ROLA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MSP

Michał Jagielski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.024

Abstrakt


W artykule zaprezentowano czym jest i w jaki sposób klasyfikuje się wiedzę, aby następnie przedstawić koncepcję zarządzania wiedzą oraz wskazać uwarunkowania, korzyści
oraz bariery jej skutecznej implementacji. Powyższe treści stanowiły podstawę pod prezentację wyników badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw z sektora MSP w celu dokonania oceny ich podejścia do kwestii zarządzania wiedzą w organizacji. Wiedza stała się zasobem kluczowym, który determinuje osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie wiedzą jest zatem istotne z perspektywy prowadzenia biznesu.


Słowa kluczowe


wiedza; zarządzanie wiedzą; sektor MSP; bariery zarządzania wiedzą; korzyści zarządzania wiedzą; ocena zarządzania wiedzą w MSP; podejście przedsiębiorstw do zarządzania wiedzą

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baruk J., (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Davenport T.H., Prusak L., (1998), Working Knowledge – How Organisations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston.

Davenport T.H., Völpel S.C., (2001), The rise of knowledge towards attention management, “Journal of Knowledge Management”, no. 3.

Glabiszewski W., (2010), Wiedza o nowych technologiach jako czynnik innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw region kujawsko-pomorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 51, Szczecin.

Glabiszewski W., Sudolska A., (2009), Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2 (136).

Jashapara A., (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.

Klimczok M., Tomczyk A., (2012), Zarządzanie wiedzą – współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas”, nr 2, Warszawa.

Kłak M., (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce.

Kudelska K., (2013), Organizacja ucząca się w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy”, nr 3 (7), Olsztyn.

Kwiecień K., Majewski M., (2001), Tajniki wykorzystania wiedzy, [w:] Zarzadzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały konferencyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.

Liczmańska-Kopcewicz K., (2017), Uczestnictwo konsumentów w tworzeniu innowacji poprzez media społecznościowe, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIII, Zeszyt 4.

Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa.

Morawski M., (2005), Ilościowe zarządzanie wiedzą – podejście zachodnie, [w:] Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nonaka I., (1991), The Knowledge-Creating Company, Harvard Business Review, November-December.

Perechuda K., (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pritchard D., (2010), What is This Thing Called Knowledge, Routledge, New York.

Skrzypek E., (2002), Kapitał intelektualny jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorstwa, [w:] Partycki S. (red.), Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.

Penc J., (2004), Nowe oblicze organizacji, Przegląd Organizacji, nr 3.

Piasny B., (2001), Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10.

Skyrme D.J., (1999), Knowledge Networking Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth-Heinemnn, Oxford.

Stańczyk-Hugiet E., (2005), Organizacja ucząca się, [w:] Krupiński R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.

Stefanowicz B., (2013), Informacja, Wiedza, Mądrość., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Strojny M., (2000), Teoria i praktyka zarzadzania wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10.

Sudolska A., (2006a), Zasoby wiedzy jako strategiczny czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Stankiewicz M.J. (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.

Sudolska A., (2006b), Zarządzanie wiedzą jako czynnik sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – celowość, skuteczność, efektywność, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1104, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Wawrzyniak B., (2001), Wstęp do materiałów konferencyjnych pt. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.

Zastempowski M., (2007), Ukryte źródła innowacyjności mikroprzedsiębiorstw, [w:] Bogdanienko J., Kuzel M., Sobczak I. (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism