SPECYFIKA KOMUNIKOWANIA ZMIANY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Marek Czerski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.010

Abstrakt


Na podstawie analizy podstawowych elementów zagadnień zmiany organizacyjnej i komunikacji, autor starał się opisać specyfikę procesu wprowadzania zmiany w jednostkach sektora finansów publicznych oraz roli komunikacji w tymże procesie. Artykuł składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią opis zmiany organizacyjnej oraz procesu komunikacji. Trzeci rozdział zawiera opis uwarunkowań komunikowania zmiany w organizacjach oraz charakterystykę transformacji organizacyjnej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Słowa kluczowe


komunikacja, zarządzanie zmianą, zarządzanie publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamska K., (2013), Rola komunikacji w procesie planowanych zmian organizacyjnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2/2013.

Bielski M., (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Black S., (2003), Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Bratnicki M., (1998), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Clarke L., (1997), Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa.

Czerska M., (2011), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, TNOiK, Toruń.

Dębicka A. H., (2015), Zarządzanie sytuacją kryzysową w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Dziekoński K., Jurczuk A., (2009), Zarządzanie zmianą w procesach inicjatyw klastrowych, [w:] Wasiluk A. (red), Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami., Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Filipowicz G., (1998), Motywowanie podczas zmian, Personel 1/1998.

Griffin R. W., (1999), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Grzesiuk K., (2007), Modele procesu zmian, Roczniki Nauk Społecznych KUL, 3 Ekonomia i Zarządzanie, Lublin.

Koźmiński A. K., Piotrowski W., (2002), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

Kożuch B., (2009), Nauka o organizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa.

Kożuch B., (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Wyd. UJ, Kraków.

Kurpiński R., (2004), Podstawy organizacji i zarządzania, I-BiS, Wałbrzych.

Machaczka J., (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa.

Masłyk-Musiał E., (2003), Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Michalak J., (2010), O przesłankach zmian w funkcjonowaniu organizacji, czyli „moda na zmiany, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 234, Łódź.

Mikołajczyk Z., (2011), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Olsztyńska A., (1999), Cele i techniki public relations wewnątrz firmy, Personel nr 9 /1999.

Quinn R. E., Faerman S., Thompson M., McGarth M., (2012), Profesjonalne zarządzanie, wyd. PWE, Warszawa.

Robbins S., (2001), Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań.

Skalik J., (1996), Projektowanie organizacji instytucji, AE, Wrocław.

Sobka M., (2014), Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Politechnika Lubelska, Lublin.

Stankiewicz J., (2006), Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław.

Urbanowska-Sojkin E. (2003), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydaw. AE, Poznań.

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.

Walas-Trębacz J. (2009), Zmiany organizacyjne przeprowadzane w przedsiębiorstwie, Zeszyty naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2(13)/2009 T. 2, Tarnów.

Wendt R., (2010), Zarządzanie zmianą w polskiej firmie, Dom Wydawniczy Zachorek, Warszawa.

Winkler R., (2015), Techniki komunikacji w procesie zmian, Nauki o Zarządzaniu 2/2015, Wrocław.

Wróbel B., (2007), Rola komunikacji w zarządzaniu projektami, Zarządzanie Publiczne 3/2007, Kraków.

Zając Cz., (2006), Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, wyd. WAE, Wrocław.

Zarębska A., (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism