod wpływem hellenistycznym; napotykamy również dobre i złe przykłady postępowania. Etyka społeczna i polityczna Apokalipsy jest bardzo krytyczna, gdyż potępia imperium silniej niż jakakolwiek inna księga biblijna. Niektórzy czytelnicy Apokalipsy są zaniepokojeni jej gwałtownymi obrazami, ale można to wytłumaczyć użyciem symbolicznego języka typowego dla gatunku apokaliptycznego i wyrazem konieczności sprawiedliwości i nawrócenia.


Słowa kluczowe


Apokalipsa świętego Jana; etyka biblijna; uczynki; cnoty i wady; przemoc

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


a) Selected commentaries

Aune D.E., Revelation, vol. 1–3, Word Biblical Commentary 52A–C, Dallas 1997–98.

Beale G.K., The Book of Revelation (NIGTC), Grand Rapids-Carlisle 1999 (shorter version 2015).

Berger K., Apokalypse des Johannes, Teilband 1–2, Freiburg/Br. 2017.

Ford J.M., Revelation, Anchor Bible 38, Garden City 1975.

Giesen H., Die Offenbarung des Johannes, Regensburger Neues Testament, Regensburg 1997.

Harrington W.J., Revelation, Sacra Pagina 16, Collegeville 1993.

Holtz T., Die Offenbarung des Johannes, Das Neue Testament Deutsch 11, ed. K.-W. Niebuhr, Göttingen 2008.

Jankowski A., Apokalipsa świętego Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Pismo Święte Nowego Testamentu 12, Poznań 1959.

Koester C.R., Revelation, Anchor Yale Bible 38, 2014.

Kovacs J., Rowland C., Revelation. The Apocalypse of Jesus Christ, Blackwell Bible Commentaries, Oxford 2004.

Malina B.M., Pilch J.J., Social-Science Commentary on the Book of Revelation, Minneapolis 2000.

Müller U.B., Die Offenbarung Johannes, Ökumenisches Taschenbuch Kommentar zum Neuen Testament 19, 2nd ed., Gütersloh 1995.

Osborne G.O., Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament, Grand Rapids 2002 (simpler version 2016).

Ostański P., Objawienie Jezusa Chrystusa, praktyczny komentarz do Apokalipsy, Ząbki 2005.

Prigent P., L’Apocalypse de saint Jean, Commentaire du Nouveau Testament 14, 2nd ed., Génève 2000.

Satake A., Die Offenbarung des Johannes, Kritisch-Exegetischer Kommentar 16, Göttingen 2008.

Strack H.L., Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, t. 3: Die Briefe des Neuen Testament und die Offenbarung Johannis, München 1926.

Strecker G., Schnelle U. (ed.), Neuer Wettstein. Texte zum Neuen Testament aus Griechentum und Hellenismus, t. 2, Texte zur Briefliteratur und zur Johannes-apokalypse, Berlin 1996.

Weinrich W.C. (ed.), Revelation, Ancient Christian Commentary on Scripture. NT 12, Downers Grove 2005.

Wojciechowski M., Apokalipsa świętego Jana, Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 20, Częstochowa 2012.

b) General works

Bretzke T.J., Bibliography on Scripture and Christian Ethics, Studies in Religion and Society 39, Lewiston et al. 1997.

Davies E.W., The Morally Dubious Passages of the Hebrew Bible: an Examination of Some Proposed Solutions, Currents in Biblical Research 3(2005)2, s. 197–228.

Hays R.B., The Moral Vision of the New Testament: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics, Edinburgh 1996.

Pisarek S., Cierpliwa wytrwałość: „Hypomone”, „Hypomonein” w Nowym Testa¬mencie, Katowice 1992.

Sanders J.T., Ethics in the New Testament, Philadelphia–London 1975.

Schnackenburg R., Die Sittliche Botschaft des Neuen Testaments, Freiburg/Br et al. 1986–88.

Schrage W., Ethik des Neuen Testaments, Göttingen 1982.

Vögtle A., Die Tugend- und Lasterkataloge im Neuen Testament, Neutestamentliche Abhandlungen 16/4–5, Münster 1936.

Wibbing S., Die Tugend- und Lasterkataloge im Neuen Testament und ihre Traditionsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Qumran-Texte, Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 25, Berlin 1959.

Widła B., Antropologia egzystencjalna Apokalipsy Janowej, Warszawa 1996.

Wendland H.-D., Ethik des Neuen Testaments, Göttingen 1970.

Wojciechowski M., Biblia o państwie, Kraków 2008.

Wojciechowski M., Etyka Biblii, Kraków 2009.

c) Studies

Abir P., Bible and the State. A View from the Apocalypse of John, Bible Bhashyam 31, 1(2005), 38–67.

Abir P.A., A Theology of Protest in the Book of Revelation, Indian Theological Studies 33, 1(1996), 43–53.

Barr D.L., Doing Violence. Moral Issues in Reading John’s Apocalypse, in: Barr D.L. (ed.), Reading the Book of Revelation. A Resource for Students, SBL Resources for Biblical Study 44, Atlanta 2003, 97–108.

Barr D.L., Towards an Ethical Reading of the Apocalypse. Reflexions on John’s Use of Power, Violence, and Misogyny, in: SBL 1997 Seminar Papers, Atlanta 1997, 358–367.

Bauckham R.J., The Economic Critique of Rome in Revelation 18, in: The Climax of Prophecy. Studies in the Book of Revelation, Edinburgh 1993, 338–383.

Bedriñán C., La dimensión socio-política del mensaje teológico del Apocalipsis, Roma 1996.

Biguzzi G., L’Apocalisse e le spirito di vendetta, Euntes Docete 55(2002)1, 45–61.

Böcher O., Lasterkataloge in der Apokalypse des Johannes, in: Leben lernen im Horizont des Glaubens, Fs. S. Wibbing, ed. B. Buschbeck, F. Lemke, Landau 1986, 75–84.

Boxall I., Violence in the Apocalypse, Scripture Bulletin 35(2005)2, 73–84.

Broadhead E.K., “Sacred Imagination and Social Protest”, Review and Expositor 98, 1(2001), 77–85.

Campbell W.G., Apocalypse et extermination, Revue Reformée 54(2003), 89–107.

Carey G., Symptoms of Resistance in the Book of Revelation, in: The Reality of Apocalypse..., ed. D.L. Barr, p. 169–180.

Carey G., The Apocalypse and Its Ambiguous Ethos, in: Moyise S. (ed.), Studies in the Book of Revelation, Edinburgh–New York 2001, 163–180.

Collins T., Apocalypse 22:6–21 as the Focal Point of Moral Teaching and Exhortation in the Apocalypse, Roma 1986.

Collins T., Moral Guidance in the Apocalypse, Emmanuel 95(1989), p. 502–509.

Cruz V.P., The Beatitudes of the Apocalypse. Eschatology and Ethics, in: Perspectives on Christology, Fs. P.K. Jewett, ed. M. Shuster, R. Muller, Grand Rapids 1991, p. 269–283.

D’Souza J., Power, Violence and Suffering in the Book of Revelation. A Contextual Reading, diss. Gregorianum, Roma 2002.

Giesen H., Lasterkataloge und Kaiserkult in der Offenbarung des Johannes, w: Studien zur Johannesoffenbarung und ihrer Auslegung, Fs. O. Böcher, red. F.W. Horn, M. Wolter, Neukirchen 2005, 210–231.

Holtz T., Die « Werke » in der Johannesapokalypse, in: Geschichte und Theologie der Urchristentums. Gesammelte Aufsätze, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 57, ed. E. Reinmuth, C. Wolff, Tübingen 1991, 347–361.

Humphrey E.M., The Sweet and the Sour: Epics of Wrath and Return in the Apocalypse, in: SBL 1991 Seminar Papers, Atlanta 1991, 451–460.

Kerner J., Die Ethik der Johannes-Apokalypse im Vergleich mit der des 4. Esra. Ein Beitrag zum Verhältnis von Apokalyptik und Ethik, Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 94, Berlin 1998.

Klassen W., Vengeance in the Apocalypse of John, Catholic Biblical Quarterly 28(1966), 300–311.

Lee M.V., A Call to Martyrdom. Function as Method and Message in Revelation, Novum Testamentum 40(1998)2, 164–194.

Lempa H., Motyw walki dobra i zła w Apokalipsie św. Jana (Ap 12–20), in: Z zagadnień dobra i zła według Biblii, Fs. H. Langkammer, ed. J. Flis, Lublin 1990, 167–180.

Lona H.E., „Treu bis zum Tod“. ... Ethos des Martyriums in der Offenbarung des Johannes, in: Neues Testament und Ethik, Fs. R. Schnackenburg, red. H. Merklein, Freiburg 1989, 442–461.

Luz U., Absolutheitsanspruch und Aggressionspotenzial im frühen Christentum, Evangelische Theologie 64(2004)4, 268–284.

Monera S.T., The Christian’s Relationship to the State according to the New Testament: Conformity or Non-conformity?, Asia Journal of Theology 191(2005)1, 106–142.

Münchow C., Ethik und Eschatologie. Ein Beitrag zum Verständnis der frühjüdischen Apokalyptik mit einem Ausblick auf das Neue Testament, Göttingen 1981.

Murphy F.J., The Book of Revelation, Currents in Research. Biblical Studies 2(1994), p. 181–225.

Neal B.S., The Concept of Character in the Apocalypse with Implications for Character Education, Washington D.C. 1983.

Nowińska J., Motyw wojny dobra ze złem w Apokalipsie św. Jana, Rozprawy i Studia Biblijne 27, Warszawa 2006.

O’Donovan O., The Political Thought of the Book of Revelation, Tyndale Bulletin 37(1986), p. 61–94.

Peters O.K., Politics of Violence in the Apocalypse of John. Moral Dilemma and Justification, SBL Meeting 2004, 18 pages.

Pilgrim W.E., Uneasy Neighbors. Church and State in the New Testament, Minneapolis 1999.

Popielewski W., Pojęcie kłamstwa w Księdze Apokalipsy, in: „Bóg jest miłością” (1J 4,16), Fs. J. Kudasiewicz, ed. W. Chrostowski, Rozprawy i Studia Biblijne 25, Warszawa 2006, 333–354.

Prunet O., La morale chrétienne d’apres les écrits johanniques, Paris 1957.

Rand du J.A., Y.M. Song, The Ethos of the Book of Revelation, Verbum et Ecclesia 24, 2(2003), 374–395.

Royalty R.M., The Streets of Heaven. The Ideology of Wealth in the Apocalypse of John, Macon 1998.

Rubinkiewicz R., Nawrócenie i pokuta w Księdze Apokalipsy św. Jana, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 43(1996)1, 149–160.

Satake A., Kirche und Feindliche Welt. Zur dualistischen Auffassungen der Menschenwelt in der Johannesapokalypse, in: Kirche, Fs. G. Bornkamm, ed. D. Lührmann, G. Strecker, Tübingen 1980, 329–349

Scholtissek K., ’Mittelhaber an der Bedrängnis der Königsherrschaft und der Ausdauer in Jesus’ (Offb 1, 9). Partizipatorische Ethik der Offenbarung des Johannes, in: Backhaus K. (ed.), Theologie als Vision. Studien zur Johannes-Offenbarung, Stuttgarter Biblische Studien 191, Stuttgart 2001, 172–207.

Schüssler Fiorenza E., Babylon the Great: A Rhetorical-Political Reading of Revelation 17–18, in: Barr D.L. (ed.), The Reality of Apocalypse. Rhetoric and Politics in the Book of Revelation, SBL Symposium Series, Atlanta 2006, p. 243–269.

Schüssler Fiorenza E., Revelation. Vision of a Just World, Minneapolis 1991.

Schüssler Fiorenza E., The Book of Revelation. Justice and Judgment, 2nd ed., Minneapolis 1998.

Selvidge M.J., Reflections on Violence and Pornography. Misogyny in the Apocalypse and Ancient Hebrew Prophecy, in: A Feminist Companion to the Hebrew Bible in the New Testament, ed. A. Brenner, Sheffield 1996, 274–285.

Sikora A.R., Apokalipsa – przestrogą przed budowaniem świata bez Boga, Questiones Selectae 18(2004), 5–15.

Skaggs R., Doyle T., Violence in the Apocalypse of John, Currents in Biblical Research 5(2007)2, 220–234.

Söding T., Heilig, heilig, heilig. Zur politischen Theologie der Johannes-Apokalypse, ZTK 96(1999)1, 49–76.

Spencer R.A., Violence and Vengeance in Revelation, Review and Expositor 98, 1(2001), 59–75.

Sweet J.P.M., Maintaining the Testimony of Jesus. The Suffering of Christians in the Revelation of John, in: Suffering and Martyrdom in the New Testament, ed. W. Horbury, B. McNeil, Cambridge 1981, 101–117.

Thomas R.L., The Imprecatory Prayers of the Apocalypse, Bibliotheca Sacra 126(1969), p. 123–131.

Vanni U., Postawa chrześcijanina wobec świata zewnętrznego: prześladowanie w Apokalipsie, Communio [Polish] 7(1987)5, 47–55.

Wawrzyniak A., Negatywne przykłady kobiet w Apokalipsie wg św. Jana, in: Kobieta w życiu Kościoła, ed. M. Karczewski, M. Żmudziński, Elbląg 2004, 101–113.

Wengst K., „Wie lange noch?” Schreien nach Recht und Gerechtigkeit – eine Deutung der Apokalypse des Johannes, Stuttgart 2010.

Wojciechowski M., Etyka w Apokalipsie św. Jana, in: Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa, ed. M.S. Wróbel, Analecta Biblica Lublinensia 6, Lublin 2009, 225–235.

Wolter M., Christliches Ethos nach der Offenbarung des Johannes, w: Studien zur Johannesoffenbarung und ihrer Auslegung, Fs. O. Böcher, ed. F.W. Horn, M. Wolter, Neukirchen 2005, 189–209.

Yarbro Collins A., The Political Perspective of the Revelation of John, Journal of Biblical Literature 96(1977), 241–256.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism