Instrumenty partycypacji społecznej w teorii i praktyce zintegrowanego zarządzania miastem

Martyna Basaj

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.023

Abstrakt


Artykuł ma na celu przedstawienie i dokonanie oceny instrumentów partycypacji społecznej w nowym, zintegrowanym zarządzaniu miastem. Ustalono trzy rodzaje narzędzi, które w najlepszym stopniu realizują zarówno ideę społecznego zaangażowania, jak i nowatorskiego, zintegrowanego i szerokiego podejścia do zarządzania miastem. Zauważając złożoność problemu oraz praktykę władz samorządowych, wskazano na takie instrumenty, jak: konsultacje społeczne, warsztaty charrette oraz budżet partycypacyjny. Analiza powyższych narzędzi pozwoliła na ich ocenę oraz wskazanie narzędzia najlepiej odpowiadającego zintegrowanemu zarządzaniu miastem.


Słowa kluczowe


partycypacja; zintegrowane zarządzanie; budżet partycypacyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borys T., (2011), Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju”, vol. 6, nr 2, s. 75–81.

Długosz D., Wygnański J. J., (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.

Gawroński H., (2010), Konsultacje społeczne jako forma partycypacji w zarządzaniu strategicznym jednostkami samorządu terytorialnego, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1, s. 24–37.

Grosse T., Hardt Ł., (2010), Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, Wydawnictwo KeyText, Warszawa.

Hausner J. (red.), (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna: poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Karta Lipska, (2007), http://www.sarp.org.pl/pliki/karta_lipska_pl.pdf [18.11.2013].

Kębłowski W., (2013), Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.

Lindsey G., Todd J. A., Hayter S. J., (2003), Handbook for Planning and Conducting Charrettes for High-Performance Projects, United States Department of Energy, Washington, D.C.

Lorens P., (2012), Raport z warsztatów „charrette” – konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 5–7 marca 2012 roku dotyczących uszczegółowienia Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Starego Miasta, http://pliki.czestochowa.um.gov.pl/Stare_miasto_raport _z_warsztatow_cherrette.PDF [18.11.2013].

Maciejowski S., Redzik W., (2012), Zintegrowane zarządzanie rozwojem miast (wybrane problemy), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie”, nr 8, s. 235–

–246.

Mantey D., (2013), Zintegrowane zarządzanie miastami i obszarami metropolitalnymi, „Infos”, nr 4(141), s. 1–4.

Markowski T., (2011), Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania, [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, seria „Studia KPZK PAN”, t. CXXXIV, Warszawa, s. 24–44.

Pawłowska K., (2008), Idea i metody partycypacji społecznej w architekturze krajobrazu, „Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 10, s. 617–

–624.

Pawłowska K., (2008a), Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Politechnika Krakowska, Kraków.

Poznański Budżet Obywatelski 2013, http://www.poznan.pl/mim/main/poznanski-budzet-obywatelski-2013,p,15574,23652,23653.html [18.11.2013].

Raport z badań ankietowych, (2013), ResPublic, http://www.rudaslaska.pl/theme/rudaslaska /uploads/Raport_z_badan_ankietowych.pdf [18.11.2013].

Sartorius W., Pietras K., Mierzejewski M., (2009), Konsultatywa. Partycypacja społeczna w praktyce, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Warszawa.

Siemiński W., Topczewska T., (2009), Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004–2008, Difin, Warszawa.

Traktat o Unii Europejskiej, (2008), Dz. Urz. UE 2012/C 326/01.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism