Polish Emigrants in Düsseldorf. The Migrants’ heritage of Identity and Entry into German Society

Edward Nycz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2018.005

Abstrakt


Polscy emigranci w Düsseldorfie. Dziedzictwo tożsamości migrantów a wchodzenie w społeczeństwo niemieckie

Artykuł podejmuje problem możliwego wchodzenia polskich emigrantów w społeczeństwo niemieckie w Düsseldorfie. Dziedzictwo etniczno-kulturowe może być elementem ułatwiającym lub osłabiającym to zjawisko. Przeprowadzone badania miały charakter diagnostyczny (N:150), a problem badawczy dotykał przebiegu procesu asymilacji społeczno-kulturowej polskich emigrantów w Düsseldorfie. Wyniki badań wskazały, że emigracja polska jest zróżnicowana wewnętrznie i w różnym stopniu integruje się ze społeczeństwem niemieckim. Cechy najbardziej ją różnicujące w poglądach to miejsce dorastania i czas wyjazdu z Polski. Migranci z obszaru Śląska (historyczne pogranicze etniczno-kulturowe) łatwiej adaptują się do nowej sytuacji społeczno- zawodowej w Niemczech niż przybysze z innych części Polski.


Słowa kluczowe


tożsamość; emigracja; asymilacja; pogranicze; Polska–Niemcy; Düsseldor

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Andrzejewski, Łukasz Piotr. “Polacy i ich status w Niemczech po Traktacie Wersalskim. In: Polacy w Niemczech: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. eds. Z. T. Klimaszewski. Białystok: Agencja Wydawnicza EkoPress, 2002.

Berger, Peter. L. Sehnsucht nach Sinn. Glauben in einer Zeit der Leichtgläubigkeit. Frankfurt am Main–New York: Campus Verlag, 1994.

Bokszański, Zbigniew. Tożsamości zbiorowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Dyczewski, Leon. Polacy w Bawarii. Tożsamość etniczno-kulturowa. Wchodzenie w społeczeństwo niemieckie. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1993.

Dziewiecki, Marek, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce: Jedność 2002.

Fortuna Katarzyna, Jarzombek, Katharina. 20 Jahre Polnisches Institut Düsseldorf, Düsseldorf 2013.

Giddens, Anthony. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Halbwachs, Maurice. Społeczne ramy pamięci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1969.

Hall, Edward. Poza kulturą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Huntington, Samuel, P. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa: Muza, 1997.

Kaufmann, Jean-Claude. Ego. Socjologia jednostki, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2004.

Kijonka, Justyna. “Migracje z Górnego Śląska do Republiki Federalnej Niemiec w latach 1970–1989, czyli między ojczyzną prywatną a ideologiczną”. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, t. 4, 2013.

Kijonka, Justyna. Tożsamość współczesnych Górnoślązaków. Studium socjologiczne. Katowice: Thesaurus Silesiae–Skarb Śląski, 2016.

Kozielecki, Józef. Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN, 1981.

Senft, Stanisław. Trzcielińska-Polus, Aleksandra. “Kwestie tożsamości narodowej i regionalnej na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej”. Śląsk Opolski 1 (2004).

Kwiatkowska Henryka. Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

Lamping, Dieter. Über Grenzen: eine literarische Topographie, Göttingen: Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, 2011.

Lis, Michał. Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989–2014. Z bagażem przeszłości w realiach współczesności. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, 2015.

Łukasiewicz, Roland. “Relacje intergrupowe „starej” i najnowszej emigracji polskiej w Niemczech. Komunikat z Badań”. In: Polacy w Niemczech: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. ed. Z.T. Klimaszewski. Białystok: Agencja Wydawnicza EkoPress, 2013.

Mariański, Janusz. Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.

Marody, Mirosława. Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Scholar, 2015.

Melosik, Zbyszko. Szkudlarek Tomasz. Kultura, tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń. Kraków: Impuls, 1998.

Michalczyk, Andrzej. “Społeczeństwo niemieckie wobec Polski i Polaków w ostatnich 20 latach”. In: Colloquium Opole 2011. Od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa. eds. M. Choroś, M. Eiden, B. Linek, M. Lis. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, 2012.

Nalaskowski, Aleksander. Pedagogika dyskretna. Kraków: Impuls, 2016.

Nowosielski, Michał. “Polacy w Niemczech. Stan i perspektywy badań”. Przegląd Zachodni, nr 3, 2012.

Nycz, Edward. “Współczesne autoidentyfikacje mieszkańców pogranicza etniczno-kulturowego”, In: Wielokulturowość – między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową. Dylematy i konteksty tożsamościowe. eds. K. Kossak-Główczewski, A. Kożyczkowa. Kraków: Impuls, 2015.

Osses Dietmar, D. Von Ruhrpolen zu Kosmopolen. Einwanderer aus Polen im Ruhrgebiet. In: Nach Westen. Zuwanderung aus Osteuropa ins Ruhrgebiet. eds. D. Osses, I. Grabowsky, Essen: Verlag Klartext, 2012.

Peters-Schildgen, Susanne. “Von Ost nach West: Migration ins Ruhrgebiet. Geschichte und Fohrschungslage“. In: Polen-Ruhr. Zuwanderung zwischen 1871 und heute. eds. D. Kift, D. Osses, Essen: LWL Industriemuseum, 2007.

Popieliński, Paweł. “Problematyka narodowościowa w spisach powszechnych ludności z 2002 i 2012 roku w kontekście mniejszości niemieckiej w Polsce”. Rocznik Polsko-Niemiecki. 21 (2013).

Russell, Bernard. Szkice niepopularne. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1997.

Seeman Melvin. “Alienation studies”. Annual Review of Sociology, 23 (1975).

Seidel, Hans-Christoph. “Polnische Zwangsarbeiter im Ruhrbergbau von 1940 bis 1945”. in: Schimanski, Kurorra und andere. Polnische Einwanderer im Ruhrgebiet zwischen der Reichsgründung und dem Zweitem Weltkrieg. eds. D. Dahlmann, A.S. Kotowski, Z. Karpus, Essen: Verlag Klartext, 2005.

Stefanski, Valentina-Maria. Zum Prozess der Emanzipation und Integration von Außenseitern: Polnische Arbeitsemigranten in Ruhrgebiet. Dortmund: Forschungsstelle Ostmitteleuropa and der Universität Dortmund, 1984.

Stefanski, Valentina-Maria. Zwangsarbeit in Leverkusen. Osnabrück: Verlag Fibre, 2000. Szramek, Emil. “Śląsk jako problem socjologiczny”. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku 4 (1934).

Śledzianowski, Jan. Dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt. Kielce: Jedność, 2014.

Tocqueville de, Alexis, O demokracji w Ameryce. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2005. Toffler, Alvin. Trzecia fala. Warszawa: PIW, 1986.

Trzcielińska-Polus, Aleksandra, “Polacy w Niemczech – zróżnicowanie i struktura”. in: Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Bilans pierwszego pięciolecia, eds. M. Lis, A. Trzcielińska-Polus. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, 1997.

Żakowska, Magdalena. „Russlandeutsche“ i „Polendeutsche“. Zaprogramowanie kulturowe niemieckich „późnych przesiedleńców” z Rosji i z Polski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism