Akten der Reichsuniversität Posen in den Archivbeständen der Adam-Mickiewicz-Universität

Irena Mamczak-Gadkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPMH.2011.009

Abstrakt


Akta Uniwersytetu Rzeszy w Poznaniu w zasobie archiwalnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

W artykule przedstawiono część zasobu archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, która obrazuje działalność dydaktyczną, naukową i polityczną poznańskiego Uniwersytetu Rzeszy (Reichsuniversität) w czasie II wojny światowej. Uniwersytet ten (działał w latach 1941 – 1945) był jedną z wzorcowych narodowosocjalistycznych uczelni wyższych powstałych na terenach wcielonych do Rzeszy. Został on utworzony na bazie założonego w 1919 roku Uniwersytetu Poznańskiego. Powstałe w czasie kilkuletniej działalności tego Uniwersytetu akta, chociaż niepełne (zachowało się bowiem tylko kilkaset jednostek archiwalnych) stanowią cenny materiał źródłowy. Najliczniejszą grupę stanowią akta rektora, kuratora, akta personalne pracowników oraz studentów. Zachowane materiały nie obrazują w pełni działalności wszystkich wydziałów i instytutów tej uczelni, pokazują jednak główne kierunki jej rozwoju. Najobszerniejsza dokumentacja dotyczy Wydziału Lekarskiego i Filozoficznego. Zachowały się także nieliczne prace dyplomowe studentów oraz kilka prac naukowych. Interesujący materiał stanowią akta dotyczące współpracy poznańskiego uniwersytetu z innymi uczelniami wyższymi Rzeszy oraz fundacjami naukowymi. Akta wytworzone przez Uniwersytet Rzeszy, znajdujące się w zasobie Archiwum UAM stanowią ważny materiał źródłowy do badań nad okolicznościami powstania, strukturą organizacyjną, działalnością dydaktyczną i polityczno-propagandową uczelni. Pozwalają na pokazanie roli niemieckich uczelni oraz uczonych w procesie realizacji polityki III Rzeszy na ziemiach okupowanych.

Opracowane przez Autorkę/Bearbeitet von der Verfasserin


Pełny tekst:

PDF (Deutsch)


ISSN 2083-7755 (print)
ISSN 2391-792X (online)

Partnerzy platformy czasopism