Koncepcja wychowania religijnego dziecka w poglądach Sofii Cavalletti (1917–2011)

Barbara Surma

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2017.004

Abstrakt


Sofia Cavalletti (1917–2011) stworzyła koncepcję wychowania religijnego dziecka w oparciu o zasady pedagogiczne Marii Montessori (1870–1952). Jej poglądy pedagogiczne są wprowadzane do pracy z dziećmi w wieku od trzeciego do dwunastego roku życia na całym świecie. W Polsce jej koncepcja zaczęła się rozpowszechniać po 1990 r. Stanowi ona przedmiot prezentowanych w artykule badań, których celem było poznanie genezy, dokonanie próby (re)konstrukcji i interpretacji założeń teoretycznych oraz opis recepcji tej koncepcji na świecie. Badania te dotyczyły zarówno teorii, jak i praktyki, które konstytuują poglądy pedagogiczne S. Cavalletti na temat wychowania religijnego dziecka.


Słowa kluczowe


pedagogika Montessori; wychowanie religijne dziecka; Sofia Cavalletti; katecheza; paideia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beyer H.W., Katecheo. W: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. 3, red. Gerhard Kittel, 638. Stuttgart: Verlag von W. Kohlhammer, 1979.

Cavalletti, Sofia (a cura di). „Levitico”. Roma: Edizioni Paoline, 1976.

Cavalletti, Sofia (trad.). „Ester”.W: La Bibbia Concordata. Ravenna: Arnoldo Mondadori, 1968.

Cavalletti, Sofia (trad.). „Libro dei Proverbi”.W: Bibbia Fiorentina. Firenze:Libreria Editrice Fiorentina, 1960.

Cavalletti, Sofia (trad.). „Libro di Isaia”.W: Bibbia Fiorentina. Firenze:Libreria Editrice Fiorentina, 1960.

Cavalletti, Sofia. „Introduction, translation and commentary on the Books of Ruth and Ester”. W: Nuovissima versione della Biblia. Roma: Edizioni Paoline, 1970- 1980.

Cavalletti, Sofia. „Way of Holy Joy, Selected Writing of Sofia Cavalletti”. (tłum.) Coulter, Patricia, Chicago: Catechesis of the Good Shepherd Publications, 2012. [on-line] http://books.google.pl (dostęp: 13. 08. 2014).

Cavalletti, Sofia. Potencjał duchowy dziecka w wieku od 6 do 12 lat. Opis doświadczenia. (tłum.) Stopa, Krzysztof. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003.

Cocchini, Francesca. „Presentazione”.W: Cavalletti, Sofia. “La catechesi del buon Pastore, Antologia di testi scelti a cura di Francesca e Patrizia Cocchini”, 5-12. Bologna:Edizioni Dehoniane Bologna, 2015.

Dodd, Charles Harold. La predicazione apostolica e il suo sviluppo, (tłum. z ang.) F. Masi, Brescia: Paideia, 1978.

Jaeger, Werner. „Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia”. Bydgoszcz: Homini, 2002.

Jankowski, Stanisław. „Greckie tło nowotestamentalnej pedagogii”. W: Wy mnie nazywacie ‘Nauczycielem’ i ‘Panem’ i dobrze mówicie” (J 13, 13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej, red. Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2010.

Kochel, Jan. Marek, Zbigniew. Pedagogia biblijna w katechezie. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012.

Mattioli, Umberto. Didaché. Dottrina dei dodici Apostoli. Roma: San Paolo Edizioni, 1980.

Montessori, Maria. La scoperta del bambino.Milano: Garzanti, 1948.

Montessori, Maria. La vita in Cristo. Roma:Stabilimento Tipolitografico V. Ferri, 1931.

Montessori, Maria. The Mass explained to Children. London: Sheed&Ward, 1932.

Montessori, Maria. Odkrycie dziecka. (przeł.) A. Pluta, Łódź: Palatum, 2014.

Montessori, Maria. I bambini viventi nella Chiesa. Note di eduzacione religiosa, Napoli: Morano, 1922.

Murawski, Roman. Wczesnochrześcijańska katecheza. (Do Edyktu Mediolańskiego – 313 r.). Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 1999.

Murawski, Roman. „Wychowanie w wierze: co to jest?”.W: Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, red. Roman Buchta, Stanisław Dziekoński,15-26. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2011.

Rubinkiewicz, Ryszard. „Nowotestamentalna idea przepowiadania”. Seminare. Poszukiwania naukowe 3 (1978): 37-59.

Surma, Barbara. Koncepcja wychowania religijnego dziecka w myśli pedagogicznej Sofii Cavalletti (1917-2011). Geneza, założenia teoretyczne i recepcja. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum, 2017.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism