Urbanization processes related to the development of residential functions in gminas adjacent to the city of Olsztyn

Agnieszka Szczepańska

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2016-0030

Abstract


Political transformations in Poland have led to rapid suburbanization. Suburbias are beginning to develop functions and services characteristic of urban areas. The highest rate of growth is noted in residential development, in particular in the segment of single-family homes. Those developments bring about changes in demographics and social infrastructure. This study analyzes 4,000 real estate transactions conducted in 2007-2014, involving land plots zoned for residential construction, in order to determine the spatial changes that take place in the gminas adjacent to the city of Olsztyn, in view of the development of the local real estate market. The major trends relating to the number of concluded transactions, changes in real estate prices over time, the number of completed construction projects (new single-family homes) and changes in land-use structure are described. Demographic and social changes that inevitably follow from urbanization are described in the analyzed gminas. The results of this study will be used to determine whether Olsztyn's suburbias are merely "bedroom communities" or whether they constitute autonomous territorial units. 

Full Text:

PDF

References


Ahas, R., Aasa, A., Silm, S. and Tiru, M. 2010: Daily rhythms of suburban commuters’ movements in the Tallinn metropolitan area: Case study with mobile positioning data. In: Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 18, No. 1, pp. 45-54, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.trc.2009.04.011

Bajwoluk, T. 2008: Kształtowanie przestrzeni w strefie podmiejskiej (Creating the space in the suburban zone – in Polish). In: Czasopismo Techniczne. Architektura, Vol. 105, Issue 5-A, pp.105-113.

Bański, J. and Wesołowska, M. 2010: Transformations in housing construction in rural areas of Poland's Lublin region—Influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics. In: Landscape and Urban Planning, Vol. 94, No. 2, pp. 116-126, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.08.005

Bitner, A., 2010: Nowa metoda określania poziomu zurbanizowania obszaru na podstawie morfologii struktury podziału gruntu na działki (A new method of delimitation of the urbanization level based on the morphology of the structure of the land division into parcels - in Polish). In: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Vol. 3, pp. 165-179.

Borowska-Stefańska, M. and Ulańska, J. 2012: Użytkowanie ziemi i polityka przestrzenna w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym Metropolitalnym (Changes of Land Use and Spatial Policy in Lodz Metropolitan Area - in Polish). In: Bartosiewicz, B., Marszał, T. and Pielesiak, I. editors, Studia KPZK PAN, Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Vol. 147, pp. 13–43.

Brade, I., Herfert, G. and Wiest, K. 2009: Recent trends and future prospects of socio-spatial differentiation in urban regions of Central and Eastern Europe: A lull before the storm?. In: Cities, Vol. 26, No. 5, pp. 233-244, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2009.05.001

Brańka, P., 2014: Metodyczne aspekty identyfikacji procesów semiurbanizacji na obszarach wiejskich (Methodological Aspects of Recognising Semi-urbanisation Processes on Rural Areas - in Polish). In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Vol. 12(936), pp. 5-16.

Burneika, D., Ubarevičienė, R. 2011: The sprawl of Vilnius city–some consequences of rural–urban transformations. In: Annales Geographicae, Vol. 43-44, pp.108-115.

Domagalski, P., Staszewska, E. and Staszewska, S., 2008: Jednostki wiejskie w strefie wpływu aglomeracji poznańskiej (Rural units in the sphere of influence of the Poznań metropolitan area - in Polish). In: Gierańczyk,W. and Kluba, M. editors, Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, pp. 59-77.

ESDP European Spatial Development Perspective Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union. Part B. Potsdam, May 1999, available at: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf , DoA: 10.07.2015.

Ewing, R., Pendall, R. and Chen, D. 2003: Measuring Sprawl and Its Transportation Impacts. In: Transportation Research Record, Vol. 1831, pp. 175–83. DOI: http://dx.doi.org/10.3141/1831-20.

Ferenc, M., 2012: Transformacja osadnictwa wiejskiego w strefie podmiejskiej Lublina (The transformation of rural settlement in the suburban area of Lublin - in Polish). In: Kurowska, K. and Gwiaździńska-Goraj, M. editors, Studia Obszarów Wiejskich, Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej, Vol. XXIX, Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, pp. 129-143.

Gonda-Soroczynska, E. 2009: Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesiesięcioleciu (Last decade wroclaw suburban zone transformations - in Polish). In: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Vol. 4, pp. 149-165.

Gorzelany-Plesinska, J., 2012: Analiza i ocena przemian społeczno-demograficznych i gospodarczych na przykładzie podkrakowskiej gminy Michałowice (Analysis and evaluation of the social, demographic and economic transformation based on the Michałowice commune emphasis - in Polish). In: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, No. 03/1, pp. 47-59.

Gosik, B., 2009: Procesy urbanizacyjne zachodzące w strefach podmiejskich Pabianic, Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego (Urbanization processes in suburban zones of Piotrków Trybunalski, Pabianice and Bełchatów in Polish). In: Prace Geograficzne, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 121, pp. 169-180.

Hełdak, M., 2010: Rozwój przestrzenny zabudowy w strefie dużych miast (Building development in suburban areas - in Polish). In: Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 9, No. 1, pp. 37-46.

Kajdanek, K., 2013: Przyszłość suburbiów (The future of suburbs – in Polish). In: Magazyn Miasta, No. 5-6: Miejska pięciolatka, pp. 22-26.

Knaap, G.J., Song, Y., Ewing, R. and Clifton, K. 2005. Seeing The Elephant: Multi-Disciplinary Measures of Urban Sprawl. Available at:

http://smartgrowth.umd.edu/assets/documents/research/knaapsongewingetal_2005.pdf , DoA: 15.07.2015.

Kotharkar, R., Bahadure, P. and Sarda, N. 2014: Measuring compact urban form: A case of Nagpur City, India. In: Sustainability, Vol. 6, No. 7, pp. 4246-4272, DOI: http://dx.doi.org/10.3390/su6074246

Kotus, J., 2006: Changes in the spatial structure of a large Polish city - The case of Poznań. In: Cities, Vol. 23, No. 5, pp. 364-381, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2006.02.002

Kowalewski, A.T., 2005: Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji (Sustainability and urbanization - in Polish). In: Nauka, No. 1, pp. 123-146.

Krišjāne, Z., Bērzinš, M., Ivlevs, A. and Bauls, A., 2012: Who are the typical commuters in the post-socialist metropolis? The case of Riga, Latvia. In: Cities, Vol. 29, No. 5, pp. 334-340, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2012.05.006

Kubeš, J., 2015. Analysis of regulation of residential suburbanisation in hinterland of post-socialist ‘one hundred thousands’ city of České Budějovice. In: Szymańska, D. and Rogatka, K. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No. 27, pp. 109-131, DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0008

Kurek, S., Gałka, J. and Wójtowicz, M. 2014: Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (The effect of suburbanization on changes in selected demographic structures and functional-spatial relationships in the Cracow Metropolitan Area – in Polish), Kraków: Wydawnictwa Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Prace Monograficzne, No. 724.

Laidley, T., 2016: Measuring sprawl a new index, recent trends, and future research. In: Urban Affairs Review, Vol. 52, pp. 66-97, DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1078087414568812

Łuków, A., 2015: Procesy suburbanizacyjne aglomeracji rzeszowskiej i Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w warunkach kryzysu (Processes of suburbanization in the agglomeration of Rzeszow and Rzeszow Metropolitan Area during the crisis - in Polish). In: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Vol. 26, pp.145-158.

Maciejuk, M., 2011: Suburbanizacja miast średniej wielkości w Polsce na przykładzie Jeleniej Góry (Suburbanization of Medium Sized Towns in Poland Based on the Example of Jelenia Góra Town – in Polish). In: Słodczyk J. editor, Studia Miejskie, Vol. 3, Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 67-80.

Mantey, D., 2013: Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan (The trap of suburbanization: the migration plans of young residents in and around Piaseczno in Polish). In: Przegląd Geograficzny, Vol. 85, No. 2, pp. 271-289.

Noworól, A., 2014: Functional Urban Area as the City of the Future. In: Technical Transactions, Architecture/Czasopismo Techniczne, Architektura 1-A, Vol. 111, pp. 143-157, DOI: http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.009.2459

Poniży, L, 2009: Presja urbanizacyjna i jej wpływ na zmiany przestrzennej struktury użytkowania ziemi na wybranych obszarach podmiejskich Poznania (Urbanisation pressure and its effect on the spatial structure of land use in selected suburban areas of Poznań city – in Polsih). In: Problemy Ekologii Krajobrazu, Vol. XXII., pp. 335–342.

Staszewska, S., 2012: Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta (Urban Transformations of Rural Settlement Units of Suburban Areas – in Polish). In: Barometr Regionalny, Vol. 4, No. 30, pp.53-68.

Szymańska, D. and Biegańska, J., 2011: Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych (Suburbia of large cities in Poland in view of permanent migrations - in Polish). In: Soja, M., and Zborowski, A. editors, Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego, pp. 83-98.

Sýkora, L. and Ourednek, M. 2007: Sprawling post-communist metropolis: Commercial and residential suburbanization in Prague and Brno, the Czech Republic. In: Razin, E., Dijst, M., and Vazquez, C. editors, Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas, Dordrecht: Springer, Vol. 91, pp. 209-233.

Szczygielski, K., 2011: Procesy suburbanizacji w strefie podmiejskiej Opola (The suburbanisation process in the suburban area of Opole. – in Polsih). In: Słodczyk, J. editor, . Studia Miejskie, Vol. 3, Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 35-54.

Tammaru, T., Leetmaa, K., Silm, S. and Ahas, R., 2009: Temporal and spatial dynamics of the new residential areas around Tallinn. In: European Planning Studies, Vol. 17, No. 3, pp. 423-439, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09654310802618077

Warczewska, B. and Przybyła, K., 2012: Implikacje wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia (The implications of the multifunctional rural development in wrocław suburban zone – in Polsih). In: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, No. 2/III, pp. 89-100.

Wójcik, M., 2010: Wieś metropolitalna – podstawowe pojęcia i koncepcje badawcze (Metropolitan village – basic notions and research concepts – in Polish), In: Liszewski, S. editor, Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, Łódź: PTG Oddział Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, pp. 229– 238.

Wójcik, M., 2013: Wieś 2050 – refeksje na temat przyszłosci wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego (The countryside of 2050 – reflections on the future of Polish countryside, with particular emphasis on the Łódź region - in Polish), In: Bański, J. editor, Studia Obszarów Wiejskich, Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne, Vol. XXXI, Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, pp. 39–52.

Zimnicka, A. and Czernik, L., 2007: Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej na przykładzie obszaru oddziaływania miasta Szczecin (Spatial development in suburban villages – the example of the suburban zone of the city of Szczecin – in Polish), Szczecin: Wydawnictwo Hogben.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism