Biuletyn Polskiej Misji Historycznej

Baner

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission jest czasopismem naukowym poświęconym dziejom Polski i Niemiec, w którym przedstawiane są różne zagadnienia historyczne z perspektywy obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między nimi. Redakcja stara się, aby każdy tom stanowił pewną całość, a artykuły w nim zawarte omawiały wybrany dla danego tomu temat w odniesieniu do ziem polskich, niemieckich lub też obu krajów jednocześnie i dzięki temu uzupełniały się. Niewykluczone są także artykuły dotyczące innych krajów, które pozwalają na porównanie z sytuacją na ziemiach polskich i niemieckich poprzez wprowadzenie dalszej perspektywy.

  • ISSN 2083-7755
  • e-ISSN 2391-792X

Vol 12 (2017): Między Sacrum i Profanum

Między Sacrum i Profanum. Topografia sakralna miast w Europie Środkowej

Vol 11 (2016): Kryzysy – konflikty – konsolidacje

Kryzysy – konflikty – konsolidacje
Wyzwania polityczne, religijne i społeczne w europie środkowej na przełomie xiv i xv wieku

Vol 10 (2015): W podróży szlakami pątniczymi

W podróży szlakami pątniczymi.
Pielgrzymi z terenów polskich i niemieckich
w późnym średniowieczu i nowożytności

Vol 9 (2014): Dzieje ludności żydowskiej

Dzieje ludności żydowskiej
na ziemiach polskich i niemieckich
w okresie od XV do końca XVIII wieku

Vol 8 (2013): Źródło nieustannych nieporozumień?

Źródło nieustannych nieporozumień?
Postrzeganie siebie i „obcych” w polskim i niemieckim
piśmiennictwie autobiograficznym w późnym
średniowieczu i w czasach nowożytnych (XV–XVIII w.)

Vol 7 (2012): Różne drogi odbudowy

Różne drogi odbudowy.
Doświadczenia i spostrzeżenia
w odnawianiu zniszczonych miast

Vol 6 (2011): Uniwersytet i archiwum

Uniwersytet i archiwum.
O obchodzeniu się z pamięcią historyczną
w instytucjach edukacyjnych


Partnerzy platformy czasopism