Płock. Eine Stadt an der Weichsel

Leszek Zygner

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPMH.2019.006

Abstrakt


Płock, eine der ältesten polnischen Städte, ehemalige Hauptstadt von Masowien und der Diözese Płock, ist seit ihrer Gründung untrennbar mit der Weichsel verbunden. Ihr Standort am Weichselufer in der Nähe des Weichselübergangs trug beträchtlich zur Entstehung und Entwicklung dieser Stadt bei. In der Vergangenheit hat die Weichsel der Stadt schmerzhafte Erlebnisse nicht erspart, unter anderem im Jahr 1532, als ein Teil des Schlosses am Flussufer einstürzte, oder während zahlreicher Überschwemmungen in den Jahren 1813, 1844, 1924
und 1982. Sie bestimmte jedoch auch die wichtigsten positiven Trends in der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt im 15. und 16. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Słowa kluczowe


Płock; Masowien; Weichsel

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Archiwum Diecezjalne w Płocku, Zbiór dokumentów pergaminowych.

Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis, hg. v. J. K. Kochanowski, 1 (1919).

Port na Wiśle, (1938).

Rocznik kapituły gnieźnieńskiej, hg. v. B. Kürbis, in: Monumenta Poloniae Historica series nova, 6 (1962).

Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, hg. v. S. M. Szacherska, 1–2 (1975, 1987).

Bańka K., Źródła do dziejów Wisły w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku, in: Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny, 9 (2017), S. 59–78.

Baraniak T., Radziwiacy i płocczanie, czyli o społecznym tworzeniu wizerunku sąsiada, in: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 6 (2014), S. 17–32.

Bukowska A., Relikty architektury wczesnośredniowiecznej – formy i datowanie, in: Płock wczesnośredniowieczny, hg. v. A. Gołembnik, (2011), S. 149–216.

Dulinicz M., Czy Płock był stolicą Mazowsza na przełomie X i XI w.?, in: Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, hg. v. S. Moździoch, (1999), S. 155–171.

Dulinicz M., Mazowsze w X wieku, in: Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, hg. v. H. Samsonowicz, (2000), S. 199–220.

Dygo M., „Hospites eciam eo iure fruantur quo et milites Mazouienses“. W sprawie lokacji Płocka w 1237 roku, in: Kwartalnik Historyczny, 100, 3 (1993), S. 3–17.

Gąsowski J., Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Płocku w roku 1956, in: Notatki Płockie, 2, 3/4 (1957), S. 9–16.

Gąsowski J., Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Płocku w roku 1957, in: Notatki Płockie, 3, 7 (1958), S. 3–6.

Gieysztor A., Wisła w średniowieczu, in: Wisła. Monografia rzeki, hg. v. A. Piskozub, (1982), S. 21–30.

Gołębiewski G., Powódź wiślana w Płocku i w powiecie płockim w 1924 roku, in: Nasze Korzenie, 12 (2017), S. 72–83.

Gołembnik A., Początki Płocka – mity i rzeczywistość, in: Slavia Antiqua, 40 (1999), S. 69–84.

Gołembnik A., Początki Płocka w świetle ostatnich prac weryfikacyjnych i nowych odkryć archeologicznych, in: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie zjazdu gnieźnieńskiego, hg. v. A. Buko, Z. Świechowski, (2000), S. 167–176.

Gołembnik A., Rozwój osadnictwa otwartego i pierwsza lokacja miasta, in: Płock wczesnośredniowieczny, hg. v. A. Gołembnik, (2011), S. 217–278.

Gryszpanowicz P., Leksykon nazw płockich ulic, (2016).

Historia Płocka w ziemi zapisana. Podsumowanie wyników dotychczasowych badań archeologicznych, hg. v. Gołembnik, (2000).

Kassan N., Górniccy. Płoccy przemysłowcy XIX/XX wieku, (2001).

Kuhn W., Die Entstehung der deutschrechlichen Stadt Płock, in: Zeitschrift für Ostforschung, 13 (1964), S. 1–30.

Kumor B, Granice diecezji płockiej, in: Studia Płockie, 3 (1975), S. 53–54.

Kuźnicki B., Wisła pod Płockiem, in: Dziesięć wieków Płocka, (1969), S. 75–79.

Matusiak K., Śreniowieczne lokacje Płocka, in: T. Kordala, K. Matusiak, 770 lat samorządu miejskiego w Płocku, (2007), S. 12–28.

Morawski Z., Handel miat nadwiślańskich Mazowsza do końca XVI w., in: Studia nad ośrodkami miejskimi w dorzeczu środkowej Wisły, hg. v. J. Łukasiewicz, (1996), S. 7–31.

Płock wczesnośredniowieczny, hg. v. Gołembnik, (2011).

Polak Z., Raz jeszcze o trzynastowiecznej lokacji Płocka, in: Przez granice czasu. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Gąsowskiemu, hg. v. A. Buko, W. Duczko, (2008), S. 221–237.

Rąbecka-Brykczyńska I., Die Taverne im frühmittelalterlichen Polen, in: Gastfreundschaft, Taverne und Gasthaus im Mittelalter, hg. v. H. C. Peyer, E. Müller-Luckner, (1983), S. 103–118.

Samsonowicz H., Wokół lokacji miejskiej Płocka, in: Notatki Płockie, 32, 3 (1987), S. 15-19.

Śliwiński P., Ludzie i statki. Historia Płocka Wisłą pisana, (2014).

Śmigiel K., Kościół katolicki w tzw. Okręgu Warty 1939–1945, (1979).

Stogowska A. M., Życie społeczno-gospodarcze Płocka w latach 1793–1918, in: Dzieje Płocka, hg. v. M. Krajewski, 2 (2006), S. 137–197.

Szacherska S. M., Płock – civitas vetus czy civitas cathedralis?, in: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, hg. v. S. K. Kuczyński, 5 (1992), S. 175–188.

Szacherska S. M., Płock za Jagiellonów (1495–1580), in: Dzieje Płocka, hg. v. M. Kallas, 1 (2000), S. 99–160.

Szafrański W., Płock we wczesnym średniowieczu, (1983).

Szafrański W., Zygner L., Płock w dobie narodzin państwa Piastów, in: Dzieje Płocka, hg. v. M. Kallas, 1 (2000), S. 25–42.

Szczepański J., Problemy społeczno-gospodarcze Płocka w okresie międzywojennym, in: Dzieje Płocka, hg. v. M. Krajewski, 2: Dzieje miasta w latach 1793–1945 (2006), S. 581–602.

Szymański W., Szeligi pod Płockiem na początku wczesnego średniowiecza, (1967).

Trawkowski S., Taberny płockie na przełomie XI i XII wieku. W sprawie zakresu obrotu towarowo-pieniężnego, in: Przegląd Historyczny, 52, 4 (1962), S. 731–744.

Trębala B., Od powodzi w 1982 r. do powodzi 1997 r., in: Notatki Płockie, 42, 3 (1997), S. 33–40.

Trzeciecki M., Gród na Wzgórzu Tumskim, in: Płock wczesnośredniowieczny, hg. v. A. Gołembnik, (2011), S. 101–148.

Wczesnośredniowieczny Płock, hg. v. A. Gołembnik, (2002).

Wiśniewski K., Fundacja benedyktyńskiego opactwa św. Wojciecha w Płocku, in: Kościół, kultur, polityka w państwie pierwszych Piastów, hg. v. W. Graczyk et al., (2017), S. 255–272.

Woźniak M., Rozwój gospodarczy Płocka w latach 1945–1970, in: Płock w Polsce Ludowej 1945–1970, (1970), S. 32–53.

Żebrowski T., Stolica książąt mazowieckich i płockich (1138–1495), in: Dzieje Płocka, hg. v. M. Kallas, 1 (2000), S. 43–98.

Zygner L., Duchowni i taberny w średniowiecznej Polsce, in: Documenta Pragensia, 25 (2007), S. 69–98.

Zygner L., Sakrale Topografie der mittelalterlichen Stadt Płock, in: Bulletin der Polnischen Historischen Mission, 12 (2017), S. 199–228.

Zygner L., Stellung und Rolle der Bischöfe im spätmittelalterlichen Płock (14.–15. Jahrhundert), in: Bischof und Bürger. Herrschaftsbeziehungen in den Kathedralstädten des Hoch- und Spätmittelalters, hg. v. U. Grieme, N. Kruppa, S. Pätzold, (2004), S. 259–298.
ISSN 2083-7755 (print)
ISSN 2391-792X (online)

Partnerzy platformy czasopism