Umiejętność rozeznawania wartości doczesnych w perspektywie królestwa Bożego (Łk 14, 15–24)

Jarosław Ćwikła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2017.001

Abstrakt


W Ewangelii Łukasza zachodzi szereg krytycznych wypowiedzi na temat ludzi majętnych. Trzeci Ewangelista odnotował na przykład: „[Bóg] bogaczy odprawia z niczym” (Łk 1,53), „[…] biada wam bogaczom, bo odebraliście już waszą pociechę” (Łk 6,24), „Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego” (Łk 18,24–25). Łukasz odnotował nie tylko pojedyncze zdania wymierzone w bogaczy, ale i obszerne fragmenty, na przykład: zapis kanoniczny o chciwości (Łk 12,13–21), tekst o bogatym dostojniku poszukującym drogi do zbawienia (Łk 18,18–30; par. Mk 10,17–31; Mt 19,16–30), przypowieść o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19–31), czy też perykopę o uczcie (Łk 14,15–24; par. Mt 22,1–14). Ostatni z wymienionych tekstów, a mianowicie fragment o uczcie (Łk 14,15–24), koncentruje się na umiejętności dokonywania wyborów w perspektywie królestwa Bożego. Jawi się on jako ostre upomnienie wymierzone w bogaczy. Jawi się jako ostrzeżenie, że karą dla nich za ich grzeszne wybory dokonywane w doczesności będzie potępienie wieczne.


Słowa kluczowe


przypowieść; królestwo Boże; uczta; zaproszenie; bogacze; ubodzy; zbawienie; potępienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. I, PWN, Warszawa 1958.

Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. III, PWN, Warszawa 1962.

Altaner B., Stuiber A., Patrologia. Życie, pisma i nauki Ojców Kościoła, (tłum. Paweł Pachciarek), PAX, War¬szawa 1990.

Baltazar H. U., Ubóstwo Chrystusa, (tłum. Franciszek Mickiewicz), Com 6, 5 (1986), s. 14–16.

Bartnik Cz., Ręka i myśl. Teologia pracy, odpoczynku i świętowania, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1982.

Bednarz M., Ewangelie synoptyczne, Biblos, Tarnów 1994.

Ćwikła J., Przyczyny starotestamentalnego osądu bogaczy, Studia Bydgoskie 9 (2015), s. 41–57.

Ćwikła J., Syntetyczne spojrzenie na bogactwo w Starym Testamencie, Studia Bydgoskie 8 (2014), s. 185–203.

Daniel-Rops, Od Abrahama do Chrystusa, (tłum. Z. Starowieyska-Morstinowa), PAX, Warszawa 2011.

Dodd Ch. H., Przypowieści o Królestwie, (tłum. J. Marzęcki), PAX, Warszawa 1981.

Ernst J., Das Evangelium nach Lukas, St. Benno-Verlag GmbH, Leipzig 1977.

Ewangelie Apokryficzne, w: Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. I, TN KUL, Lublin 1986.

Filipiak M., Sens ludzkiego życia w świetle Bi¬blii, w: Studio lectionem facere, red. S. Łach, J. Szlaga, KUL, Lublin 1980, s. 193–197.

Gnilka J., Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, (tłum. Juliusz Zychowicz), Znak, Kra¬ków 1997.

Gollinger H., Ślepy, w: Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. Grabner-Haider, (tłum. T. Mieszkowski, Paweł Pachciarek), PAX, Warszawa 1994, kol. 1279–1280.

Góralczyk P., Etyka Króle¬stwa Bożego, Com 6, 2 (1986), s. 43–56.

Góralczyk P., Ubóstwo duchowe, a ubóstwo materialne, Com 6, 5 (1986), s. 48–57.

Grabner-Haider A., Praca, w: Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. Grabner-Haider, (tłum. Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek), PAX, Warszawa 1994, kol. 1030–1032.

Grundmann W., Das Evangelium nach Lukas. Theologischer Handkommentar zum Neuen Testa¬ment, Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 19643.

Gryglewicz F., Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, t. III/3, Pallottinum, Poznań–Warszawa 1974.

Harrington W., Klucz do Biblii, (tłum. J. Marzęcki), PAX, Warszawa 2012.

Hoppe L. J., Being poor. A Biblical study, (Good News Studies), Wilmington 1987.

Jankowski A., Królestwo Boże w przypowieściach, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków–Tyniec 1997.

Koprowski A., Chrześcijańska wartość pracy, Znak 19, 11 (1967), s. 1397–1412.

Kudasiewicz J, Królestwo Boże w nauczaniu Jezusa, RTK 30, 6 (1983), s. 153–166.

Kudasiewicz J., Centralne tematy teologiczno-etyczne Kazania na Górze (Mt 5–7), AK 63, 1 (1971), s. 80–91.

Kudasiewicz J., Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Apostolicum, Ząbki 1999.

Kudasiewicz J., Nowotestamentalne rozumienie pracy na tle ówczesnych poglądów, w: Spo-łeczny wymiar orędzia biblijnego, red. T. Makowski, Gaudentinum, Gniezno–Bydgoszcz 1994, s. 49–61.

Kudasiewicz J., Teologia Ewangelii synoptycznych, w: Teologia Nowego Testamentu, red. F. Gryglewicz, t. I, RW KUL, Lublin, 1986.

Łach J., Błogosławieni ubodzy w duchu (Mt 5, 3), Com 6, 5 (1986), s. 40–47.

Langkammer H., Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1987.

Leon-Dufour X., Słownik Nowego Testamentu, (tłum. K. Romaniuk), Księ¬garnia św. Wojciecha, Poznań 1993.

Loska T., Ewangelie z komentarzem duszpasterskim, WAM, Kraków 2011.

Machinek M., Kazanie na Górze. Profetyczna prowokacja czy program ży¬ciowy, RBL 51, 2 (1998), s. 87–101.

Mattern L., Przypowieść o uczcie, w: Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. Grabner-Haider, (tłum. T. Mieszkowski, Paweł Pachciarek), PAX, Warszawa 1994, kol. 1095.

Meynet R., Czytaliście św. Łukasza? Przewodnik, który prowadzi do spotkania, (tłum. K. Łukowicz), WAM, Kraków 1998.

Ohler A., Hierzenberger G., Sługa, w: Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. Grabner-Haider, (tłum. T. Mieszkowski, Paweł Pachciarek), PAX, Warszawa 1994, kol. 1211.

Pauritsch K., Chromy, w: Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. Grabner-Haider, (tłum. T. Mieszkowski, Paweł Pachciarek), PAX, Warszawa 1994, kol. 167.

Pesch R., Małżeństwo, w: Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. Grabner-Haider, (tłum. Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek), PAX, Warszawa 1994,. kol. 695–698.

Peter M., Księga Rodzaju, w: PŚSiNT, t. I, red. M. Peter (ST), M. Wolniewicz (NT), Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1998, s. 4–90.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, klu¬czem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Vocatio, Warszawa 1995.

Pytel J. K., List do Filipian, w: PŚSiNT, t. IV, red. M. Peter (ST), M. Wolniewicz (NT), Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1998, s. 469–476.

Ravasi G., Księga Rodzaju (12–50), (tłum. Mieczysław Brzezinka), Wydawnictwo m, Kraków 1998.

Recalde R. L., Błogosławieństwa – Ewangelia i program życia, (tłum. B. Szatyński), Com 6, 5 (1986), s. 17–30.

Riber M., Praca w Biblii, PAX, Warszawa 1979.

Ricciotti G., Życie Jezusa, (tłum. .Jan Skowroński), PAX –ADAM, Warszawa 2000.

Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. I, Pallottinum, Poznań–Kraków 1999.

Romaniuk K., Morfokrytyka i historia redakcji czyli Form- i Redaktionsgeschichte, ATK, Warszawa 1983.

Romaniuk K., Przyjacielu, jakżeś tu wszedł nie mając szaty godowej (Mt 22, 1–14), RBL 22, 4–5 (1969), s. 267–276.

Roy L., Ubodzy, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Leon – Dufour, (tłum. Kazimierz Romaniuk), Pallottinum, Poznań, 1990, s. 998–1002.

Rubinkiewicz R., Przypowieść o szacie godowej (Mt 22, 11–13) w świe¬tle Hen 10, 4, RTK 27, 1 (1980), s. 53–69.

Schedl C., Historia Starego Testamentu. Lud Bożego Przymierza, t. II, (tłum. Stanisław Stańczyk), Mała Poli¬grafia Redemptorystów, Tuchów 1995.

Schiwy G., Weg ins Neue Testament. Kommentar und material. Das Evangelium nach Matt-häus, Markus und Lukas, Bd. I, Echter-Verlag, Würzburg 1966.

Schnackenburg R., Nauka moralna Nowego Testamentu, (tłum. Franciszek Dylewski), PAX, War¬szawa 1983.

Sicari A., Objawienie rad ewangelicznych, (tłum. Lucjan Balter), Com 5, 6 (1985), s. 9–28.

Stern D., Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, Vocatio, Warszawa 2004.

Szlaga J., Jezus o pracy i dobrach materialnych, Znak 28 (1976), s. 1634–1643.

Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 1990.

Wojciechowski M., Przypowieści dla nas, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2007.

Wolniewicz M., Ewangelia według Łukasza, w: PŚSiNT, t. IV, red. M. Peter (ST), M. Wolniewicz (NT), Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1998, s. 147–216.

Zawiszewski E., Instytucje biblijne, Bernardinum, Pelplin 2001.

Zimmerli W., 1 Mose 12–25. Abraham. Zürcher Bibelkommentare, Theologischer Verlag, Zürich 1976.

Zisler K., Ułomności, w: Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. Grabner-Haider, (tłum. Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek), PAX, Warszawa 1994, kol. 1359.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism