KONCEPCJA MODELU BIZNESU A REALIZACJA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU CSR NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY WYDOBYWCZEJ W POLSCE

Katarzyna Hałasik, Agnieszka Kabalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.019

Abstrakt


Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi aktualny temat, szeroko dyskutowany w pracach z zakresu zarządzania. O istotności koncepcji świadczyć może jej uwzględnianie w tworzeniu i reorganizowaniu modeli biznesowych współczesnych przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu zaprezentowano koncepcję modelu biznesowego i teoretyczne podstawy założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. W kolejnej części podjęto dyskusję dotyczącą znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu w modelach biznesowych przedsiębiorstw wydobywczych.

Słowa kluczowe


społeczna odpowiedzialność biznesu; model biznesu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Afuah A.N. (2004), Business Models, A Strategic Management Approach. McGraw- Hill/Irwin, Boston.

Afuah A.N., Tucci C.L. (2003), Internet Business. Models and Strategies: Text and Cases. McGraw- Hill, Nowy Jork.

Amit R., Zott C. (2010), Value creation in e-business, ,,Strategic Management Journal’’, Vol. 22, nr 6/7, Chicago.

Chesbrough H., Rosenbloom R.S. (2002), The Role of Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spinn-off Companies, Industrial and Corporate Change, nr 3.

Dudzik T.M., Gołębiowski T., Lewandowska M., Witek- Hajduk M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.

Hop N., Kudełko J. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa górniczego, [w:] Zagożdżon P., Madziarz M. (red.), Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, 5, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Johnson M.W., Christensen C.M., Kagerman H. (2008), Reinventing Your Business Model, „Harvard Business Review”, nr 86 (12).

Koneczna R. (2014), CSR i jego narzędzia jako element strategii firmy – praktyczny przewodnik, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.

Kozarkiewicz A., (2013), Model biznesu a system rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWE, Warszawa.

Kulczycka J., Wirth H. (2010), Społeczna odpowiedzialność w strategiach firm górniczych w Polsce, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 79, Kraków.

Linder J.C., Cantrell S. (2004), Changing Business Models: Surveying the Landscape, „Accenture Institute for Strategic Change”.

Magretta J. (2002), Why Business Models Matter?, „Harvard Business Review”, nr 5.

Mossakowska T., Wasilewski M., (2011), Czy górnictwo węgla kamiennego jest w stanie przyjąć paradygmat zarządzania jakim jest CSR?, „Przegląd Górniczy” Nr 10 (1067), Tom 66(CVII), Kraków.

Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii. PWE, Warszawa.

Osterwalder A., Pingeur Y. (2010), Business Model Generation: A Handbook For Visionaries, Game Changers And Challengers, Wiley, Hoboken NJ.

Pyszka A. (2012), Społecznie odpowiedzialne innowacje – konieczność czy moda?, [w:] Knosal R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.

Rappa M. (2001), Managing the Digital Enterprise: Business Models on the Web, North Carolina State University; http://digitalenterprise.org/models [20.02.2016].

Ratajczak M. (2010), Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10(25), Warszawa.

Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.

Sala P. (2015), Zakres odpowiedzialności przedsiębiorstwa na przykładzie normy ISO 26000, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria: Organizacja i Zarządzanie z. 82, Gliwice.

Seliga R., Woźniak A. (2014), Wpływ koncepcji CSR na budowanie wizerunku w biznesowym modelu jednostek medycznych w Polsce, [w:] Dębski M., Jupowicz- Ginalska A. (red.), Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Tom Xv, Zeszyt 4 Część I ,Łódź.

Stawicka E. (2012), Ekonomiczna efektywność społecznej odpowiedzialności w biznesie, [w:] Wołoszyn J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Sztumski W. (2006), Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej „Problemy Ekorozwoju” vol. 1 No 2, Bielsko-Biała.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism