DYLEMATY METODYCZNE W PROCESIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA PRZYKŁADZIE GMINNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Dawid Szostek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.026

Abstrakt


Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat głównych dylematów badawczych (metodycznych) związanych z realizacją konsultacji społecznych. Autor wzorował się przy tym na przykładzie tego typu badań realizowanych na potrzeby gminnych programów rewitalizacyjnych w Polsce w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Konsultacje społeczne można uznać za formę partycypacji w zarządzaniu (rozwojem lokalnym, państwem) w wymiarze konsultacyjnym-bezpośrednim. Badania te, przy założeniu ich prawidłowego przygotowania i realizacji, mogą być także źródłem bardzo wielu korzyści dla podejmowanych działań, jak choćby wyższa skuteczność, wzrost poczucia podmiotowości lokalnej społeczności czy wpływu na funkcjonowanie gminy, województwa, etc. Niemniej jednak, na początek należy zmierzyć się z następującymi kwestiami związanymi z konsultacjami społecznymi: Kto przeprowadzi konsultacje? Jak liczna będzie próba badawcza? Jaką metodę pomiarową należy zastosować? Jak skonstruowany ma być instrument pomiarowy? Jak zapewnić anonimowość respondentów/poufność danych? Jakie działania informacyjne należy podjąć w trakcie i po konsultacjach?


Słowa kluczowe


konsultacje społeczneł metodyka konsultacji społecznychł partycypacja w zarządzaniuł rewitalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beck-Krala E. (2008), Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagradzania i motywowania, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Jakimowska A.( 2009), Partycypacja a zachowania projakościowe „Problemy Jakości” 2.

Bishop George F. (2005), The Illusion of Public Opinion. Fact and Artifact in American Public Opinion Polls. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc..

Borkowska S., Zarządzanie partnerskie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2.

Hill N., Alexander J., (2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Sprzedaż, obsługa klienta. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa, PWE.

Lisek-Michalska J. (2001), Wybrane problemy sondażowych badań opinii publicznej w Polsce w okresie przełomu ustrojowego [w:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Sondaże opinii społecznej. Samowiedza współczesnych społeczeństw, Gostkowski Zygmunt (red.), Daniłowicz Paweł. Łódź: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Lusty D.( 2007), How to avoid the pitfalls of employee-satisfaction surveys, “Human Resource Management International Digest” 6 (15).

Newport F. (2004), Polling Matters. Why Leaders Must Listen to the Wisdom of the People. New York: Warner Books.

Nikodemska-Wołowik A. M. (2008), Klucz do zrozumienia nabywcy – jakościowe badania marketingowe. Warszawa, Wydawnictwo Grupa Verde.

Noelle-Neumann E., Petersen T. (2005), Alle, nicht jeder. Einführung in die Methoden der Demoskopie. Heidelberg: Springer.

Szostek D. (2001), Wykorzystywanie wyników badań opinii pracowników w kształtowaniu wewnętrznego wizerunku przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego (praca doktorska, niepublikowana, obroniona w dn. 04.07.2011 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2005), Badania sondażowe i eksperymentalne. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Hätilä V., Nordlund J., Yli-Hukkala K. Total Quality Management by John S. Oakland, http://www.iem.unifei.edu.br/turrioni/PosGraduacao/PQM07/TQM_aula_2_e_3/TQMbyOakland.pdf (07.01.2016).

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6107/Wytyczne_dot_rewitalizacji_

zatwierdzone_3VII2015.pdf (07.01.2016).

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce, kwiecień 2014, https://www.minrol.gov.pl/content/download/47000/258710/version/1/file/ZASADY_REALIZACJI_RLKS_02_04_2014.pdf (07.01.2016).

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, (http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/pozostale_dokumenty/konsultacje_rewitalizacja_26_11_2015/2015.11.25_ZASADY%20REWIT_zaakcept%20przez%20ZW.pdf (12.01.2016).

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U. poz. 1777), http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1777/D2015000177701.pdf (12.01.2016).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism