ELEMENTY SPRAWNEGO DZIAŁANIA KADRY KIEROWNICZEJ W UKIERUNKOWYWANIU POŻĄDANYCH ZACHOWAŃ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

Ewelina Senczyszyn

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.015

Abstrakt


Rozwój kompetencji i umiejętności pracowników przedsiębiorstw jest kluczowym aspektem konkurencyjności, ponieważ wyspecjalizowana kadra może sprawnie realizować cele organizacji. Zrozumienie funkcji personalnych pozwala kierownikom wspierać rozwój osobowy. Z tego powodu, należy zapewnić narzędzia i metody wspierania rozwoju dostosowane do potrzeb pracowników i przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano elementy wsparcia rozwoju pracowników przez menedżerów oraz dokonano prób scharakteryzowania aspektów budowania relacji między pracownikiem a kierownikiem.


Słowa kluczowe


kadra kierownicza, rozwój pracownika, organizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Broniewska G., (2013), Nowoczesny kierownik – menedżer czy przywódca? [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 283.

Griffin R.W., (2007), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.

Harvard Business Review, (2012), O zarządzaniu ludźmi, Wyd. ICAN, Warszawa.

Kaczmarek B., Greta M., (2012), Niestrukturalizowane wyzwania problemowe współcześnie rozumianej informacji dla zarządzania [w:] Stabryła A., Wawak S. (red), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Kraków.

Kieżun W., (1978), Ewolucja sprawnego zarządzania, PWE, Warszawa.

Kieżun W., (1998), Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Kopaliński W., (2000), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. Świat Książki, Warszawa.

Kozioł L., (2002), Motywacja w pracy, PWN, Warszawa-Kraków.

Kożusznik B., (2011), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.

Michoń F., (1981), Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie: w świetle socjologii i psychologii pracy, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.

Nogalski B., Śniadecki J., (1998), Kształtowanie umiejętności menedżerskich, Ośrodek Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.

Pająk K., (2003), Kierownik w XXI wieku, wyd. Elipsa, Warszawa - Poznań.

Parsloe E., Wray M., (2002), Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Rogowski A., (2010), Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, wyd. CeDeWu.pl, Warszawa.

Sidor - Rządkowska M., (2016), Wdrażania programu mentoringu w przedsiębiorstwie - korzyści i zagrożenia [w:] Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie, 2016/3.

Stabryła A., (2001), Podstawy zarządzania firmą, Wyd. Antykwa, Kraków – Kluczbork.

Stoner J.A.F., Wankel Ch., (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.

Szaban J., (1978), Patologie w organizacji pracy kierowniczej [w:] W. Kieżun (red), Bariery sprawności organizacji, Warszawa.

Turgeon B., (1989), La Pratique du Management, McGraw - Hill, Montreal.

Weber M., (1994), The Theory of Social and Economic Organization, Oxford University Press, New York.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism