Miejsce Instytutu Historii PAN w przyszłych badaniach geograficzno-historycznych w Polsce

Marek Słoń

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SG.2019.11

Abstrakt


Zakład Atlasu Historycznego kończy serię map szczegółowych ziem polskich Korony w XVI w. Wraz z zespołem słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu jest ważnym na świecie ośrodkiem badań geograficzno-historycznych oraz edytorstwa i refleksji metodologicznej. Jego przyszłość zależy od profilu badawczego Instytutu Historii PAN. Jeżeli priorytetem nie staną się wieloletnie zespołowe projekty łączące prace dokumentacyjne ze ściśle badawczymi – grozi mu likwidacja.

Słowa kluczowe


geografia historyczna; Instytut Historii PAN; atlas; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń (Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, http:// www.atlasfontium.pl/index.php?article=kaliskie, dostęp: 26 czerwca 2019).

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., red. M. Słoń (Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, http:// www.atlasfontium.pl/index.php?article=poznanskie, dostęp: 26 czerwca 2019).

Borek A., Baza danych jako forma edycji wykazów święceń duchowieństwa, „Roczniki Humanistyczne”, 64 (2), 2016.

Borek A., Panecki T., Cartographic visualization of historical source data on AtlasFontium.pl, w: Progress in cartography, ed. G. Gartner, M. Jobst, H. Huang, Cham 2016.

Borek A., Związek T., Gochna M., Słomski M., Myrda G., Słoń M., Technical and methodological foundations of digital indexing of medieval and early modern court books, „Digital Scholarship in the Humanities”, 30, 2019 (https://doi.org/10.1093/llc/fqz030, dostęp: 26 czerwca 2019).

Czaja R., Historical atlas of Polish towns. Between source edition and the cartographic presentation of research on the history of towns, „Studia Geohistorica”, 6, 2018.

Dembiński P., Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich. Studium prozopograficzne 1428–1500, Poznań 2012.

Digital approaches to cartographic heritage, ed. E. Livieratos, Saloniki 2016.

Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Die Geschichte im Bild, Hrsg. H. Flachenecker, K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2016.

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, t. 1, cz. A, sekcje 1–30: Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783, wyd. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, Kraków 2012.

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, t. 1, cz. B: Faksymilia map 1–30, wyd. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, Kraków 2012.

Gochna M., Polish nobility seals in the „recognitiones” of the Kalisz district in 1591. The perspective of an Edition, w: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Die Geschichte im Bild, Hrsg. H. Flachenecker, K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2016.

Górska-Gołaska K., Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, w: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 1953–2003, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 2003.

Historical Atlas of Poland in the 2nd half of the 16th century: voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock and Mazovia, ed. M. Słoń, Frankfurt am Main 2014.

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 1953–2003, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 2003.

Jurek T., Średniowieczny katalog biskupów poznańskich w Roczniku lubińskim ukryty, „Studia Źródłoznawcze”, 54, 2016.

Laberschek J., Sieć wodna średniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze wykorzystanie, Warszawa 2016.

Mapy tematyczne, „Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej” (https://www.geoportal.gov.pl/dane/ mapy-tematyczne#, dostęp: 9 lipca 2019).

Mazowsze w drugiej połowie XVI w., red. W. Pałucki, Warszawa 1973 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 7).

Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485–1519, wyd., przeł. i oprac. A. Kozak, Poznań 2014.

Pałucki W., Przedmowa, w: S. Wojciechowski, Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI w., Warszawa 1966 (Atlas historyczny Polski, Mapy szczegółowe XVI wieku, 3).

Panecki T., Związek T., The so-called Dutch colonization in 18th c. Greater Poland: research project on AtlasFontium.pl WebGIS platform, w: Digital approaches to cartographic heritage, ed. E. Livieratos, Saloniki 2016.

Progress in cartography, ed. G. Gartner, M. Jobst, H. Huang, Cham 2016.

Rutkowski H., Atlas historyczny Polski, w: Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Sto lat działalności, red. E. Wolnicz-Pawłowska, W. Zych, Warszawa 2009.

Rutkowski H., Work on the historical atlas of the sixteenth-century Poland, „Polish Carthographical Review”, 50 (4), 2018.

Słoń M., Foreword to the British edition, w: Historical Atlas of Poland in the 2nd half of the 16th century: voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock and Mazovia, ed. M. Słoń, Frankfurt am Main 2014.

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna, red. T. Jurek, 2010–2016 (http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php, dostęp: 26 czerwca 2019).

Szady B., Geografia historyczna w Polsce – rozwój i perspektywy, „Studia Geohistorica”, 1, 2013.

Szady B., Spatio-temporal databases as research tool in historical geography, „Geographia Polonica”, 89 (3), 2016.

Szyszka J., Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku, Kraków 2016.

Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, red. K. Chłapowski, M. Słoń, Warszawa 2017 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 4).

Wilska M., Atlas Historyczny Polski, w: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 1953–2003, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 2003.

Wojciechowski S., Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI w., Warszawa 1966 (Atlas historyczny Polski, Mapy szczegółowe XVI wieku, 3).

Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI w., red. H. Rutkowski, Warszawa 2008 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 1).

Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki, oprac. S. Wojciechowski, Warszawa 1966 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 3).

Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI w., red. W. Pałucki, Warszawa 1993 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 2).

Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI w., red. H. Rutkowski, Warszawa 1998 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 5).

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych (http://www.atlasfontium.pl/index.php?ar- ticle=korona, dostęp: 26 czerwca 2019).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism