Pseudo-Hieronim. Zwięzły komentarz do Księgi Psalmów, Ps 21 (Breviarium in Psalmos, Ps 21)

Magdalena Jóźwiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2017.025

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest skomentowanie i przetłumaczenie z języka łacińskiego na język polski komentarza do Ps 22 (21) (zob. PL 26, 879 A – 884 C). Praca wydaje się zasadna co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, Pseudo-Hieronimowy komentarz do wspomnianego psalmu nie doczekał się jeszcze opracowania na gruncie polskim. Po drugie, Ps 22 (21) jest na tyle znany, a nadto cytowany w Nowym Testamencie, że wydaje się, iż warto udostępnić szerszemu gronu ów starożytny komentarz. O autorze Breviarium in Psalmos niewiele wiadomo, poza tym, że starał się w swym komentarzu naśladować metodę egzegetyczną św. Hieronima. 


Słowa kluczowe


Pseudo-Hieronim; Breviarium in Psalmos; Księga Psalmów; Ps 22 (21)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Tekst źródłowy

Pseudo-Hieronim, Breviarium in Psalmos, Ps 21, ed. J. P. Migne, PL 26, 879 A – 884 C, Paris 1845.

Opracowania

Adamczyk D., Reinterpretacja cytatów z Psalmu 22 w Ewangeliach synoptycznych, Zeszyty Formacji Katechetów 9/2 (2009), s. 52–58.

Gese H., Psalm 22 und das Neue Testament: Der älteste Bericht vom Tode Jesu und die Entstehung des Herrenmahles, Zeitschrift für Theologie und Kirche 65 (1968), s. 1–22.

Jędrzejewski S., Psalm 22 w ewangelicznej interpretacji pasyjnej, Ruch Biblijny i Liturgiczny 65/3 (2012), s. 197–210.

Kelly J.N.D., Hieronim. Życie, pisma, spory, tłum. R. Wiśniewski, Warszawa 2003.

Kuc J., Ps 22 w świetle metody reinterpretacji, w: Mesjasz w biblijnej historii zbawienia, red. S. Łach, M. Filipiak, Lublin 1974, s. 183–191.

Kuc J., Interpretacja mesjańska psalmu 22, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 18/1 (1971), s. 5–19.

Lange H.D., The Relationship between Psalm 22 and the Passion Narrative, Concordia Theological Monthly 43 (1972), s. 610–621.

Łach S., Księga Psalmów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Poznań 1990.

Morta K., Świat egzotycznych zwierząt u Solinusa, Wrocław 2004.

Morta K., Z badań nad źródłami opisów zwierząt u Solinusa, Classica Wratislaviensia 27, Wrocław 2007, s. 77–88.

Stadelmann L.I.J., The Passion Narrative in the Synoptics as Structured on Ps 22 (21), Perspectiva Teolόgica 15 (1983), s. 193–221.

Tronina A, Chrystologiczna lektura Ps 22, Roczniki Teologiczne 40/1 (1993), s. 61–68.

Słowniki i encyklopedie

Arndt M., Heksapla, w: Encyklopedia katolicka, red. J. Walkusz, Lublin 1993, t. 6, s. 644.

Koehler L., Baumgartner W., Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, red. wyd. pol. P. Dec, I–II, Warszawa 2008.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism