Koniunkcja logistyki i optymalizacji

Leszek Reszka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.008

Abstrakt


Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o wzajemne relacje między logistyką a optymalizacją. Rozważania koncentrują się wokół zagadnień definicyjnych, aspektów historycznych tych dwu koncepcji oraz ich zastosowania we współczesnej praktyce gospodarczej. Wskazano również na obszary zaniedbań w działaniach logistycznych oraz obszary wspólne dla optymalizacji i logistyki, dowodząc, że powiększanie tych obszarów może przyczynić się do usprawniania stosowania koncepcji logistycznych w praktyce.

Słowa kluczowe


logistics; optimization

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Całczyński A. (2000), Badania operacyjne a logistyka, [w:] Elementy badań operacyjnych w zarządzaniu, A. Całczyński (red.), Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.

Chaberek M. (1999), Logistyka – dawne i współczesne płaszczyzny praktycznego jej stosowania, „Pieniądze i Więź”, nr 3.

Chaberek M. (2002), Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Chaberek M., Karwacka G. (2009), Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych zasad dobrej roboty, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, tom XL. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 391. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

History of Optimization, http://hse-econ.fi/kitti/opthist.html (9.08.2011).

Kopaliński W. (2007), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, t. V, HPS, Warszawa.

Kryński H., Badach A. (1976), Zastosowania matematyki do podejmowania decyzji ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Luenberger D. G. (1974), Teoria optymalizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Naim M., Lalwani C., Fortun L., Schmidt T., Taylor J., Aronson H. (2000), A Model for Logistics Systems Engineering Management in Europe, “European Journal of Engineering Education”, III , vol. 25, No. 1. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/030437900308652

Radzikowski W. (1997), Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.

Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej, (1974), pod red. N.P. Fiedorenki, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Sołtysik M. (2009), Rozwój koncepcji logistyki, [w:] Logistyka, pod red. D. Kisperskiej- Moroń i S. Krzyżaniaka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Szymonik A. (2004), Logistyczne zarządzanie wojskową jednostką budżetową, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.

Tatarkiewicz W. (2002), Historia filozofii, PWN, Warszawa.

Uniwersalny słownik języka polskiego (2003), pod red. S. Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wagner H. (1980), Badania operacyjne. Zastosowania w zarządzaniu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Wielka encyklopedia powszechna PWN (1966), PWN, Warszawa.

Witkowski J. (1995), Kierunki rozwoju koncepcji logistycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism