Borderland Culture in the Scholarly Activities of the Employees of the Faculty of Pedagogy and Psychology of the University of Białystok

Joanna Sacharczuk, Alina Szwarc

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2018.009

Abstrakt


Kultura pogranicza w działalności naukowej pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

W artykule, przyjmując szerokie rozumienie kategorii pogranicza, przez pryzmat teoretycznych ujęć podjętej problematyki, zaprezentowano działalność pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie badań nad pograniczem kulturowym. Wiele uwagi poświęcono aktywności naukowej, realizowanym zadaniom i projektom badawczym oraz współpracy międzynarodowej i regionalnej.


Słowa kluczowe


pogranicze; kultura; edukacja; pedagogika; badania naukowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Awramiuk, Alina. Pogranicze kultur. Percepcja „własnego regionu” przez uczniów a edukacja regionalna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, ed. Antonia Kłoskowska. Wrocław: Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, 1991. http://pedagogika.uwb.edu.pl/wydzial.php?p=82 (access: 10.06.2017 r.).

Kłoskowska, Antonina. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. Kłoskowska, Antonina. “Otwarte i zamknięte postawy narodowe w sytuacji pogranicza”. Kultura i Społeczeństwo 3 (1995): 8–17.

Kłoskowska, Antonina. “Problematyczność rozwoju kultury”. Kultura i Społeczeństwo 1 (1991): 27–41.

Muszyńska, Jolanta. Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014.

Nikitorowicz, Jerzy. Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Nikitorowicz, Jerzy. Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

Nikitorowicz, Jerzy. Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok: Trans Humana, 2001.

Petrykowski, Piotr. Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.

Petrykowski, Piotr. Społeczno-kulturowe aspekty podstaw wychowania. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

Sadowski, Andrzej. Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców. Białystok: Trans Humana, 1995.

Sobecki, Mirosław. Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2016.

Szczepański, Jan. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 1970.

Witkowski, Lech. Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1997.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism