Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej jest czasopismem naukowym poświęconym dziejom Polski i Niemiec, w którym przedstawiane są różne zagadnienia historyczne z perspektywy obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między nimi. Redakcja stara się, aby każdy tom stanowił pewną całość, a artykuły w nim zawarte omawiały wybrany dla danego tomu temat w odniesieniu do ziem polskich, niemieckich lub też obu krajów jednocześnie i dzięki temu uzupełniały się. Niewykluczone są także artykuły dotyczące innych krajów, które pozwalają na porównanie z sytuacją na ziemiach polskich i niemieckich poprzez wprowadzenie dalszej perspektywy. W założeniu każdy artykuł jest więc samodzielną pracą, która jednocześnie składa się na większą całość. Zadaniem Biuletynu jest także popularyzowanie dokonań naukowców polskich za granicą oraz autorów zagranicznych w Polsce. W związku z tym do publikacji w tym roczniku przyjmowane są również artykuły ogólne, wprowadzające, podsumowujące dotychczasowe badania, szczególnie jeśli pasują tematycznie do całego tomu.

Czasopismo dokumentuje działalność Polskiej Misji Historycznej, funkcjonującej w latach 2001-2009 przy Instytucie Historycznym Maxa Plancka w Getyndze, a od września 2009 roku ulokowanej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. Od 2011 roku Biuletyn jest wydawany jako rocznik.

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 31 lipca 2019 roku). Za publikację w tym czasopiśmie naukowym Autorzy otrzymują 20 punktów.

Biuletyn w Index Copernicus Journals Master List za rok 2018 - ICV w wysokości 99.57.

 

Działy

Kronika Polskiej Misji Historycznej

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Stypendyści Polskiej Misji Historycznej

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Studia i materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Z badań stypendystów Polskiej Misji Historycznej

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje i omówienia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Przedmowa, Kronika i stypendyści

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Studia i materiały. Uniwersytet i archiwum. O obchodzeniu się z pamięcią historyczną w instytucjach edukacyjnych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Forum Toruniense

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Studien und Materialen

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Chronik und Stipendiaten

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Kronika naukowa

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Zasady dotyczące recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w Biuletynie(opracowano zgodnie wytycznymi polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego):

 • do oceny każdej publikacji są powoływani dwaj niezależni Recenzenci, z których jeden jest afiliowany w instytucji zagranicznej,
 • Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review proces"),
 • recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu (formularz recenzji),
 • nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.
Redakcja oświadcza, że wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą dokumentowane oraz upubliczniane poprzez powiadomienie odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, instytucje i stowarzyszenia naukowe itp.).

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego w następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;
 • reprodukowanie (zwielokrotnienie) Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego drukiem i techniką cyfrową (e-book, audiobook);
 • wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;
 • wprowadzenie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego do pamięci komputera;
 • rozpowszechnianie utworu w wersji elektronicznej w formule open access na licencji Creative Commons (CC BY – ND 3.0)poprzez platformę cyfrową Wydawnictwa Naukowego UMK oraz repozytorium UMK.

Korzystanie przez Licencjobiorcę z utrwalonego Utworu ww. polach nie jest ograniczone czasowo ilościowo i terytorialnie.

 

Komitet Redakcyjny / Rada Naukowa

Komitet Redakcyjny / Rada Naukowa pełni rolę doradczą, opiniodawczą oraz kontrolną. Organ ten wskazuje kierunki rozwoju czasopisma i wspomaga Redakcję przy realizacji założonych celów. 

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 Członkowie:

 • Prof. dr hab. Caspar Ehlers (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main)
 • Prof. dr hab. Alfred Forchel (Prezydent Uniwersytetu Juliusza Maksymiliana w Würzburgu)
 • Prof. dr hab. Heinz-Dieter Heimann (Uniwersytet Poczdamski)
 • Prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski)
 • Prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Recenzenci

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją Biuletynu Polskiej Misji Historycznej:

 • Dr. Sabine Arend (Heidelberger Akademie der Wissenschaften)
 • Dr Meinolf Arnes (Ungarisches Institut e.V.)
 • Prof. Dr. Udo Arnold (Universität Bonn)
 • prof. dr hab. Milena Bartlová (Masarykova univerzita)
 • Prof. dr hab. Karl Borchardt (Monumenta Germaniae Historica)
 • Prof. dr hab. Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski)
 • Dr Tomasz Chrzanowski (Ośrodek Badań Naukowych im Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie)
 • Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Czechy)
 • Prof. dr hab. Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr Marta Czyżak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Dr. Damian Dombrowski (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Dr. Markus Frankl (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Dr. Kristina Friedrichs (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Prof Dr. Franz Fuchs (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Prof. Dr. Ralf-Peter Fuchs (Universität Duisburg-Essen)
 • Prof Dr. Gudrun Gleba (Universität Rostock)
 • Prof. Dr. Dirk Götschmann (Universität Würzburg)
 • Prof. dr hab. Frank Göttmann (Universität Paderborn)
 • Prof Dr. Egon Johannes Greipl (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege in München)
 • Prof. Dr. Dietmar Grypa (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Prof. dr hab. Christofer Herrmann (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Dr. Mark Häberlein (Universität Bamberg)
 • Dr. habil. Jürgen Heyde (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig)
 • Doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (Univerzita Karlova)
 • Dr Jiri Hrdina
 • Dr Florian Huggenberger (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
 • Hon.-Prof. Dr. Bernhart Jähnig (Freie Universität Berlin)
 • Dr Maciej Jędrzejewski (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Dr. Rolf Kießling (Universität Augsburg)
 • Dr. Niklas Konzen (Archivschule Marburg)
 • Dr Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Wojciech Krawczuk (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof Dr. Kersten Krüger (Universität Rostock)
 • Dr Krzysztof Kwiatkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof Dr. Stefan Kummer (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Prof. Dr. Eckhard Leuschner (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Dr. Peter Oliver Loew (Deutsches Polen-Institut)
 • Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D. (Palacky University, Olomouc, Czechy)
 • Petr Maťa, Ph.D. (Universität Wien)
 • Dr. Robert Meier (Staatsarchiv Wertheim, Niemcy)
 • Prof. Dr. Arno Mentzel-Reuters (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • Prof. Dr. Jürgen Miethke (Universität Heidelberg)
 • Dr Anna Michałowska-Mycielska (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Julia Możdżeń (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
 • Prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański)
 • Dr hab. Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr. Christian Mühling (Universität Würzburg)
 • Dr Andrzej Mycio (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu)
 • Dr. Markus Naser (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Dr Piotr Paluchowski (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)
 • Prof. Dr. Michel Pauly (Université du Luxembourg)
 • Prof. Dr. Stefan Petersen (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr Michał Pszczółkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
 • Dr hab. Norbert Rogosz (Uniwersytet Śląski)
 • Prof. Dr. Malte Rolf (Otto-Friedrich-Universität Bamberg)
 • Dr. Winfried Romberg (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Porf. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. dr hab. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr hab. Andreas Rüther (Ruhr-Universität Bochum)
 • Dr. Sascha Salatowsky (Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha)
 • Dr hab. inż. arch. Jan Salm (Politechnika Łódzka)
 • Dr. Renate Schindler (Stadtarchiv Würzburg)
 • Dr Ulrich Schmilewski (Kulturwerk Schlesien)
 • Dr. Herbert Schott (Staatsarchiv Nürnberg)
 • Dr. Teresa Schröder-Stapper (Universität Duisburg-Essen)
 • Prof. dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Joanna Sobiesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Prof. Dr. Matthias Stickler (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Dr hab. Adam Szweda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. Dr. Anuschka Tischer, (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Univ.-Doz. Mag. Dr. Werner Telesko, w. M. (Österreichische Akademie der Wissenschaften)
 • Dr. Uwe Tresp (Humboldt-Universität zu Berlin)
 • Prof. dr hab. Jacek Tylicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Dr. Anuschka Tischer, (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Prof. Dr. Dieter J. Weiß (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • Dr. René Wiese (Landeshauptarchiv Schwerin)
 • Prof. dr hab. Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr hab. Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Dr. Paul Zalewski (Europa-Universität Viadrina)
 • Dr Agnieszka Zielińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr hab. Sławomir Zonenberg (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Prof. Dr. Cornel Zwierlein (Universität Erfurt)
 • Dr dr Leszek Zygner (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie)
 • Prof. dr hab. Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski)

 

 

Standardy etyczne

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja, Komitet Redakcyjny / Rada Naukowa czasopisma Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dbają o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelność prezentowanych na łamach pisma badań naukowych i przestrzegają standardów etycznych ustalonych przez Comitee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja, Rada Redakcyjna oraz Rada Naukowa czasopisma Biuletyn Polskiej Misji Historycznej oświadczają, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. W związku z powyższym, ustala się następujące obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron:

I. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW
Recenzenci tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma Biuletyn Polskiej Misji Historycznej zobowiązują się do:
1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki;
2. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych;
3. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką;
4. Poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów;
5. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania.

II. OBOWIĄZKI AUTORÓW
Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma Biuletyn Polskiej Misji Historycznej zobowiązują się do:
1. Złożenia oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe;
2. Złożenia oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym;
3. Współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych;
4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem;
5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych;
6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych;
7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć);
8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
9. Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie Biuletyn Polskiej Misji Historycznej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2.

III OBOWIĄZKI REDAKCJI
Członkowie redakcji czasopisma Biuletyn Polskiej Misji Historycznej zobowiązują się do:
1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki;
2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem;
3. Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych;
4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim;
5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorką;
6. Informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.

 

Informacja o niepobieraniu opłat za zgłaszanie i publikację artykułów

 • Redakcja Biuletynu Polskiej Misji Historycznej nie pobiera opłat za przygotowanie artykułu do druku oraz za publikację.
 • Autorzy nie otrzymują honorarium za publikowane w Biuletynie teksty.

 

Serwisy abstraktowe i indeksowe

Czasopismo Biuletyn Polskiej Misji Historycznejjest uwzglednione w następujących serwisach abstraktowych i indeksowych:

 • Akademicka Platforma Czasopism UMK (Open Journal System),
 • BazHum
 • ERIH Plus
 • Google Scholar
 • Index Copernicus: ICI Journals Master List
 • PBN/POL-Index
 • ZBD
 • SHERPA/ROMEO
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

Formularz recenzji

Formularz recenzji do pobrania w formacie word.

 

Umowy i oświadczenia

Autorzy/Autorki proszeni są o przesłanie do Redakcji następujących dokumentów: link (nie dotyczy artykułów zgłaszanych poprzez stronę internetową Akademickiej Platformy Czasopism):

Oświadczenie proszę wypełnić na komputerze, wydrukować, podpisać i przesłać pocztą na adres:

Universität Würzburg
Polnische Historische Mission
Philosophiegebäude
Am Hubland
97074 Würzburg, Niemcy

 

Polityka antyplagiatowa

Informujemy, że Redakcja Biuletynu Polskiej Misji Historycznej korzysta z programu antyplagiatowego  iThenticate, od 2016 roku każdy artykuł jest sprawdzany oryginalności. Redakcja oświadcza, że wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą dokumentowane oraz upubliczniane poprzez powiadomienie odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, instytucje i stowarzyszenia naukowe itp.).Partnerzy platformy czasopism