WPŁYW EKOINNOWACJI NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Monika Ziółko, Justyna Mróz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.006

Abstrakt


Ekoinnowacje są jednym ze sposobów osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie znaczenia tego pojęcia oraz ukazanie jego wpływu na konkurencyjność. Tekst podzielony został na trzy części, w pierwszej z nich przedstawiona została charakterystyka i podstawowe typologie pojęcia ekoinnowacji. Druga część to zdefiniowanie barier i determinantów wprowadzania tego typu innowacji w przedsiębiorstwie, ostatnia część natomiast to ukazanie powiązań pomiędzy innowacjami ekologicznymi a konkurencyjnością

Słowa kluczowe


ekoinnowacje; innowacje ekologiczne; konkurencyjność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Araszkiewicz K. (2012), Innowacje ekologiczne a konkurencyjność gospodarki regionu, praca doktorska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Broniewicz E.(1997), Badanie opłacalności przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, [w:] B. Poskrobko (red.), Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie, Wydawnictwo Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, Poznań–Białystok.

Burzyńska D., Fila J. (2007), Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.

Decyzja Nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności innowacji (2007-2013), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L310/15.

Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.

Foltynowicz Z.(2009), Ekoinnowacje szansą na rozwój, Ecomenager, Nr 2009-1, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Fussler C., James T. (1996), Eco-innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability, Pitman Publishing, Londyn.

Graczyk M., Kaźmierczak-Piwko L. (2011), Uwarunkowanie dla tworzenia wiedzy i innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.

Huppes G., Klejn R., Huele R., Ekins P., Shaw B., Schaltegger S., Esders M. (2010), Measuringeco- innovation: Framework and typology ofindicators. Management summaryofthefinal report ofthe ECODRIVE project.

Kanerva M., Arundel A., Kemp R. (2009), Environmentalinnovation: Using qualitativemodels to identifyindicator for policy, United Nations UniversityWorkingPapers Series, Maastricht.

Kaźmierczak-Piwko L. (2012), Determinanty działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie i Finanse, nr R10, Nr 1, cz.2, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

KomisjaEuropejska, Ekoinnowacje, klucz do przyszłejkonkurencji Europy, http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/pl.pdf

Kożuch M. (2012), Inwestycje ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 25, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Matejun M. (2009), Zarządzanie innowacjami ekologicznymi we współczesnym przedsiębiorstwie, [w;] Grądzki R., Matejun M. (red.), Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi, Wydawnictwo Media Press, Katedra Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, PŁ, Łódź.

Nowak J.J. (2008), Zarzadzanie ekologiczne w organizacji [w:] Kowalczewski W., Matwiejczuk W. [red.], Aktualne problemy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa.

Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Eurostat, Wydanie trzecie – polskie, MNiSW, Warszawa.

Ryszko A. (2014), Motywacje i bariery działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Modern Management Review, 21 (1/2014), Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.

Wożniak L., Ziółkowski B. (2006), Paradygmat ekonomii ekologicznej jako stymulator ekoinnowacyjności [w:] Woźniak L., Krupa J., Grzesik J. [red.], Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.

Ziółkowski B. (2008), Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw [w;] Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, Prace Naukowe AE nr 1190, AE Wrocław.

Żaba-Nieroda R. (2011), Ekoinnowacyjność źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych elektrowni [w:] Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, 2001, nr. 2(19), Ochrona środowiska, Tarnów.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism