Evaluation of Conditions Concerning the Development of Tourism. Investigation into the Basin of the Parsęta River

Dominik Domin, Grzegorz Kwiatkowski, Daniela Szymańska

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/v10089-008-0021-7

Abstract


The article presents the results of multidimensional evaluation of conditions concerning the development of tourism in rural areas of Parsęta basin. For the purpose the synthetic measure has been applied in reference to 27 variables divided into two groups: suitable for tourism or investing.

Having conducted the analysis of the selected variables, the investigated area was divided into three regions: the seaside at the North with very good conditions for the development of the touristic function as its core function, the central region, highly diversified with only moderate touristic capabilities, and finally the southern region, the lake district, with adequate features for the development of tourism.


Keywords


Poland; Pomerania; rural areas; tourism; a synthetic measure of tourist attractiveness

Full Text:

PDF

References


Bank Danych Regionalnych (BDR) GUS, http://www.stat.gov.pl

Brudnicki, R. 2007: Zróżnicowanie potencjału turystycznego obszarów wiejskich dorzecza Drwęcy. In: Marszelewski, W., Kozłowski, L. editors, Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy, vol. 1, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, pp. 47--60.

Gołembski, G, Niezgoda, A., Zmyślony, P. 2002: Metody badania infrastruktury turystycznej i atrakcji turystycznych w wybranych gminach. In: Gołembski, G. editor, Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, pp. 46--97.

Kiryluk, H. and Borkowska-Niszczota, M. 2006: Koncepcja turystyki zrównoważonej w teorii i praktyce. In: Nowakowska, A., Przydział, M. editors, Turystyka w badaniach naukowych, Prace ekonomiczne, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, pp. 103--122.

Kurek, W. and Mika, M. 2007: Turystyka jako przedmiot badań naukowych. In: Kurek, W. editor, Turystyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 11--49.

Mika, M. 2007a: Turystyka miejska. In: Kurek, W. editor, Turystyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 319--328.

Mika, M., 2007b: Turystyka wiejska. In: Kurek, W. editor, Turystyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 330--333.

Ossowska, L. 2008: Natural conditions of development in rural areas of Middle Pomerania -- synthetic measurement, Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (8), pp. 1--16.

Pawlusiński, R. 2005: Samorząd lokalny a rozwój turystyki, Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński.

Stankiewicz, B. 2008: Atrakcyjność turystyczna województwa zachodniopomorskiego -- uwarunkowania i kierunki zmian. In: Sikorska-Wolak, I. editor, Potencjał turystyczny w regionach. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, pp. 85--95.

Warszyńska, J. 1970: Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (zarys metody), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCXLIX, Prace Geograficzne 27, pp. 103--113.

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, http://www.wkz.szczecin.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, http://www.wup.pl

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP), http://www.parseta.org.pl
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism