Adaptacja organizacji i jej elementy z perspektywy ujęcia systemowego

Iwona Escher

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.005

Abstrakt


Rozważania prowadzone w prezentowanym artykule dotyczą zagadnienia adaptacji organizacji. Jest to termin, który stosunkowo często wiązany jest w literaturze i w praktyce marketingowej z pojęciami rynkowej lub marketingowej reorientacji organizacji. Występowanie tego faktu sugeruje zasadność podjęcia próby ustalenia, na ile faktycznie, a jeśli tak – to w jaki sposób tematyka implementacji reguł marketingowej koncepcji zarządzania (tematyka marketingowej i rynkowej reorientacji organizacji) wiąże się z zagadnieniem adaptacyjności organizacji. Dokonany przegląd literatury wskazuje jednak, że zadanie to nie jest łatwe, termin bowiem adaptacja organizacji nie ma na gruncie literatury z zakresu marketingu (a także zarządzania) wyraźnej, jednoznacznej interpretacji. W prezentowanym artykule autorka podejmuje próbę wypracowania jego definicyjnego ujęcia, przyjmując za punkt wyjścia rozważania na temat adaptacji obecne w dorobku nauk systemowych.

Słowa kluczowe


adaptacja systemu; adaptacja organizacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beer S. (1966), Cybernetyka a zarządzanie, PWN, Warszawa.

Bielski M. (2001), Organizacje. Istota. Struktury. Procesy, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Bolesta-Kukułka K. (1997), Świat organizacji, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

Escher I. (2002), Badania marketingowe w działalności polskich przedsiębiorstw, [w:] S. Kaczmarczyk (red.), Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Raport z badania. t. I , Wydawnictwo UMK, Toruń.

Flakiewicz W., Oleński J. (1989), Cybernetyka ekonomiczna, PWE, Warszawa.

Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.

Gomółka Z., (2000), Cybernetyka w zarządzaniu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Gomółka Z. (1986), Elementy ogólnej teorii systemów, Wydawnictwo USz, Szczecin.

Gościński J. (1968), Elementy cybernetyki w zarządzaniu, PWN, Warszawa.

Gościński J. (1982), Sterowanie i planowanie. Ujęcie systemowe, PWE, Warszawa.

Gościński J. (1977), Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa.

Kaczmarczyk S., (1986), Marketing jako podsystem czynnego sterowania adaptacyjnego przedsiębiorstwem eksportującym. Ujęcie systemowe, Zeszyt Naukowy Nr 78, Wydawnictwo UG, Gdańsk.

Kempisty M. (red.) (1973), Mały słownik cybernetyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa. Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Wydawnictwo SGH, Warszawa.

Kobrinski N.E. (1972), Podstawy sterowania w systemach ekonomicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Koźmiński A.K. (1976), Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa.

Koźmiński A.K., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.

Krzyżanowski L. (1985), Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa.

Lerner A.J. (1971), Zarys cybernetyki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Mynarski S., (1974), Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa.

Pawlak-Kołodziejska K., Schulz M. (2011), Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, [w:] Kaczmarczyk S., Petrykowska J. (red), Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, „Handel Wewnętrzny” (część 2, t. I ), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

Przybyła M. (2001), Organizacja jako obiekt badań składniki organizacji, [w:]

M. Przybyła (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

Regulski J. (1974), Cybernetyka systemów planowania, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.

Robbins S.P. (1998), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.

Sobol E. (red.) (2002), Nowy słownik języka polskiego PWN, PWN, Warszawa.

Sobol E. (red.) (2003), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.

Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora TNO iK, Toruń.

Wróblewski K.J. (1993), Podstawy sterowania przepływem produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism