KLUCZOWE KOMPETENCJE NA STANOWISKU LEŚNICZEGO NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA ZAPOROWO

Gabriela Roszyk-Kowalska, Andrzej Kozłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.007

Abstrakt


We wstępie artykułu określono znaczenie podjętego tematu dla praktyki zarządzania. W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu literatury w celu omówienia teoretycznych aspektów kompetencji. Następnie scharakteryzowano Nadleśnictwo Zaporowo, gdzie wśród leśniczych przeprowadzono badania ankietowe. Celem badania była próba ustalenia, które z kluczowych kompetencji posiadają pracownicy zatrudnieni na stanowisku leśniczego. Natomiast w kolejnym rozdziale omówiono metodykę postępowania badawczego i przedstawiono wyniki badań. Wnioski wynikające z analizy wyników przedstawiono w zakończeniu.

Słowa kluczowe


kluczowe kompetencje; leśniczy; nadleśnictwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czapla T. P.; (2011), Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kluczowe kompetencje dla uczenia się przez całe życie: Europejskie Ramy Odniesienia, 2006 http://skills4me.eu/index.php/pl/strona-glowna/projekt/pomysl-i-definicje-clc [10.04.2015].

Narzędzie do badania 11 kompetencji. Podręcznik użytkowania i instrukcja, Jestem przedsiębiorczy, Centrum Kompetencji – Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. J., zespół merytoryczny projektu: I. Swiłło, L. Kisiel, M. Wojtkowiak, R. Posiadała oraz zespół partnera projektu Syntra West, Poznań 2013.

Nogalski B., Śniadecki J., (2001), Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz.

Roszyk-Kowalska G.; (2014), Przedsiębiorczość składową kompetencji osób prowadzących działalność - na przykładzie organizacji z branży high-trch [w:] Wachowiak P., Winich S., (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17).

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444).

Żuber R.; (2008), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism