Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Biuletyn Polskiej Misji Historycznej?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Do Biuletynu Polskiej Misji Historycznej przyjmowane są artykuły i teksty dotychczas niepublikowane (dotyczy to także publikacji w internecie), które nie są oferowane jednocześnie do druku w innych wydawnictwach. Ich Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść artykułu (tj. za wszystkie składające się na niego części: tekst, ilustracje, przypisy, bibliografia itd.). Artykuły są publikowane w języku niemieckim lub angielskim, wraz z krótkimi streszczeniami w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz bibliografią. Autorzy nie otrzymują honorarium za publikowane w Biuletynie teksty.

Osoby zainteresowaniem publikacją w Biuletynie Polskiej Misji Historycznej prosimy o kontakt z Redakcją: r.skowronska@uni-wuerzburg.de

Autorzy przesyłają teksty wyłącznie za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism. Po zarejestrowaniu się proszę przesłać artykuł: link do instrukcji.

Wskazówki wydawnicze dla Autorów.

Budowa artykułu

 • imię i nazwisko, afiliacja, E-Mail, ORCID,
 • tytuł w języku artykułu,
 • artykuł (przypisy pod tekstem na dole strony),
 • streszczenie (z tytułem) w języku artykułu oraz w języku polskim (max. 500 znaków ze spacjami),
 • Słowa kluczowe / Schlagworte / Keywords (max. 5 wyrażeń) w języku artykułu oraz języku polskim,
 • Bibliografia / Bibliografie / Bibliography (podzielone na: Źródła archiwalne / Archivalische Quellen / Archival Sources; Źródła drukowane / Gedruckte Quellen / Printed Sources i Literatura / Literatur / Literature) -  w bibliografii proszę stosować pełny zapis bibliograficzny, proszę nie stosować skrótów. Uporządkowanie: alfabetyczne, według nazwisk (monografie, artykuły) lub tytułów (edycje źródeł, prace zbiorowe). Przykłady: Lang E., Die Landwirtschaftliche Fakultät an der Albertus-Universität Königsberg, in: Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg, 2 (1952), S. 267.
 • Ilustracje (każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy, na końcu artykułu proszę umieścić spis ilustracji; proszę wziąć pod uwagę, że ilustrację sa publikowane na końcu artykułu).


 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Jestem autorem przesyłanego artykułu (w wypadku współautorstwa proszę podać nazwiska pozostałych współautorów w mailu do redakcji oraz powiadomić współautorów o konieczności skontaktowania się z redakcją).
 2. Tekst nie został wcześniej opublikowany w formie drukowanej oraz/lub elektronicznej, nie został także złożony do druku w innym wydawnictwie.
 3. Moje osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do przesyłanego artykułu nie są w żaden sposób ograniczone.
 4. W artykule (tj. we wszystkich składających się na niego częściach: tekście, przypisach, ilustracjach itd.) nie zostały naruszone prawa autorskie, interesy prawne i materialne innych osób lub instytucji.

 5. Biorę pełną odpowiedzialność za zamieszczone w artykule ilustracje. Posiadam zgodę instytucji / osób, które mają prawa do ilustracji, do ich publikacji.
 6. W odniesieniu do artykułu nie zachodzi zjawisko ghostwriting (brak informacji o autorze, który wniósł istotny wkład w powstanie publikacji) i guest authorship (zamieszczenie wśród autorów publikacji nazwiska osoby, której udział w przygotowanie tekstu był znikomy lub nie miał miejsca). Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w pierwszym przypisie.

 7. Artykuł został przygotowany z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorem / autorami a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami.
 8. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 9. Redakcja oświadcza, że wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą dokumentowane oraz upubliczniane poprzez powiadomienie odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, instytucje i stowarzyszenia naukowe itp.).

 10. Przesyłany artykuł składa się z następujących elementów:

  Część pierwsza (jeden dokument word):

  • imię i nazwisko, afiliacja, E-Mail, ORCID,
  • tytuł w języku artykułu,
  • artykuł (przypisy pod tekstem na dole strony),
  • streszczenie (z tytułem) w języku artykułu oraz w języku polskim (max. 500 znaków ze spacjami),
  • Słowa kluczowe / Schlagworte / Keywords (max. 5 wyrażeń) w języku artykułu oraz języku polskim,
  • Bibliografia / Bibliografie / Bibliography (podzielone na: Źródła archiwalne / Archivalische Quellen / Archival Sources; Źródła drukowane / Gedruckte Quellen / Printed Sources i Literatura / Literatur / Literature) -  w bibliografii proszę stosować pełny zapis bibliograficzny, proszę nie stosować skrótów. Uporządkowanie: alfabetyczne, według nazwisk (monografie, artykuły) lub tytułów (edycje źródeł, prace zbiorowe). Przykłady: Lang E., Die Landwirtschaftliche Fakultät an der Albertus-Universität Königsberg, in: Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg, 2 (1952), S. 267.
  Część druga - ilustracje (nieobowiązkowo):
  • Ilustracje (każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy, na końcu artykułu proszę umieścić spis ilustracji; proszę wziąć pod uwagę, że ilustrację sa publikowane na końcu artykułu).
 

Prawa autorskie

Autor zgłaszający tekst do publikacji zobowiązany jest do ujawnienia wszystkich autorów uczestniczących w przygotowaniu tekstu oraz (jeśli dotyczy) wskazanie źródeł finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). W wypadku tekstów przygotowanych przez dwóch lub wielu Autorów, Autorzy zobowiązani są do przesłania do Redakcji oświadczenia o wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz wskazaniem Autora/Autorów koncepcji, założeń, metod itp.). Główną odpowiedzialność za tekst ponosi Autor zgłaszający go Redakcji.

Informujemy, że Redakcja Biuletynu Polskiej Misji Historycznej korzysta z programu antyplagiatowego  iThenticate, od 2016 roku każdy artykuł jest sprawdzany pod względem oryginalności. Redakcja oświadcza, że wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą dokumentowane oraz upubliczniane poprzez powiadomienie odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, instytucje i stowarzyszenia naukowe itp.).

Autorzy/Autorki przesyłając artykuł przez stronę APCz składają oświadczenia dotyczące praw autorskich oraz przygotowania artykułu zgodnie z zasadami etycznymi dla prac naukowych. Oswiadczenie jest także dostępne w formie dokumentu word (oświadczenie).

 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Redakcja Biuletynu Polskiej Misji Historycznej respektują prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów. Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych. Redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do redakcji pracami.

 


Partnerzy platformy czasopism