Giosuè, la guida che medita e mette in pratica la Torah

Flavio Dalla Vecchia

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2015.027

Abstrakt


Jozue, przewodnik, który medytuje i praktykuje Torę

Badania nad księgą Jozuego nie skupiają się na postaci głównego bohatera, zwykle dlatego że jest ona przede wszystkim stylizowana na Mojżesza redux, ale także dlatego że nigdy narrator nie relacjonuje istoty jego myśli czy nie podaje jego wewnętrznego monologu. Ostatnio niektórzy sugerują, że Jozue jest stylizowany w księdze na drugiego sługę Yhwh (w świetle tytułu przypisanego mu w Joz 24,29), na proroka (zgodnie z prezentacją w rozdz. 1) czy – jeśli akceptuje się hipotezę historii dueteronomistycznej – na rodzaj prototypowego Jozjasza.

Artykuł pokazuje, że – w świetle ogólnej perspektywy Księgi - główny bohater nie staje się wyrazisty w relacji do swojego poprzednika, ani – w świetle historycznych wdrożeń w późniejszej narracji – w relacji do Jozjasza.

Jozue uosabia model przywódcy, który nie znajduje prawdziwych naśladowców, milcząco przygotowuje czytelnika do późniejszej historii pechowego końca doświadczenia monarchicznego. Powygnaniowa społeczność, która czeka na realizację Bożą obietnicę odnowy, nie będzie rządzona przez króla, lecz będzie miał jako stały punkt odniesienia Księgę dla przewodników i dla członków, i każdy, który będzie wezwany do podjęcia się roli lidera, musi jak Jozue słuchać, medytować i czynić wszystko zgodnie z Torą. 


Słowa kluczowe


Jozue; Księga Jozuego; przewodnik; przywódca; Tora

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Béré P., Le second Serviteur de Yhwh. Un portrait exégétique de Josué dans le livre éponyme (OBO 253), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012.

Budd P.J., Numbers (WBC 5), Word Books, Waco (TX) 1984.

Butler T.C., Joshua 1–12 (WBC 7A), Zondervan, Grand Rapids (MI) 22014.

Carrière J.-M., «Le pouvoir de tout un chacun (Dt 16,18–18,22)», in D. Luciani – A. Wénin (edd.), Le Pouvoir. Enquêtes dans l'un et l'autre Testament (LD 248), Cerf, Paris 2012, 43– 61.

Chapman S.B., «Joshua Son of Nun: Presentation of a Prophet», in J.J. Ahn – S.L. Cook (eds.), Thus Says the Lord. Essays on the Former and Latter Prophets in Honor of Robert R. Wilson (LHB/OTS 502), T & T Clark, New York–London 2009, 13–26.

Dalla Vecchia F., Giosuè. Introduzione, traduzione e commento (Nuovissima versione della Bibbia dai testi antichi 6), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2010.

Dalla Vecchia F., «Il potere del re», in G. Canobbio – F. Dalla Vecchia – R. Maiolini (edd.), Il potere (Quaderni Teologici del Seminario di Brescia 24), Morcelliana, Brescia 2014, 79– 98.

Hawk L.D., Joshua (Berit Olam), Liturgical Press, Collegeville (MN) 2000.

Knauf E.A., Josua (ZBK), Theologischer Verlag, Zürich, 2008.

Launderville D., Piety and Politics. The Dynamics of Royal Authority in Homeric Greece, Biblical Israel, and Old Babylonian Mesopotamia, Eerdmans, Grand Rapids (MI) 2003.

Levine B.A., Numbers 21–36. A New Translation with Introduction and Commentary (AncB 4A), Doubleday, New York (NY) 2000.

Levinson B.M., «The Reconceptualization of Kingship in Deuteronomy and the Deuteronomistic History’s Transformation of Torah», VT 51 (2001) 511–534.

Liverani M., Guerra e Diplomazia nell’Antico Oriente, Laterza, Roma–Bari 1994.

Lohfink N., «Separazione dei poteri. Le leggi del Deuteronomio sugli uffici come progetto di una costituzione che prevede la separazione dei poteri e il diritto canonico cattolico», in Id., Le nostre grandi parole. L’Antico Testamento su temi di questi anni, Paideia, Brescia 1986, pp. 65–85.

Momigliano A., Le Radici classiche della storiografia moderna. Sather Classical Lectures, Sansoni, Firenze 1992.

Nelson R.D., «Josiah in the Book of Joshua», JBL 100 (1981), 531–540.

Nelson R.D., Joshua. A Commentary (OTL), Westminter John Knox Press, Louisville (KY) 1997.

Nelson R.D., Deuteronomy. A Commentary (OTL), Westminster John Knox Press, Louisville-London 2002.

Otto E., «Mosè e la legge. Il personaggio di Mosè come progetto di teologia politica antitetico all'ideologia reale neoassira del VII sec. a.C.», in Id., (ed.), Mosè. Egitto e Antico Testamento (StBib 152), Paideia, Brescia 2006, 53–104.

Paganini S., Deuteronomio. Nuova versione, introduzione e commento (I libri biblici. Primo Testamento 5), Paoline, Milano 2011.

Porter J., «The Succession of Joshua», in J. Durham – J. Porter (eds.), Proclamation and Presence. Old Testament Essays in Honour of Gwynne Henton Davies, SCM Press, London 1970, 102–132.

Rofé A., «Joshua Son of Nun in the History of Biblical Tradition», Tarbiz 73(2003/4), 333–364 (ebraico).

Rösel H.N., Joshua (HCOT), Peeters, Leuven 2011.

Schäfer-Lichtenberger Ch., Josua und Salomo. Eine Studie zu Autorität und Legitimität des Nachfolgers im Alten Testament (VT.S 58), Brill, Leiden 1995.

Vignolo R., «Antitipo come controtipo. Giosuè “uomo-libro” pieno Salomone “uomo-libro” mancato», in G. Benzi – D. Scaiola – M. Bonarini (edd.), La profezia tra l’uno e l’altro Testamento. Studi in onore del prof. Pietro Bovati in occasione del suo settantacinquesimo compleanno (AnBib-Studia 4), G & BP, Roma 2015, 191–203.

Zenger E. (ed.), Introduzione all’Antico Testamento Queriniana, Brescia 32013.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism