FORMY RELACJI MIĘDZYGMINNYCH W POLSKICH OBSZARACH METROPOLITALNYCH

Maciej Koszel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.028

Abstrakt


Artykuł podejmuje tematykę relacji międzygminnych w polskich obszarach metropolitalnych. W części teoretycznej przedstawiono zarys głównych form współpracy, konkurencji międzygminnej oraz koopetycji, poprzez którą rozumie się jednoczesne zachodzenie kooperacji oraz rywalizacji pomiędzy gminami tworzącymi obszary metropolitalne. Część empiryczna stanowi natomiast prezentację fragmentu badań przeprowadzonych w 2015 roku wśród jednostek samorządu terytorialnego tworzących polskie obszary metropolitalne.

Słowa kluczowe


koopetycja; konkurencja; kooperacja; obszary metropolitalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bengtsson M., Eriksson J., Wincent J., 2010, Co-opetition dynamics – An outline for future inquiry, „Competitiveness Review: An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitivenes”, no. 20 (2).

Cygler J., 2002, Alianse strategiczne, Diffin, Warszawa.

Cygler J., 2007, Kooperencja – nowy typ relacji między konkurentami, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2 (128).

Czajkowski J., Dąbrówka Ł., Kaczmarek G., Jaszczołt K., Kipta E., Komża J., Kudra A., Perska A., Nowak J., Potkański T., Porawski A., Szewczuk J., 2013, Współpraca JST w Polsce. Stan i potrzeby, Poznań.

Czakon W., 2005, Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 9/2005.

Czakon W., 2013a, Kierunki badań nad strategią koopetycji, „Przedsiębiorczość

i Zarządzanie”, Tom XIV, część I, Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, Łódź.

Czakon W., Mucha-Kuś K., Sołtysik M., 2012, Relacje koopetycji w tworzeniu efektywności rynku, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy 116, Wydaw. SGH, Warszawa.

Dagnino G. B., Padula G., 2002, Coopetition Strategy. A New Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation, opracowanie przygotowane w ramach „EURAM – The European Academy of Management”, Second Annual Conference, Sztokholm, 9-11 maja 2002 r.

Dolnicki B., 2012, Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Fehr E., Schmidt K. M., 1999, A Theory of Fairness, Competition and Cooperation, „Quarterly Journal of Economics”, No. 114 (3).

Gorzelak G., 1997, Przemiany polskiej przestrzeni, [w:] Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.

Góralski P., Lazarek M., 2009, Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów, Zeszyty Naukowe SGGW, „Polityki europejskie, Finanse, Marketing”, nr 1 (50).

Kalinowski S., 2008, Konkurencja lub kooperacja. Studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C., 1991, Ekonomia, Gdańsk.

Kieres L., 1991, Związki i porozumienia komunalne, „Samorząd Terytorialny”, nr 10.

Lado A. A., Boyd N. G., Hanlon S. C., 1997, Competition, cooperation, and the search for economic rents: A syncretic model, „Academy of Management Review”, vol. 22 (1).

Leoński Z., Nauka administracji, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa.

Luo Y., 2007, A Coopetition Perspective of Global Competition, „Journal of World Business”, vol. 42.

Łaźniewska E., 2013, Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., 2014, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.

Porawski A. (red. naukowa), Współpraca JST w Polsce. Stan i potrzeby, Poznań 2013.

Przygocki Z., 2005, Procesy terytorializacji przedsiębiorstw – poszukiwanie zasobów specyficznych w regionie łódzkim, [w:] Klasik A. (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, Biuletyn KPZK, nr 218, Warszawa.

Rogalski M., 2011, Strategia koopetycji – światowe trendy eksploracji, „Przegląd Organizacji”, nr 9/2011.

Szałko B., 2014, Konkurencyjność w świetle badań atrakcyjności inwestycyjnej gminy, „Samorząd terytorialny a polityka lokalna”, Prace Naukowe WWSZiP, nr 28 (3) 2014.

Twardowski D., 2014, Konkurencyjność w ujęciu regionalnym – istota, czynniki oraz jej kształtowanie, „Samorząd terytorialny a polityka lokalna”, Prace Naukowe WWSZiP, nr 28 (3) 2014.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism