PROCES ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szymon Cyfert, Paweł Chudziński, Sylwia Sobczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.038

Abstrakt


Wysoki stopień niepowtarzalności i zmienność realizowanych zadań zmuszają zarządzających organizacjami do nieustannego poszukiwania metod i koncepcji  pozwalających na zwiększenie poziomu elastyczności dostosowania organizacji do zachodzących zmian. Jedną z koncepcji zorientowanych na podnoszenie poziomu elastyczności organizacji jest strategia, która do końca ubiegłego wieku wykorzystywana była głównie w organizacjach nastawionych na generowanie wyniku finansowego. Jednak analiza zjawisk zachodzących w otoczeniu bliższym i dalszym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) pozwala dostrzec, iż podmioty te znajdując pod presją publiczną i polityczną, muszą sprostać coraz bardziej złożonym wymaganiom dotyczących zwiększenia liczby świadczonych usług, przy jednoczesnym wykorzystaniu ograniczonych środków finansowych i zapewnieniu wysokiej jakości realizowanych działań, co możliwe jest do osiągnięcia poprzez osadzenie podejmowanych przez nie działań w przestrzeni strategicznej. Należy jednak zauważyć, że aby strategia przyniosła oczekiwane korzyści konieczne jest dopasowanie poziomu jej zaawansowania do wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, co wymusza konieczność dokonania pomiaru oceny dojrzałości strategicznej. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji organizacji procesu zarządzania strategicznego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, odwołującego się do założeń strategicznej karty wyników, a następnie zaproponowanie modelu oceny dojrzałości procesu zarządzania strategicznego SP ZOZ. W oparciu o analizę literatury przedmiotu przeprowadzono dyskusję nad znaczeniem strategii w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych i przedstawiono generyczny model procesu zarządzania strategicznego, oparty o koncepcję Strategicznej Karty Wyników. Wykazana zasadność realizacji procesu zarządzania strategicznego w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także podniesiona w opracowaniu celowość doskonalenia strategii, stanowiły podstawę do zaproponowania modelu oceny dojrzałości strategii SP ZOZ.


Słowa kluczowe


strategia; proces zarządzania strategicznego; dojrzałość strategiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ansoff H. I., (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.

Becker J., Knackstedt R., Poppelbub J., (2009), Developing maturity models for IT management – a procedure model and its application, “Business & Information Systems Engineering”, No. 3.

Chluska J., (2016), Nowe wyzwania zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych – szpitalach, ZN PCz Zarządzanie Nr 23 t. 2.

de Bruin T., Rosemann M., Freeze R., Kulkarni U., (2013), Understanding the Main Phases of Developing a Maturity Assessment Model, EFQM Publication, Sydney

Głuszek E., Kacała A., (2015) Metodologiczne podstawy projektowania modeli dojrzałości, „Nauki o Zarządzaniu – Management Sciences”, nr 2(23)

Hollyhead A, Robson A., (2012), A Little Bit of History Repeating Itself—Nolan’s Stages Theory and the Modern IS Auditor, “ISACA Journal”, Vol. 5.

Kaleta A., (2013), Realizacja strategii, PWE, Warszawa

Martusewicz J., Szumowski W., (2018), Modele dojrzałości a modele doskonałości. Niezależność czy współzależność na drodze do rozwoju organizacji, Organizacja I kierowanie, nr 1 (180).

Nolan R. L., (1973), Managing the Computer Resource: A Stage Hypothesis, “Communications of the ACM”, Vol. 16, No. 7.

Obłój K., (2010), Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa.

Obłój K., Ciszewska M., Kuśmierz A., (2004), Strategie szpitali w warunkach reformy, Wyd. WSZIP, Warszawa.

Pierścionek Z., (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Poppelbub J., Roglinger M., (2011), What makes a useful maturity model? A framework of general design principles for maturity models and its demonstration in BPM, ECIS.

Romanowska M., (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.

Stabryła A., (2002), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stępniewski J. (red.), (2008), Strategia, finanse i koszty szpitala, Wolters Kluwer Polska, Kraków.

Tyagi R.K., Gupta P., (2010), Strategiczna karta wyników firm usługowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Waśniewski J., (2015), Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism