Trzy namioty oraz inna gościnność (Mk 9,2–13)

Artur Malina

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.012

Abstrakt


Na pytanie, dlaczego Piotr zaproponował postawić trzy namioty, gdy Jezus został przemieniony, a Eliasz z Mojżeszem ukazali się uczniom, udzielano różnych odpowiedzi w dziejach interpretacji tego tekstu. Większość komentatorów nie rozróżnia dostatecznie między Markową narracją o wydarzeniu, która koncentruje się na formacji uczniów Jezusa, a opowiadaniami o nim w pozostałych Ewangeliach. Teofania koryguje braki w rozumieniu przez Piotra własnej roli jako ucznia. Zadaniem uczniów nie jest zaoferowanie materialnej gościnności niebiańskim postaciom, lecz przyjęcie Syna Bożego i słuchanie Go.

Słowa kluczowe


Ewangelia Marka; gościnność; przemienienie Jezusa; uczniowie; Mk 9,2–13

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Belano A., Il Vangelo secondo Marco. Traduzione e analisi filologica, Roma 2008.

Bratcher R.G., Nida E.A., A Translator’s Handbook on the Gospel of Mark, Leiden 1961.

Grasso S., Vangelo di Marco. Nuova versione, introduzione e commento, Milano 2003.

Kernaghan R.J., Mark, Downers Grove – Nottingham 2007.

Lagrange M.-J., Évangile selon Saint Marc, Paris 19294.

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań – Warszawa 1977.

Malina A., Dlaczego uczniowie nie mogli opowiadać o przemienieniu Jezusa? Studium Mk 9,9 w kontekście, Biblica et Patristica Thoruniensia 7,4 (2014), s. 19–32.

Malina A., La ragioni del silenzio richiesto ai discepoli (Mc 8,30; 9,9), Antonianum 91,1 (2016) s. 177–193.

Malina A., Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia, Katowice 2002.

Marcus J., Mark 8–16. A New Translation with Introduction and Commentary, New Haven – London 2000.

Meynet R., L'Évangile de Marc, Paris 2014.

Moulton J.H., Howard W.F., A Grammar of New Testament Greek. vol. II: Accidence and Word-formation with an Appendix on Semitism in the New Testament, Edinburgh 1990.

Moulton J.H., Turner N., A Grammar of New Testament Greek, vol. III: Syntax, Edinburgh 1963.

Perego G., Vangelo secondo Marco. Introduzione, traduzione e commento, Cinisello Balsamo 2011.

Pesch R., Das Markusevangelium. II. Teil. Einleitung und Kommentar zu Kap. 8,27 –16,20, Freiburg – Basel – Wien 1977.

Porter S.E., Idioms of the Greek New Testament, Sheffield, 1994.

Robertson A.T., A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research, New York 19193.

Schenk W., Das Präsens Historicum als Makrosyntaktisches Gliederungssignal im Matthäusevangelium, New Testament Studies 22 (1976), s. 464–475

Swete H.B., The Gospel According to St. Mark. The Greek Text with Introduction, Notes and Indices, London 19082.

Taylor V., The Gospel According to St. Mark, London 19662.

Witherington B., The Gospel of Mark. A Socio-Rhetorical Commentary, Grand Rapids – Cambridge 2001.

Wypadlo A., Die Verklärung Jesu nach dem Markusevangelium. Studien zu einer christologischen Legitimationserzählung, Tübingen 2013.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism