„Nie upijajcie się winem…, ale napełniajcie się Duchem” (Ef 5,18). Relacja „Duch–alkohol” w Biblii

Marek Dzik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2017.002

Abstrakt


Artykuł został napisany w celu pokazania relacji jaka istnieje pomiędzy „duchem” i „alkoholem” w Biblii. Termin „duch” oznacza Ducha Bożego lub Świętego. Termin „alkohol” jest desygnatem posiadającym swoje szczegółowe odpowiedniki w Biblii, spośród których najważniejszymi są „wino” i „sycera”. Relacja „duch–alkohol” – pojawia się w formie pośredniej jak i bezpośredniej zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. W sumie 12 razy. Omawiana zależność występuje we fragmentach pochodzących z różnych warstw historycznych i kulturowych, a także w różnych rodzajach literackich. Pojawia się w formie negatywnej bądź pozytywnej. Mimo iż w Biblii wino jest symbolem radości w przypadku pijaństwa i uzależnienia zamienia się w czynnik destrukcyjny, zamykający na posiadanie Ducha (Bożego, Świętego). Abstynencja wynikła ze ślubu nazireatu, skutkuje posiadaniem Ducha (Bożego, Świętego), który umożliwia realizację wielkich dzieł zleconych przez Boga.


Słowa kluczowe


Duch Boży; Duch Święty; alkohol; wino; sycera; nazireat; pijaństwo; abstynencja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. K. Elliger at W, Rudoph, Stuttgart 1990. Wydanie czwarte

Novum Testamentum Graece, ed. B. et E. Nestle B. et K. Alland, J. Karavidopoulos, Stuttgart 1993. Wydanie 27.

Bible Works 6.

Biblia Tysiąclecia, Wydanie piąte.

Biblia Poznańska.

Brettler M.Z., The Book of Judges, London 2002.

Brzegowy T., Księga Izajasza, rozdziały 13–19, tom XXII/część 2, w: Nowy Komentarz Biblijny, Stary Testament, tom III, red. A. Paciorek, R. Bartnicki, T. Brzegowy, Częstochowa 2014.

Burkert W., Starożytne kulty misteryjne, Bydgoszcz 2001.

Campbell A.F., 1 Samuel, w: The forms of the Old Testament literature. Volume VII, Michigan 2003.

Chrostowski W., Nazireat, w: Encyklopedia Katolicka. Tom XIII, red. S. Wilk, Lublin 2009, kol. 867–868.

Collins J.J., Daniel: With an Introduction to Apocalyptic Literature, w: The Forms of the Old Testament Literature Volume XX, ed. R.P. Knierim, G.M. Tucker, M.A. Sweeney, Grand Rapids, Michigen 1999, Wydanie drugie.

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego. Duch Święty w „ekonomii”. Objawienie i doświadczenie Ducha. Tom I, Warszawa 1997.

Corbon J., Grelot P., Sąd, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1990, Wydanie trzecie, s. 860–866.

Gnilka J., Der Epheserbrief, w: Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Alföldi Nyomda 2002, Sonderausgabe.

Gołębiewski, M. Micheasz, w: Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań 1990.

Gryglewicz F., Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, w: Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Tom III, część 3, red. E. Dąbrowski, F. Gryglewicz, Poznań–Warszawa 1974.

Gryglewicz F., Listy Katolickie. Pierwszy list św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, w: Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach, w: Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, red. E. Dąbrowski, Poznań 1959.

Guillet J., Duch, Duch Boży, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1990, Wydanie trzecie, s. 224–235.

Jankowski A., List do Efezjan, w: Listy więzienne świętego Pawła, do Filipian, do Kolosan, do Filemona, do Efezjan. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, w: Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Tom ósmy, red. E. Dąbrowski, Poznań–Warszawa 1962.

Kerényi K., Dionozos. Archetyp życia niezniszczalnego, Kraków 1997.

Koehler L., Baumgartner W., Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. Tom I, red. nauk. pol. wyd. P. Dec, Warszawa 2008.

Lamberty-Zielinski H., Neszma, w: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament. Band V, red. G.W. Adderson, H. Cazelles, herausgegeben von G.J. Botterweck, Stuttgart–Berlin–Köln–Mainz 1986.

Łach J., Księgi Samuela. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, w: Pismo Święte Starego Testamentu, red. S. Łach. Tom IV część I, Warszawa – Poznań 1973.

Mays J.L., Micah: a Commentary, w: The Old Testament Library, Philadelphia 1976.

Mędala S., Tajemnica Bożej ekonomii zbawienia (List do Efezjan), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych 9. Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła, red. J. Frankowski, S. Mędala, Warszawa 1997.

Mickiewicz F., Ewangelia według świętego Łukasza rozdziały 1–11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Tom III/część 1, w: Nowy Komentarz Biblijny, red. A. Paciorek, R. Bartnicki, T. Brzegowy, Częstochowa 2011.

Mussner F., Der Galaterbrief, w: Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Alföldi Nyomda 2002, Sonderausgabe.

Paciorek A.. Paweł Apostoł – Pisma. Część pierwsza, Tarnów 1995.

Patryarcha, H. Alkohol w Biblii – czyli kto, co pił i dlaczego, [dostęp: 30 października 2015]: http://jadlodajnia.org/2014/11/16/ alkohol-w-biblii-czyli-kto-co-pil-i-dlaczego/

Pawłowski Z., Namaszczenie, w: Encyklopedia Katolicka Tom XIII, red. S. Wilk, Lublin 2009, kol. 687–688.

Popowski R., ga,r, w: R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, s. 103–104.

Popowski R., gleu/koj, w: R. Popowski, Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1995, s. 112.

Potterie I. de la, Namaszczenie, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1990, Wydanie trzecie, s. 514–518.

Pytel, J.K., Księgi Samuela, w: Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań 1990, s. 184–185.

Pytel J.K., Wstęp do Ksiąg Prorockich, w: Biblia Jerozolimska, Poznań 2006, Wydanie pierwsze.

Romaniuk K., List do Rzymian. Wstęp – Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, w: Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Tom VI, część 1, red. E. Dąbrowski, F. Gryglewicz, Poznań–Warszawa 1978.

Schlier H., Der Brief an die Galater. Übersetz und erklärt von Heinrich Schlier. 6 Auflage der Neubearbeitug, w: Kritisch-exegetischer Kommentar über das neue Testament. Begründet von Heinrich August Wilhelm Meyer. Herausgegeben von Ferdinand Hahn. Siebter Band – 15 Auflage, Göttingen 1989.

Schlier H., Der Römerbrief, w: Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Alföldi Nyomda 2002, Sonderausgabe.

Schneider G., Apostelgeschichte 1,18–8,40, w: Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Alföldi Nyomda 2002, Sonderausgabe.

Schürmann H., Das Lukasevangelium 1,1–9,50, w: Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Alföldi Nyomda 2001, Sonderausgabe.

Szefler P., Księga Micheasza, w: Księgi Proroków Mniejszych. Ozeasza – Joela – Amosa – Abdiasza – Jonasza – Micheasza. Wstęp – przekład z oryginału – Komentarz, w: Pismo Święte Starego Testamentu, Tom XII, część 1, red. S. Łach, Poznań 1968.

Szymanek E., List do Galatów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, w: Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Tom VI, część 2, red. E. Dąbrowski, F. Gryglewicz, Poznań–Warszawa 1976.

Tronina A., Księga Kapłańska, w: Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament. Tom III, red. A. Paciorek, R. Bartnicki, T. Brzegowy, Częstochowa 2006.

Walton J.H., Matthews V.H., Chavalas M.W., Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, Warszawa 2004.

Wildberger H., Jesaja, 3 Teilband, Jesaja 28–39, das Buch, der Prophet und seine Botschaft, w: Biblischer Kommentar Altes Testament, red. M. Noth, S. Herrmann, H.W. Wolff, Neukirchen 1982.

Wolff H.W., Dodekapropheton 4, Micha, w: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XIV/4, red. M. Noth, S. Hermann, H.W. Wolff, Neukirchen 1982.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism