Das Universitätsarchiv Göttingen und die Wissenschaftsgeschichte. Anfänge, Entwicklung, Bestände, Aufgaben und Probleme einer Dienstleistungseinrichtung

Ulrich Hunger

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPMH.2011.006

Abstrakt


Archiwum Uniwersyteckie w Getyndze a historia nauki. Początki, rozwój, zbiory, zadania i problemy placówki usługowej

 Powszechny obraz archiwów wciąż jeszcze naznaczony jest stereotypami, co jest między innymi wynikiem bardzo skomplikowanej niekiedy i niejednolitej struktury tych instytucji. Z drugiej strony można zaobserwować pielęgnowanie przez archiwistów ogromnego poczucie wartości zawodowej, które często prowadzi do rozbieżności między ich wyobrażeniami, a rzeczywistością. Przyczyny takiego stanu rzeczy można zaobserwować na przykładzie dziejów Uniwersytetu w Getyndze. Pierwsze wzmianki o archiwum Uniwersytetu Georga Augusta w Getyndze pojawiły się już w 1772 roku, czyli pięćdziesiąt lat po powstaniu tej uczelni. Mowa w nich właściwie jednak o rejestrze starej dokumentacji centralnej administracji uniwersyteckiej, znajdującym się w gestii prorektora. Potrzeba było kolejnych 150 lat, żeby w latach dwudziestych XX wieku powstało rozumiane jako placówka usługowa archiwum uniwersyteckie Jego celem było również prowadzenie badań nad historią nauki. Funkcję archiwisty uniwersyteckiego pełnił wówczas bibliotekarz i profesor honorowy Götz von Selle, którego w 1957 roku na stanowisku kierownika archiwum zastąpił profesor zwyczajny nauk prawnych Wilhelm Ebel. Od 1986 roku na czele Archiwum Uniwersytekkiego w Getyndze stał etatowy dyrektor, a sama instytucja miała swoje stałe miejsce w strukturach organizacyjnych uniwersytetu. Obecnie posiada ona status merytorycznie samodzielnej jednostki przy Dolnosaksońskiej Bibliotece Państwowej i Uniwersyteckiej w Getyndze. Omawiane Archiwum ma nieocenione znaczenie dla historii nauki. Przechowuje około 2500 m.b. materiałów archiwalnych, które obrazują rozwój uniwersytetu od jego początków do dnia dzisiejszego. Zasoby Archiwum są intensywnie eksplorowane – nie tylko przez naukowców zajmujących się historią uniwersytetu, nauki, rozwoju społecznego czy historią kraju, lecz także przez genealogów, dziennikarzy i badaczy-amatorów. Znaczenie Archiwum Uniwersyteckiego dla nauki i dydaktyki oraz dla tożsamości Uniwersytetu jako całości pozwala mieć nadzieję, że jednostka ta zostanie obsadzona odpowiednim personelem oraz wyposażona adekwatnie do zadań, które przed nią stoją.

Tłumaczenie/Übersetzt von Barbara Sapała


Pełny tekst:

PDF (Deutsch)


ISSN 2083-7755 (print)
ISSN 2391-792X (online)

Partnerzy platformy czasopism