A comparative analysis of Lubelskie and Kujawsko-Pomorskie voivodships in the context of environmental competitiveness of regions

Armand Kasztelan

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2014-0006

Abstract


The aim of the study is an analysis of the environmental competitiveness of Lubelskie and Kujawsko-Pomorskie voivodships. There was performed an analysis of indices of the condition and protection of the environment, and also of the pressures placed on the environment in particular regions in order to assess the environmental competitiveness of Polish voivodships using a rating method (point one). The comparison of Lubelskie and Kujawsko-Pomorskie voivodships leads to the conclusion that these regions are characterised by a relatively good environmental potential, creating chances for specialisation in a range of those forms of economic activity which are based on the use of environmental resources and values.

Keywords


natural environment; region; competitiveness; development; environmental competitiveness

Full Text:

PDF

References


Chądzyński, J., Nowakowska, A. and Przygrodzki, Z., 2007: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji (Region and its development in the context of globalization - in Polish), Łódź: CeDeWu.

Ekins, P., Simon, S., Deutsch, L., Folke, C. and DeGroot, R., 2003: A framework for the practical application of the concepts of critical natural capital and strong sustainability. In: Ecological Economics, 44, 2-3, pp. 165-185. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00272-0

Environmental Protection 2012, 2012: Warszawa: GUS.

Gardiner, B., 2003: Regional competitiveness indicators for Europe - audit, database construction and analysis, Regional Studies Association International Conference Pisa, 12-15 April, Cambridge Econometrics, available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.197.8343&rep=rep1&type=pdf, DoA: 27.10.2012.

Hryniewicki, M. and Sadowski, A., 2006: Integracja europejska. Pierwsze doświadczenia (The European integration. First experiences - in Polish), Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.

Kasztelan, A., 2010a: Środowiskowa konkurencyjność regionów - próba konceptualizacji (Environmental competitiveness of regions - attempt of conceptualization - in Polish). In: Problemy Ekorozwoju -Problems of Sustainable Development, Vol. 5, No. 2, pp. 77-86.

Kasztelan, A., 2010b: Środowiskowe czynniki rozwoju regionów na przykładzie województwa lubelskiego (Environmental factors of regional development on the example of Lublin voivodship - in Polish). In: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego weWrocławiu, Nr 113, pp. 367-375.

Kasztelan, A., 2011: Ocena środowiskowej konkurencyjności regionów w Polsce (The assessment of the environmental competitiveness of regions in Poland - in Polish). In: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznegowe Wrocławiu, Nr 166, pp. 258-268.

Kasztelan, A., 2013a: A comparative analysis of the environmental competitiveness of Lubelskie and Zachodniopomorskie voivodships. In: Annual Set TheEnvironment Protection, Vol. 15, pp. 637-648.

Kasztelan, A., 2013b: Regional development based on environmental competitive advantages - a comparative analysis of Polish voivodships. In: Comparative EconomicResearch. Central and Eastern Europe, Vol. 16, Iss. 2, pp. 105-122.

Kijek, T., 2013: External conditions influencing the implementation of eco-innovations in European enterprises. In: Annual Set The Environment Protection, Vol. 15, pp. 659-670.

Kijek, T. and Kasztelan, A., 2013: Eco-innovation as a factor of sustainable development. In: Problems ofSustainable Development, Vol. 8, No. 2, pp. 103-112.

Kitson, M., Martin, R. and Tyler, P., 2004: Regional competitiveness: an elusive yet key concept. In: Regional Studies, 38, pp. 991-999. DOI: 10.1080/0034340042000320816.

Klasik, A. and Markowski, T., 2002: Marketing miasta (Marketing of the city - in Polish). W: Markowski, T. editor, Marketing terytorialny, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 105-136.

Kosiedowski, W., 2009: Konkurencyjność regionów na przykładzie Europy Środkowo-Wschodniej (Competitiveness of regions on the example of Central and Eastern Europe - in Polish). W: Haffer, M. and Karaszewski, W. editors, Czynniki wzrostukonkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 195-212.

Kruk, H., 2010: Przyrodnicza konkurencyjność regionów (Environmental competitiveness of regions - in Polish), Toruń: Dom Organizatora.

Kudłacz, T., 2001: Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej (The diversity of regional development in Poland against the situation in the European Union - in Polish). W: Szymla, Z. editor, Konkurencyjność miast i regionów, Kraków: Akademia Ekonomiczna, pp. 9-19.

Makkonen, T., 2011: Innovation and regional socioeconomic development - evidence from the Finnish local administrative units. In: Szymańska, D. and Biegańska, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 15, Toruń: Nicolaus Copernicus University, pp. 27-42. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10089-011-0002-0

Malik, K., 2009: Foresight rozwoju zrównoważonego jako narzędzie wpływu na politykę regionu (Foresight of sustainable development as an impact tool on the regional policy - in Polish). W: Michałowski, K. editor, Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykępaństwa i regionów, Tom 2, Problemy regionalnei lokalne, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, pp. 21-30.

Malovics, G., 2007: The role of natural capital in regional development, Proceedings of the 2nd Central EuropeanConference in Regional Science (CERS), Novy Smokovec (Slovakia), October 10-13, pp. 648-655.

Martin, R.L., 2003: A study on the factors of regional competitiveness. A draft final report for The European Commission Directorate - General Regional Policy, Cambridge: University of Cambridge.

Pietrzyk, I., 2000: Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej (Competitiveness of regions as understood by the European Commission - in Polish). W: Klamut, M. and Cybulski, Z. editors, Politykaregionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjnościregionów, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej pp. 20-31.

Piotrowska-Trybull, M., 2004: Istota i czynniki konkurencyjności regionu (The nature and determinants of regional competitiveness - in Polish). W: Kosiedowski, W. editor, Konkurencyjność regionóww okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa,Łotwa i Polska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pp. 17-45.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, Tom I, Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne (The spatial development plan of Lublin voivodship, Volume I, Internal and external conditions - in Polish), 2002: Lublin, available at: http://www.plan.lubelskie.pl/Tom_1/Roz1_08.htm, DoA: 24.07.2013.

Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 (The Environmental Protection Program with Waste Management Plan of the Kujawsko-Pomorskie voivodship for the years 2011-2014 with a perspective for the years 2015-2018 - in Polish), 2011: Toruń: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Raport Polska 2011, Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony (The Report: Poland 2011, Economy-Society-Regions - in Polish), available at: http://www.mrr.gov.pl/, DoA: 03.10.2013.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism