Archives of Polish Universities with Regards to Law Regulations

Dorota Drzewiecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPMH.2011.016

Abstrakt


Archiwa polskich uniwersytetów w świetle przepisów prawa

Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z obowiązującymi przepisami prawno-normatywnymi regulującymi organizację i funkcjonowanie archiwów uczelnianych w Polsce. Omówiony został polski system szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem danych statystycznych publicznych i niepublicznych uczelni. Następnie przedstawione zostały akty normatywno- prawne mające wpływ na funkcjonowanie archiwów uniwersyteckich, według podziału na trzy grupy. Najpierw omówiono przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce. Drugą grupę stanowi pakiet ustaw i rozporządzeń archiwalnych. Do trzeciej zaś grupy zaliczone zostały przepisy obowiązujące wszystkie jednostki organizacyjne. Analiza podstaw prawnych wykazała niezwykle istotną rolę, jaką mają do spełnienia archiwa uniwersyteckie, działające przy każdej uczelni, będące jednostkami organizacyjnymi posiadającymi powierzony zasób archiwalny i wchodzącymi w skład państwowej sieci archiwalnej. Archiwum uczelniane pełni zarówno rolę placówki naukowej, której jednym z zadań jest pogłębianie i popularyzacja wiedzy na temat rodzimej uczelni, jak i funkcję archiwum zakładowego. W artykule poruszona została także kwestia archiwów uczelni niepublicznych.

Opracowane przez Autorkę//Prepared by the Author


Pełny tekst:

PDF (English)


ISSN 2083-7755 (print)
ISSN 2391-792X (online)

Partnerzy platformy czasopism